Iedereen Spreekt

11 Maart 2015

Er ligt nog heel wat werk op de plank om Kortrijk Spreekt te verdiepen en echt iedereen te laten participeren. Daarom stelt de Groen fractie voor dat de stad een extra inspanning doet om ook mensen met een verstandelijke beperking meer en ook zelf te laten participeren. "Dat zal zonder twijfel niet mogelijk zijn met de klassieke manieren van werken", zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele, die het voorstel lanceerde op de afgelopen raad. "Dit vraagt een stevige inspanning, waar de stad voor moet zorgen. Een eerlijke participatie vraagt opgeleide mensen en openheid bij politici en administratie." Groen vraagt dat de stad zich engageert om die ambitie in de praktijk om te zetten. Binnen de stedelijke en OCMW-administratie moeten mensen worden opgeleid om inspraakprocessen op te zetten voor mensen uit deze doelgroep. "Want we vinden het belangrijk dat er ook voor personen met een verstandelijke beperking een veelheid aan plaatsen en methodieken wordt aangeboden om aan participatie te doen," aldus Matti. Uiteraard is het daarbij van belang dat gespecialiseerde organisaties, de Kortrijkse voorzieningen, de stedelijke adviesraad en de mensen met een verstandelijke beperking zelf die processen mee vorm geven. Groen vraagt dat stad Kortrijk zich daaromtrent een aantal doelstellingen oplegt en best voor deze zomer een eerste plan van aanpak voorstelt. "Dit is een moeilijke oefening," vervolgt Matti. "Vanuit de ouders, de voorzieningen, de adviesraad voor personen met een beperking, het OCMW en de stad is al heel veel gebeurd en we zijn op de goede weg. Met dit voorstel willen we dan ook die twee succesverhalen met elkaar verbinden."