Afsprakennota adviesraden geamendeerd

02 Juli 2015

Tijdens de Gemeenteraadszitting van eind juni stond de afsprakennota op de agenda. Die nota legt de werkmethodes vast tussen stad en adviesraden. Groen amendeerde de tekst op 3 punten. Onze voorstellen werden opgenomen in de tekst, maar het derde voorstel is gesneuveld. Toch zijn we tevreden met deze evolutie in de positieve zin. Je kan de amendementen hieronder nalezen. Onze voorstellen: Omdat deze garanties voor ons belangrijk zijn hebben we drie afzonderlijke amendementen ingediend. Amendement 1: Hoofdstuk 1: Toevoegen ‘voor adviesraden die ook over sectorale zaken advieswerk doen, is er minstens een vertegenwoordiging van de betreffende sector’. Amendement aanvaard. Onze fractie is fan van het betrekken van veel burgers en verenigingen bij het beleid. Wijkcomités, door de stad opgezette inspraakprocedures,… Allemaal waardevolle aanvullingen op de klassieke middenveldspelers die vaak via de adviesraden mee aan tafel komen zitten. Het is voor ons belangrijk dat de stad er voor kiest om in de sectorale adviesraden een gegarandeerde plek voor die organisaties te voorzien. Het lijkt ons logisch om dat in deze overeenkomst te benoemen. Amendement 2: Hoofdstuk 2: Toevoegen: ‘de leden van het CBS en hun kabinetsmedewerkers kunnen aanwezig zijn in het informatieve deel van de vergaderingen die resulteren in adviezen maar niet tijdens de bespreking en ook niet tijdens eventuele stemmingen van de adviezen’. Amendement aanvaard. Het spreekt voor zich dat de schepenen, de burgemeester of kabinetsmedewerkers aanwezig kunnen zijn tijdens het gedeelte van de vergaderingen waarin er toelichting wordt gegeven. Maar volgens de Groen fractie is het onverstandig om vaak tijdens de beraadslaging en de formulering van het eigenlijke advies aanwezig te zijn. We willen toch niet onszelf adviseren? Dat is voor ons ook belangrijk omdat we adviezen willen die gebouwd zijn op een vrijheid van spreken van alle leden van een adviesraad en daarvoor is volgens ons terughoudendheid vanwege de meerderheid nodig. Amendement 3: Hoofdstuk 4, punt 4: Toevoeging ‘binnen de 6 weken na ontvangst’ Ons laatste amendement duidt op een vorm van beleefdheid en deugdelijk bestuur. Als je een formeel advies krijgt is het ook noodzakelijk om formeel binnen de ruime periode van 6 weken een schriftelijk antwoord te bezorgen met argumentatie waarom een bepaald advies al dan niet gedeeltelijk werd gevolgd. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: "Het laatste amendement heeft het helaas niet gehaald, maar we zijn blij dat de volledige gemeenteraad wel akkoord kon gaan met de twee andere amendementen."