De kans in de stedelijke ontwikkelingsstrategie

29 April 2015

  In de studieopdracht worden o.a. de volgende uitdagingen aangegeven: de stadsvlucht, de economische omschakeling van industriële bedrijven in het centrum naar grotere terreinen, het overaanbod van bepaalde soorten woningen, de uitdagingen op het gebied van klimaatmigratie en -adaptatie. "Bij een tweede lezing lijkt het erop dat aan de opdrachtnemer vooral wordt gevraagd naar de visie op het omgaan met invulling van ruimtes voor wonen en werken," zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. "Klimaat en groen wordt wel vluchtig aangehaald, maar wordt bij de formulering van de kern van de opdracht weer resoluut opzij geschoven." "Het zou mooi zijn om veel explicieter in te zetten op de aaneenschakeling van de groene en blauwe linten in de stad," vervolledigt Groen fractieraadslid Maarten Devos. "Deze studieopdracht geeft de kans om onze stad te herdenken en af te stellen op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Denk maar aan de juiste woonvormen, zuiverdere stadslucht, een gezonde mobiliteit, een stabiele markt voor ondernemers en vooral voldoende groen, water en open ruimte om te ontspannen." "Het economische aspect is uiteraard wel belangrijk, maar we vinden het jammer dat het ecologische in het hele verhaal weer stiefmoederlijk wordt behandeld. We zijn zeker bereid om met de Groen-fractie hieromtrent in dialoog te gaan. We willen mee helpen opbouwen en bespreken om tot het beste resultaat te komen voor alle Kortrijkzanen," aldus nog Cathy.