Praktijktesten huurdiscriminatie

14 Oktober 2016

Praktijktesten huurdiscriminatie

Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.   Op initiatief van A’kzie vzw, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, konden gemeente- en OCMW-raadsleden een dag of nacht doorbrengen bij een organisatie die werk maakt van de woonproblematiek. OCMW-raadslid David Wemel draaide mee in de Woonclub en gemeenteraadslid Matti Vandemaele bracht een nacht door in de daklozenopvang. Dit initiatief inspireerde de Groen-fractie tot een voorstel op de Gemeenteraad van oktober 2016 voor het invoeren van praktijktesten tegen huurdiscriminatie. Geen wonder dat A’kzie ervoor kiest om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen naar voren schuift op de wereldverzetdag tegen armoede en sociale uitsluiting. De problematiek van het woonbeleid is te complex en allesomvattend om het hier in één voorstel op te willen lossen. Toch wil Groen een concreet voorstel op tafel leggen om een deel van de problematiek aan te pakken. Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: “We willen praktijktesten invoeren om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden. Het idee is eigenlijk erg eenvoudig. Op basis van het studiewerk dat in Gent gebeurde met betrekking tot deze praktijktesten kunnen we ook in Kortrijk snel aan de slag en resultaat boeken.” Met de praktijktest willen Groen werken op 2 doelgroepen: de makelaars en de professionele makelaars; de particuliere verhuurders. We willen discriminatie aanpakken van deze doelgroepen: mensen van verschillende etnisch-culturele afkomst; mensen met een fysieke beperking; mensen met een lage inkomensbron; mensen met een gebrekkige Nederlandse taalbeheersing; eventueel ook andere discriminatiegronden, zoals seksuele oriëntatie.   Voor Gent doen de onderzoekers die werkten rond de praktijktesten deze aanbeveling: “Voor het beleid bevelen we een geïntegreerde totaalaanpak aan die inzet op zowel sensibilisering, empowering en remediëring als controle en handhaving. We raden aan dat Stad Gent praktijktesten organiseert en verhuurders en vastgoedmakelaars die discrimineren begeleidt. Bij herhaaldelijke inbreuken kan er ingezet worden op handhaving van de antidiscriminatiewet.” De Groen-fractie is ervan overtuigd dat deze aanbeveling ook opgaat voor Kortrijk. Er is nood aan een geïntegreerd beleid om de discriminatie op de woonmarkt aan te pakken. We vernemen  dat er binnen de stad ook werk gemaakt wordt van zo’n aanpak. Het spreekt voor zich dat we die aanpak steunen. Voortbouwend op de logica van de stadscoalitie dat er bij kleine overlast ook opgetreden en bestraft moet kunnen worden lijkt het ons logisch dat er een ‘hard’ luik uitgebouwd wordt als het om discriminatie gaat. Hondenpoep en wildplassen vergaan immers in het niets bij een ingrijpend en ernstig fenomeen als discriminatie. De impact op de persoon die geconfronteerd wordt met discriminatie en sociale uitsluiting is immers enorm, alsook de maatschappelijke impact. De straffeloosheid die met betrekking tot deze problematiek heerst is immers problematisch. Groen pleit voor zero-tolerance voor discriminatie. Het invoeren van praktijktesten is daarvoor het sluitstuk van een geïntegreerd beleid. Er is binnen het maatschappelijk middenveld een groeiende consensus over de meerwaarde van deze praktijktesten, getuige de samenwerking hier rond door het Minderhedenforum, het Vlaams Netwerk tegen armoede, Samenlevingsopbouw, çavaria… Matti Vandemaele: “Met Groen willen we geen ‘te nemen of te laten’ kant-en-klaar voorstel op tafel leggen, maar willen we het debat openen. Over de modaliteiten hoe we dergelijke praktijktesten kunnen invoeren moet er uiteraard nog heel wat studiewerk gebeuren, evenals het opzetten van een geïntegreerd beleid.” Het antwoord van OCMW-voorzitter was hoopvol. Hij beaamde de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak. De stad Kortrijk volgt de experimenten in Gent met betrekking tot praktijktesten op en zegt niet automatisch nee tegen het voorstel. Enkel extreem-rechts was bij monde van Steve Vanneste (Vlaams Belang) tegen.   Meer info:[email protected]