Politieke Raad - Het woonbeleid in regio Kortrijk

16 Maart 2021

Politieke Raad - Het woonbeleid in regio Kortrijk

Zondag 14 maart hebben we met onze leden en sympathisanten een Politieke Raad gehouden over het thema wonen in onze stad. Aïcha Oudaha en Wim Boone hebben ons inhoudelijk heel wat geleerd over het woonbeleid in regio Kortrijk en in Vlaanderen. Aïcha sprak vanuit haar ervaring als woonbegeleidster over de moeilijkheden die kwetsbare groepen hebben om een geschikte woning te kunnen huren. Deze kwetsbare groepen zijn onder andere: daklozen, mensen die uit een Lokaal Opvang Initiatief komen, kroostrijke gezinnen, tweeverdieners met een anderstalige achtergrond, mensen in doorgangswoningen, OCMW-cliënten en senioren die nood hebben aan een aangepaste woning. Er zijn dus heel wat kwetsbare groepen die steun nodig hebben om een gepaste woning te vinden. En die woningen zijn er vaak onvoldoende. Daarnaast zijn er voor die mensen ook nog heel wat drempels: ze komen op een lange wachtlijst van een sociale woonmaatschappij, ze komen niet in aanmerking voor een huursubsidie, hun inkomen is te laag om een aangepaste woning te zoeken, IMMO-kantoren vragen op voorhand heel veel info op, eigenaars willen aan sommige doelgroepen niet verhuren,.. Aïcha gaf verschillende voorbeelden die aantonen dat onze woonmarkt absoluut ontoereikend is om de nood in te vullen. Wim sprak vanuit zijn ervaring in SVK De Poort en zijn huidige job bij de koepels van SVK’s. De sociale verhuurkantoren bezitten in Vlaanderen zo’n 12 000 woningen en die zijn meer dan noodzakelijk. Enkel bij de SVK’s kunnen bepaalde groepen die in woonnood zitten effectief voorrang krijgen. Deze regeling dreigt te worden veranderd met de nakende fusies van de woonmaatschappijen tot één geheel op regionaal vlak.  Met Groen Kortrijk hebben we  uit deze PoRa een aantal inhoudelijke speerpunten meegenomen die we als fractie zullen behartigen: We blijven in ons politiek werk kwetsbare mensen een stem geven en zullen de meerderheid ook confronteren met onrechtvaardigheden die bestaan op de (sociale) huurmarkt. We dienden onlangs een voorstel in om conformiteitsattesten in te voeren voor de huurwoningen in Kortrijk, zodat iedereen een minimum aan comfort bezit in de woning. Dit voorstel werd ondertussen goedgekeurd.  We schreven al in ons programma voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen dat praktijktesten een goed instrument zijn om ons bewust te worden van de discriminatie die bestaat op de huurmarkt. We zullen praktijktesten dan ook blijven verdedigen. Niet alle mensen krijgen nu gelijke kansen op een woning. We blijven kritisch voor leegstaande woningen in de stad. Nu gaat Kortrijk te laks om met het leegstandsregister en de leegstandsbelasting. Er zijn teveel uitzonderingen, waardoor panden niet op de woningmarkt komen.  De verduurzaming van het patrimonium van Wonen Regio Kortrijk blijft belangrijk. Dit gaat soms gepaard met leegstand in bepaalde wijken. We blijven dit  kritische opvolgen. We zullen de ontwikkelingen rond de fusies van de huisvestingsmaatschappijen en de regiovorming actief opvolgen om de gevolgen voor onze stad goed te kunnen inschatten. We bekijken het "sociaal beheersrecht": Het sociaal beheersrecht heeft zowel als doel om de leegstand en verkrotting te bestrijden, als om probleemwoningen opnieuw op de woningmarkt te brengen aan sociale voorwaarden.Het recht op wonen komt immers in het gedrang als er enerzijds niet voldaan kan worden aan de vraag naar geschikte woningen en er anderzijds woningen leegstaan of verkrotten. Dank aan iedereen die mee actief deze Politieke Raad heeft gevolgd en gespijsd!