4. We zorgen voor wie het moeilijk heeft

Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren zijn er nog steeds heel wat mensen in Kortrijk die in armoede leven. De bevolking wordt ouder, de samenleving steeds veeleisender. De nood aan zorg neemt toe.

Armoede heeft een structurele aanpak nodig. Mensen in armoede toegang geven tot culturele activiteiten, tot zorg, tot vakantie, enzovoort, zijn stuk voor stuk waardevolle en noodzakelijke initiatieven, maar ze veranderen in de kern niets aan het probleem. De mensen blijven in armoede.

Daarom wil Groen volop inzetten op aanvullende steun boven op het leefloon of een vergelijkbare uitkering. De grens leggen we in navolging van Gent en Roeselare op die van een menswaardig inkomen. Boven op de uitkering vult de stad aan tot boven de armoedegrens. Mensen structureel uit de armoede helpen, is een pak effectiever.

In een Groen Kortrijk zetten we volop in op buurtgerichte zorg met voldoende professionele omkadering. We hebben daarbij ook aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en andere, meer onzichtbare noden. Wie zorgbehoevend is, is veel ontvankelijker voor hulp als die wordt aangeboden in de eigen omgeving. De afstemming tussen straathoekwerk, buurtwerk en brugfiguren in de wijk zelf bouwen we uit en we maken komaf met versnippering. Langdurige en laagdrempelige aanwezigheid in de wijk zorgt voor een vertrouwensband. Wie naar een serviceflat of een woonzorgcentrum wil, kan zorgfuncties delen met medebewoners (o.a. koken, schoonmaken, op uitstap gaan). Zo is er meer contact tussen bewoners. Voor ons moet zorg betaalbaar blijven. We versterken ook de buren in de buurten om zelf actief mee te bouwen aan de zorg voor elkaar.

Zorg organiseren we zoveel mogelijk op maat. We hebben daarbij aandacht voor de diversiteit in de stad. Ook mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder papieren kunnen rekenen op brede zorg en sociale ondersteuning. Zorgnetwerken in de wijk zorgen voor de nodige doorstroming van informatie. Bij die netwerken zijn niet alleen de zorgprofessionals, maar ook de vele vrijwilligers in de zorg en de zorgvragers zelf betrokken.

Vanaf 2019 worden stad en OCMW één. In ons Kortrijk organiseert en coördineert het lokale bestuur een ‘geïntegreerd breed onthaal’ binnen het stadhuis en speelt het op die manier een cruciale rol in de versterking van de eerstelijnshulp. De eerstelijnsrechtsbijstand is een volwaardige partner.

Ten slotte verzekeren we elk kind van kwaliteitsvolle, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang. Dat blijft noodzakelijk om vroegtijdig onderwijs te waarborgen en in te spelen op de noden van de gezinnen.

3 hefbomen om uit armoede te geraken zijn wonen, onderwijs en werk. We bevorderen de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, de organisaties belast met tewerkstelling en de diensten die zich bezig houden met sociale woningen.

 

Onze engagementen:

  • We kiezen voor een wijkgericht beleid met straathoekwerkers, brugfiguren of wijkregisseurs die zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners toe gaan. We ondersteunen buurten en buren om zelf mee hun buurt te maken.
  • Er komt een systeem van aanvullende steun om iedere Kortrijkzaan boven de armoedegrens te krijgen.
  • Ook in het secundair onderwijs willen we brugfiguren. In het lager onderwijs stimuleren we schoolteams en brugfiguren om in te zetten op netwerken waarbij ouders ouders steunen en buurtbetrokkenheid / brede schoolwerkingen. Vroegtijdige schoolverlaters sporen we pro-actief op en we zorgen voor een intensieve trajectbegeleiding met vdab, ocmw, scholen, vrijetijdswerkingen richting opleiding en werk.
  • We richten een ‘lokaal loket kinderopvang’ op in overleg tussen alle partners in de buitenschoolse en dagopvang. We ondersteunen initiatieven om de capaciteit te verhogen. Een lokaal loket kan ondersteuning bieden om een passende kinderopvang te vinden in relatie met de school. Via het concept van brede scholen kan het aanbod verruimd worden.
  • We streven naar de oprichting van minstens één wijkgezondheidscentrum.
  • We zetten in op kleinschalige, buurtgerichte woonzorginitiatieven verspreid over de stad en de deelgemeenten zodat inwoners betrokken blijven bij de eigen buurt.
  • We nemen de regierol op voor de lokale opvang van asielzoekers en zorgen voor voldoende opvangplaatsen.