6. Een groene stad maken we samen

In Kortrijk zijn we met 76.528 inwoners. Stuk voor stuk individuen die in deze stad iets willen maken van hun leven. Die stad maken we samen, met een politieke cultuur die ten dienste staat van de inwoners en niet van zichzelf. Daarom willen we niet verder snoeien in het personeel. We erkennen de competenties van de medewerkers en maken hen opnieuw mede-eigenaar van de stad.

Groen luistert heel goed naar de bevolking en de noden die leven. We verbreden  en verdiepen ‘Kortrijk spreekt’. Ook de adviesraden, het verenigingsleven, buurtcomités, dorpsraden, actiegroepen, vakbonden en belangengroepen krijgen een inbreng. We geven het middenveld een krachtige stem, ook al klinkt die kritisch. Kortrijk is van iedereen, van Kooigem tot Sente. De kortrijkzaan is geen klant maar een mede-eigenaar en kan dus mee beslissen en niet enkel over de kleur van de stoelen. We omarmen ook de nieuwe vormen van burgerparticipatie die soms tijdelijk, soms structureel ontstaan; die soms zeer concreet rond 1 probleem werken en soms structurele verandering bepleiten. De samenwerking tussen burgers, politici, stadsdiensten, lokale werkgroepen en professionele consultants kan gestroomlijnd worden door gebruik te maken van het principe van open-data en het modereren van een digitaal burgerparticipatie-platform, zoals bv. Citizenlab.

De bevolking verandert. Ze wordt gekleurder en ook ouder. Een Groen beleid is daarop afgestemd en toetst of elke beslissing bijdraagt aan de uitbouw van een warme en diverse stad, die elke inwoner respecteert en waardeert. Besturen betekent luisteren naar de bevolking en elke inwoner versterken.

Een diverse stad uitbouwen betekent niet alleen inzetten op de culturele diversiteit en afkomst van de bevolking, maar ook op de gelijkheid van man en vrouw, meer aandacht voor de groeiende groep senioren, meer kansen voor mensen met een beperking, enz. Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld en doet als grote werkgever zelf grote inspanningen op dat vlak. Het personeel wordt meer en meer een afspiegeling van de bevolking, ook bij de politie. Het spreekt vanzelf dat initiatieven van burgers op dat vlak ondersteund en gestimuleerd worden.

Samenwerken wil ook zeggen respect hebben voor de eigenheid en de keuzes die spelers maken. Organisaties hebben een intrinsieke waarde en zijn meer dan instrumenten in handen van beleidsmakers. We herstellen deze balans opnieuw. Zo kunnen we de stad echt samen maken.

De culturele en sportieve hoofdstad van West-Vlaanderen.

Samen met de vele culturele spelers die onze stad rijk is, maken we van Kortrijk, samen met Brugge, de culturele hoofdstad van West-Vlaanderen. Of zoals het Kortrijkse Kunstenoverleg schrijft[1]: “de internationale branding van Kortrijk als 'creatieve stad aan de Leie'”. We zijn trots op de initiatieven zonder ze te claimen en maken ze vooral meer zichtbaar. Een nieuwe bibliotheek moet één van de paradepaardjes worden: ”Een infrastructuur aangepast aan een 21ste-eeuwse werking met voldoende ontmoetingsruimtes en aangepaste vergaderlocaties voor verenigingen en diverse activiteiten.[2]” We optimaliseren de andere culturele infrastructuur zoals het Kunstenoverleg voorstelt: o.a. het masterplan Schouwburg en Muziekcentrum.,

Organisaties in sport en vrije tijd krijgen de ruimte om zich te ontplooien. Stadsgroen Wembley ontwikkelen we tot een recreatieve groene long, waar ook professionele sportclubs hun plek vinden. Een nieuw stadion voor KVK hoort op die plek, dicht bij het oude stadion, maar met tal van mogelijkheden om ook voor de ruime buurt toegevoegde waarde te creëren op het gebied van sportfaciliteiten en ontmoetingsmogelijkheden.

In alle deelgemeenten en enkele wijken zijn er ontmoetingscentra. Daar zorgen we opnieuw voor een stevige ondersteuning van het verenigingsleven. Groen maakt ook werk van een ontmoetingsruimte in Kortrijk-centrum. Elk van de ontmoetingscentra functioneert ook als buurtpunt.

Een Groen Kortrijk is een stad met een vrijetijdsaanbod dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, zowel op het vlak van cultuur en sport als van jeugdwerk, zowel in de kern als in de deelgemeenten. De stedelijke instellingen maken de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport voor alle Kortrijkzanen mogelijk. Gezinnen met een laag inkomen worden door gebiedswerkers toegeleid tot culturele activiteiten en krijgen aandacht op maat. We verlagen de drempels, ook de financiële. Tarieven voor het nieuwe zwembad, voor sportkampen, culturele activiteiten, enz. zijn in ons Kortrijk voor iedereen haalbaar. En “kunst en cultuur zetten we in als instrument voor het samenleven in superdiversiteit”, zoals het Kunstenoverleg voorstelt.

Groen lint zuid geven we een expliciete natuur-educatieve functie. We betrekken de verschillende mogelijke partners (kinderboerderij, Natuurpunt, AZ Groeninge, de kennisinstellingen, het jongerenatelier,…) om samen deze opdracht uit te werken.

Ook op regionaal vlak zetten we samenwerking voorop. We werken samen in een echt partnerschap binnen de Eurometropool, met de omliggende gemeenten, in Leiedal,…

[1]   Inspiratie 2025: 7 hefboomprojecten voor de Kortrijkse kunsten

[2]   Memorandum 2018 van de Adviesraad van de Openbare bibliotheek Kortrijk

 

Onze engagementen:

  • We creëren stadsgroen Wembley als een binnenstedelijke sportcampus waar ook KVK een toekomst heeft.
  • We meten de diversiteit in de personeelsploeg van de stad en haar satellieten (VZW’s, AGB’s,…) en voeren streefcijfers voor diversiteit in.
  • We ontwikkelen groen lint zuid tot een natuur-educatieve plek waarin de verschillende partners zich maximaal kunnen ontplooien.
  • Een nieuwe bibliotheek. Ze staat symbool voor toegang tot cultuur en informatie, in het midden tussen het oude stadscentrum en Hoog Kortrijk. Een plek om te lezen, elkaar te ontmoeten, iets op te zoeken op internet, te studeren, of gewoon de krant te lezen. We stoppen ook de afbouw van de filialen.
  • Er komt een ontmoetingscentrum voor Kortrijk centrum.
  • We bieden ruimte aan creatieve makers en verenigingen.
  • We realiseren het volledige nieuwbouwproject op de Warande (zowel Speelpleinwerking, recreatie als jeugdverblijf). De kinderboerderij verhuizen we naar Groen lint zuid.
  • We zorgen voor een digitaal burgerparticipatie-platform.