red het binnengebied Marke

12 Januari 2019

red het binnengebied Marke

Persnota Binnengebied Marke The proof of the pudding is in the eating. De nieuwe coalitie heeft beloofd om de open ruimte niet meer verder aan te tasten. De voorbije decennia is er in Kortrijk open ruimte ingenomen voor woningen, bedrijvenzones .. aan een zeer hoog tempo. Het is hoog tijd voor een ommekeer. Groen staat daar niet alleen in. In de studie 'Kortrijk 2025 De stad die we kunnen willen' lezen we – het gaat over de beschikbare bouwgronden –   letterlijk: “Als we dit ontwikkelingspotentieel volledig benutten, dreigen de laatste resten open ruimte te verdwijnen. Bovendien zal ook in de toekomst het aanbod ontwikkelbare ruimte groter zijn dan de vraag.” Er is derhalve 'overschot' aan bebouwbare percelen.

In Marke ligt in het centrum van de deelgemeente nog een vrij groot niet-bebouwd gebied. Het Binnengebied ligt tussen het Markebekepad (en de Markebeek) en de achterzijde van het Woonzorgcentrum De Ruyschaert en de Vrije Centrumschool. 

Momenteel ligt er een aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg. Hebt openbaar onderzoek sluit op 16 januari af. Deze weg zou komen te liggen op een perceel grond gelegen in het Binnengebied. Het is bereikbaar via de Kloosterstraat (tussen huisnummer 19 en 25) in Marke. Op de plannen bij de aanvraag is een nieuwe woonwijk getekend. De intentie is duidelijk. De aanvrager wil na realisatie van de nieuwe weg deze gronden voor woningbouw ontwikkelen. Deze nieuwe weg is de eerste stap in het bebouwen van het Binnengebied.

Groen Kortrijk dient vandaag bezwaar in tegen deze aanvraag om de volgende principiële redenen:

 

1. Er liggen reeds veel goedgekeurde plannen om woningen bij te bouwen in de deelgemeente Marke.

De voorbije twee decennia is quasi alle relatief open ruime, gelegen in het centrum, volgebouwd. En er zijn nog tal van nieuwe woningen gepland.

2. Deze aanvraag leidt onvermijdelijk naar de bouw van een grote nieuwe woonwijk in open ruimte

 

3. Verkeersproblematiek in Marke-centrum

De verkeersdruk in Kloosterstraat zou sterk toenemen. Hier is vandaag een grote lagere school, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een handicap, een kinderdagverblijf, naast woningen en een toenemend aantal appartementen. Daarenboven wordt de weg gepland zonder mobiliteitsstudie.

4. Nood aan open ruimte met diverse functies, dicht bij het dorpscentrum van Marke

Het Binnengebied is verbonden met ander groen in de omgeving, o.a. het parkgebied rond het Ontmoetingscentrum (Hellestraat) en het stadsrandbos (Preshoekbos). Het is ideaal gelegen voor recreatie, natuurontwikkeling en -beleving, volkstuinen, stadslandbouw...

5. Nieuwe inzichten bij het stadsbestuur

Het is een oud plan, met oude gedachten. Gelukkig groeien nieuwe inzichten. De partijen uit het stadsbestuur schreven in hun verkiezingsprogramma het volgende.

Bij Team Burgemeester: “Marke (…) open ruimte behouden, zoals het prachtige binnengebied langs de Markebeek. We zoeken hier een evenwicht tussen landbouw en natuur en geven meer ruimte aan wandelaars, fietsers en spelende kinderen”.

Bij sp.a: “Binnengebied van Marke tussen Markebeek, Markt- en Kloosterstraat blijft open ruimte met fiets- en wandelpaden, spelprikkels en een zelfpluktuin.

Bij N-VA “Het Markse binnengebied blijft open, groene ruimte

We nemen dat zij ‘woord houden’.

Op de info-markt van het stadsbestuur (in Marke) was het behoud van het 'open karakter' van het Binnengebied een breed gedeelde optie.

6. Overstromingsgebied

Het gehele Binnengebied is op de kaart van 'Geoloket Watertoets' aangeduid als 'mogelijk overstromingsgevoelig'. Het is zeker niet aangewezen deze laag gelegen percelen langs de Mqarkebeek te bebouwen.

7. Luchtvervuiling

Het Binnengebied is ook een noodzakelijke buffer tegen de luchtvervuiling (vooral van stikstofdioxide) in de onmiddellijke omgeving. De gemiddelde meetwaarden in Marke zijn, net door die talrijke wegen, hoog. Hetzelfde geldt voor de geluidshinder, die vooral door de R8 in sommige delen van Marke zeer groot is.

Marke is omringd door snelwegen (R8 die dwars door Marke gaat, voor het grootste deel op een verhoogde rijbaan), de E17 en de A17, en door de Gewestweg Kortrijk – Moeskroen.

Dien zelf bezwaar in met dit voorbeeld