Mede-eigenaarschap rond verkeersveiligheid op straat- en wijkniveau

15 Juni 2016

Mede-eigenaarschap rond verkeersveiligheid op straat- en wijkniveau

Een tijdje terug stelde Matti Vandemaele een vraag aan de stad i.v.m. het plaatsen van ‘graag traag borden’ voor de wijk waarin hij woont. Daarop kwam dit antwoord: “Wij krijgen op geregelde tijdstippen vragen binnen om in woonwijken borden “graag traag – spelende kinderen” te plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zittingvan 28 november 2006 principieel akkoord te gaan om geen borden “graag traag – spelende kinderen” te plaatsen op het grondgebied van Kortrijk. Wij willen immers zoveel mogelijk de wildgroei aan (verkeers)borden in Kortrijk tegengaan, zeker dergelijke facultatieve borden. Het is ook zo dat de te hanteren criteria of er al dan niet borden “graag traag – spelende kinderen” geplaatst kunnen worden, zeer moeilijk te bepalen zijn. …” Het is de overtuiging van Groen dat enkel het plaatsen van borden geen tot weinig effect zal hebben. Toch geloven we dat dergelijke borden in combinatie met verschillende acties, ook voor en door de eigen inwoners van de betreffende straat of wijk, wel degelijk en verschil kunnen maken voor de verkeersveiligheid. Vanuit de Groen fractie zouden we daarom graag volgend voorstel willen doen: Straten en wijken kunnen in de toekomst wel borden "graag traag (spelende kinderen)" kunnen krijgen als ze daar om vragen. We stellen met andere woorden voor om de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28/11/2006 op te heffen. Als voorwaarde voor het plaatsen van dergelijke borden zou de stad een uitgewerkte sensibiliseringscampagne in en door de wijk (zeker ook naar de eigen inwoners) moeten vragen. Enkel straten en wijken die zelf een actief engagement opnemen kunnen dergelijke borden krijgen. De stadsdiensten kunnen straten en wijken ook coachen in het opzetten van dergelijke acties. Straten die zo'n traject afleggen krijgen een soort 'kindvriendelijk' of 'woonvriendelijk' label dat via de borden "graag traag"uitgedragen kan worden. Vanuit de stad en de politie worden gerichte controles gedaan op het naleven van de verkeersregels in de straten die het bovenstaand label krijgen. Die acties ondersteunen de inspanningen die gebeuren vanuit de inwoners van de wijk zelf. Groen is er van overtuigd dat een dergelijk mede-eigenaarschap in het verkeersveiligheidsbeleid in de eigen straat en wijk een grote stap vooruit kan betekenen. Groen is blij met de openheid bij het stadsbestuur om een proefproject op te zetten.