Hoe haalt Kortrijk afvalcijfer omlaag?

25 April 2016

Hoe haalt Kortrijk afvalcijfer omlaag?

Het restafvalcijfer in Kortrijk blijft stabiel ten opzichte van de vorige jaren. We slagen er met andere woorden niet in om de daling van de afgelopen decennia verder te zetten. Vreemd genoeg staat er in het Plan Nieuw Kortrijk ook geen enkele actie om het restafvalcijfer te doen dalen. Nochtans zijn de uitdagingen groot en moet de stad Kortrijk tegen 2022 zo’n 40 kg restafval per jaar per inwoner minder produceren. Als je weet dat het cijfer in 2015 op 190,4 kg ligt dan is een daling van 40 kg binnen de 6 jaar zeer stevig. Wat zal de stad hiermee doen? Of schuift ze deze oefening volledig door naar de volgende bestuursploeg? Groen Kortrijk wil alvast dat de stad snel overgaat tot de actie en de volledige 6 jaar gebruikt om de daling te realiseren. We doen de inwoners van de stad geen cadeau door de inspanningen door te schuiven naar de periode 2019 en verder, want dan is het wel erg kort dag. We verwachten van de stad een plan van aanpak om deze doelstellingen te realiseren. Het heeft weinig zin om de hele tijd onszelf voor te stellen als klimaatstad, als we er niet in slagen om werk te maken van een degelijk en ambitieus afvalbeleid. Een klimaatstad zonder restafval-reductie-ambities gelooft toch niemand. De volgende punten moeten van Groen in zo’n plan: 1. We voldoen als stad aan de wettelijke verplichtingen om de vervuiler te laten betalen. Het is nu al duidelijk dat de stadscoalitie de hete aardappel van de betalende containerparken doorschuift naar de volgende ploeg die dat hoe dan ook zal moeten invoeren. Voor Groen moet een afvalbeleid er één zijn dat zich aan de wetten houdt. 2. De financiering van de afvalverwerking moet in de toekomst meer gebeuren vanuit de vervuiler en minder vanuit de algemene financiering. Nu komt twee derden van het budget nog uit die algemene middelen, terwijl dat eigenlijk veel minder zou moeten zijn. In Kortrijk betaalt de kleine vervuiler of de bewuste consument voor het afval van de grote of onbewuste vervuiler. Hoewel zo verkocht, is de werkelijkheid dat het afvalverwerkingsbeleid van de stad Kortrijk onrechtvaardig en ondoelmatig is. Kleine vervuilers en bewuste inwoners worden benadeeld door het huidige beleid. 3. Een gedifferentieerd beleid voor de binnenstad versus de deelgemeenten. De uitdagingen en mogelijkheden in de binnenstad, waar veel meer appartementen zijn, is helemaal anders dan in de deelgemeenten. Die verscheidenheid moeten we ook terugvinden in het beleid. Tijdelijke containerparken in de binnenstad, een aparte oplossing voor het GF-gedeelte van de GFT fractie in de binnenstad, … 4. Een goed afvalbeleid is evenwichtig, met voldoende nadruk op zaken als het voorkomen van afval, het stimuleren van de kringloop, nog meer sorteren (bij voorbeeld de paarse zak in Waregem). Naast deze algemeenheden ook enkele concrete suggesties: Een van de elementen om tot minder restafval te komen is het omgekeerd inzamelen. Daarbij wordt de redenering omgedraaid. Afval dat gesorteerd wordt, laat de stad ophalen aan de deur. Ongesorteerd restafval daarentegen moet je zelf naar een ondergrondse collectieve container brengen waar je per gewicht betaalt. Groen vraagt dat IMOG het omgekeerd inzamelen als proefproject in Kortrijk opstart, naar het voorbeeld van Zwolle in Nederland. Een ander element dat Groen voorstelt is een containerpark in de binnenstad. Zo maakt stad Kortrijk het voor de inwoners mogelijk om zonder auto in de binnenstad te leven. Er kan een mini-containerparkje worden georganiseerd tussen de spoorweg en de Leie op een leegstaande plek in de binnenstad. Het containerparkje zou dan gemakkelijk te voet, met de (bak)fiets en evengoed ook met de auto te bereiken zijn voor wie binnen de R36 woont. Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele stelde dit al voor op de zitting van september 2015. Andere elementen zijn onder andere het weren van plastic zakjes (bij voorbeeld ook op de markt) en het invoeren van de paarse zak (zoals in Waregem). Kortom, de uitdaging waar Kortrijk voor staat is niet min: – 40 kg restaval per inwoner per jaar minder, – ons in regel stellen met de geldende en komende wetgeving, – toepassen van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het differentiëren van het beleid ‘binnenstad versus deelgemeenten’. Groen wil actief meewerken aan een afvalbeleid dat ook resultaat kan voorleggen, keuzes maakt en de hete aardappel niet doorschuift. Groen Kortrijk kijkt dan ook uit naar een stad met dezelfde ambities. Meer info: [email protected]