Grote hertekening de Warande & Van Clé

29 Februari 2016

Op de gemeenteraadszitting van februari stond de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de kinderboerderij geagendeerd. De ideale gelegenheid voor Groen om het debat over de toekomst van deze en andere plekken en werkingen waar het volgens ons beter kan op gang te trekken.  We vertrekken daarbij vanuit enkele vaststellingen. Vaststelling 1: vzw van Clé (de uitbater van de kinderboerderij in Marke) en vzw de Warande hebben veel gemeen. Beide projecten houden dieren in functie van hun bezoekers, beide projecten werken rond het kweken van voedsel (al dan niet als buurttuin), beide vzw's hebben een verblijfsfunctie (die niet meer van deze tijd is), beide plekken hebben een recreatieve functie en beide vzw's hebben kinderen en jongeren als doelpubliek. Vaststelling 2: vzw van Clé en vzw de Warande hebben nog meer gemeen. Het zijn kleine werkingen, met weinig financiële middelen, bijgevolg ook weinig mogelijkheden om de werkingen en de infrastructuur op niveau te houden. De beperkte financiële draagkracht van deze werkingen weegt zwaar door op het beleid, beheer en de keuzemogelijkheden van de werkingen. Vaststelling 3: Een beetje verderop (aan het groen lint zuid) liggen er nog 2 hoeves: de Pontforthoeve en Hoeve te Coeckx hebben elk een gedeeltelijke invulling. De Ponforthoeve (ooit omschreven als 'de hoeve voor de jeugd') herbergt vandaag de werking van het Jongerenatelier en Hoeve te Coeckx heeft een natuur-educatieve werking die maar niet terug op de rails geraakt. Beide hoeves hebben ook met elkaar gemeen dat ze vastgeklikt zijn aan het groen lint zuid, wat op termijn een enorm potentieel biedt. Vaststelling 4: Sinds het afstoten van de werking bakkerijmuseum uit Vannestes Molen is er niet bepaald veel te beleven op die plek. De vzw van Clé die de molen mag uitbaten ligt zelf ook al niet op de beste plek voor een kinderboerderij. Het huidige kwaliteitsniveau van de verblijfshoeve zorgt er dan weer voor dat voor de beoogde doelgroep ook die ligging allesbehalve goed is. Dus veel meer dan historisch gegroeide, maar compleet onlogische, verbindingen zijn er niet te bedenken voor de molen(werking), de verblijfshoeve en de kinderboerderij. Vaststelling 5: Met het Armengoed in Bissegem en de ambities van de vzw Stadsboerderij gooien we er nog een site en een speler extra bij. Groen heeft niet de pretentie om op de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel op tafel te leggen. Wel vraagt Groen de stad om een ruime oefening op te zetten om deze vaststellingen verder uit te werken. Een oefening waarbij we de verschillende spelers (besturen van van Clé, de Warande, de Stadsboerderij, Natuurpunt en anderen) samen bekijken en hoe we deze veelheid aan ambities, sites en mogelijkheden met elkaar kunnen verzoenen. Het is het aanvoelen van onze fractie dat we mits een herverkaveling van spelers en sites een veel grotere maatschappelijke return kunnen realiseren. Het zou goed zijn dat we deze herverkaveling kunnen besluiten voor het einde van deze legislatuur. De bedoeling moet zijn om te optimaliseren en de kwaliteit te verhogen, niet om te besparen. Door het leggen van logische verbindingen tussen sites en spelers, eerder dan de historisch gegroeide verbindingen, is er heel wat winst te boeken.