• Armoede/ Kinderen en jongeren

  Zwemmen mag geen privilege worden

  Het chique zwembad dat gebouwd wordt op Kortrijk Weide zal ouders flink op kosten jagen. Vanaf 2018 wordt zwemmen immers een pak duurder. Oppositiepartij Groen is bezorgd en vraagt dat de stad garanties biedt om het zwemmen voor kinderen en jongeren betaalbaar te houden.

  De cijfers werden eerder al bekend gemaakt. Op Kortrijk Weide komt een nieuw zwembad, waar recreatiezwemmen moet primeren. Het nieuwe zwembad zal worden uitgebaat door S&R Group, hetwelk ook onder andere het zwembad Rozebroeken in Gent in zijn beheer heeft. Wanneer het nieuwe zwembad in 2018 in gebruik zal worden genomen, zullen zwembaden Mimosa en Magdalena de deuren sluiten.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  Meer ideeën voor het sport- en subsidiereglement van de stad

  Women_HandballSchepen van sport An Vandersteene presenteerde op de gemeenteraad haar nieuw Sport-Subsidiereglementen. Echt enthousiast werd onze fractie daar niet van. Veel ruimte voor verandering en vernieuwing is er niet. Daarvoor zijn de regels van het Decreet Lokaal Sportbeleid te strak en oubollig. Heel wat regels zijn zeer detaillistisch, wat het reglement zeer ambtelijk en omslachtig maakt. Groen gemeenteraadslid Matti Vandemaele maakte dit punt. De schepen beaamde dat het reglement omslachtig is en dat verandering wenselijk is. “Het gaat altijd wat trager dan we willen.” zei de schepen. Maar veel ideeën voor een meer dynamisch lokaal sportbeleid hoorden we niet in haar repliek.

  Matti formuleerde er alvast twee. In de toekomst stort de Vlaamse overheid de middelen voor lokaal sportbeleid rechtstreeks door naar het gemeentefonds. Het zal dus gemakkelijker worden voor de stad om haar eigen prioriteiten uit te werken. “We kunnen er dus maar beter vroeg aan beginnen.” aldus Matti. “De grote uitdaging voor veel sportclubs blijft sportinfrastructuur. Die infrastructuur is er ook in de scholen, maar die is vaak verouderd of moeilijk te ontsluiten. We missen in dit reglement een financiële incentive voor schoolbesturen die hun infrastructuur na de schooluren ter beschikking willen stellen van sportclubs en verenigingen.Met beperkte investeringen kunnen we hier veel mee verwezenlijken.” De schepen antwoordde voorzichtig: We zetten mini-stapjes maar eenvoudig is het niet.” “Ongetwijfeld”, beaamt Matti, “maar daar hebben sporters in Kortrijk niet direct een boodschap aan. Een versnelling in die richting zou niet misstaan.

  Een tweede gemiste kans in dit reglement is wat ons betreft de keuze voor Brede school-projecten. Sportclubs die willen samenwerken met scholen vinden in dit reglement geen stimulans. Dat vinden we jammer. Een na- of voorschools sportaanbod dat door hen wordt opgezet in de school, is een win voor zowel kinderen, hun ouders en de stad.” Aldus Matti. “Ook dat is moeilijk.”, repliceerde de schepen “Het is al zo moeilijk om clubs binnen eenzelfde sporttak te laten samenwerken.” Het is duidelijk dat een breder sportaanbod geen doelstelling is van de stadscoalitie.

  Het is spijtig, maar een modern en sociaal sportbeleid ligt momenteel niet in het vooruitzicht met dit stadsbestuur. Dit is een oproep om met een volgende reglementswijziging meer durf en vernieuwing aan de dag te leggen. Onze stad is toe aan een nieuw soort sportbeleid.” Aldus Matti.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Duurzaam zwembad, maar liefst niet té

  Volgens het bestuursakkoord komt op Kortrijk Weide een nieuw zwembad. Naast een betere afstemming op de zwembehoeftes van de Kortrijkzanen wordt ook een stevige stap vooruit gezet op vlak van duurzaamheid. Iets wat Groen zeker toejuicht. Het past ook in de ambitie ‘Kortrijk klimaatstad’, die de meerderheid uitdrukkelijk vooropgesteld heeft.

  Omdat papier gewillig is en omdat wij bij Groen het hebben voor echte realisaties, deed kersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele het volgend voorstel.

   

  De voorziene gunningscriteria voor het nieuwe zwembad zijn:
  prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 40 punten
  stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit: 26 punten
  duurzaamheid van het ontwerp: 14 punten
  plan van aanpak: 14 punten
  planning: 6 punten

  Om de ambitie van klimaatstad echt waar te maken, denkt Groen dat de gunningscriteria er beter anders zouden uit zien. “Nu speelt het gewicht van duurzaamheid slechts mee voor 14%. En dat mag zeker meer zijn,” aldus Vandemaele. “Voor Groen is het duurzaamheidsaspect even belangrijk als de prijs.

  Daarom legt Groen een alternatieve schaal voor:
  prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding): 31 punten
  duurzaamheid van het ontwerp: 31 punten
  stedebouwkundige en architecturale kwaliteit: 21 punten
  plan van aanpak: 12 punten
  planning: 5 punten

  Dat is buiten Schepen van sport An Vandersteene gerekend. Voor haar is klimaat wel belangrijk, maar niet zo belangrijk. Dergelijke gunningscriteria zouden er voor zorgen dat we een erg duur nieuw zwembad zouden krijgen. Ecologie mag iets kosten, maar liefst niet te veel.

   

 • Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  KV Kortrijk doet enkel verder met elite

  KVK_JeugdKV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. Dat kon u hier al lezen. We schrokken van dit bericht. We begrijpen dat KVK stevig investeert in toptalent, maar niet dat de club daarom haar jeugdwerking volledig afstoot. Meer nog: een tijdje geleden kende de gemeenteraad een subsidie van 900.000 euro toe aan de club. Die was onderworpen aan een aantal voorwaarden, met een sociale clausule. Het afstoten van de jeugdwerking kan je niet echt sociaal noemen.

  Met Groen Kortrijk kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich hiermee onttrekt aan deze sociale clausule. Wij menen dat een goede sportclub moet inzetten op een brede basis van jeugdige spelers. We veronderstelden dat de sociale clausule betrekking had op een werking ‘in de breedte’, en dat subsidies er niet alleen zijn voor de meest talentrijkst spelers. Dat blijkt niet het geval te zijn. Bij het toekennen van 900.000 euro subsidies heeft de stad geen enkele clausule afgedwongen die garandeert dat jongeren ook effectief bij KVK kunnen blijven voetballen. Dat steekt.

  Eerst even onze visie verduidelijken. Een club kan zich specialiseren en toeleggen op toptalent. Dat is een keuze die het clubbestuur vrij moet kunnen nemen. Dan heb je twee pistes. Of je bouwt zelf een brede jeugdwerking uit, of je gaat allianties aan met omringende clubs die je intensief scout en begeleid. Als KVK de jeugdwerking afstoot zou je verwachten dat ze op zijn minst de tweede piste gaan bewandelen. Dat blijkt niet het geval. Omringende clubs werden niet betrokken in deze beslissing en er zijn nog geen afspraken gemaakt. Strakst moeten 80 spelers en 8 trainers en begeleiders vertrekken. Dat lijkt het stadsbestuur niet te roeren.

  Groen Kortrijk verwacht dat KVK bindende samenwerkingsovereenkomsten afsluit met omliggende clubs die bereid zijn de betrokken spelers op te vangen. Met inbegrip van een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die clubs. De jeugdwerking van alle clubs worden gesubsidieerd via een specifiek reglement en worden jaarlijks berekend. Daarmee heeft het stadsbestuur ook effectief een instrument in handen om er voor te zorgen dat iedereen terecht kan.

  We willen er over waken dat de schepen hier actief werk van maakt. We verwachten dat de stad aan tafel gaat zitten met alle clubs met als doel de jeugdwerkingen beter op elkaar af te stemmen. Groen Kortrijk vindt dat iedereen, toptalent of niet, in onze stad de kans moet hebben om te kunnen voetballen op een goed veld, met goeie omkadering en aan een haalbaar lidgeld.