• Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Een dag in de Woonclub met David

  David Wemel draaide een halve dag mee in de Woonclub in Kortrijk. “Zonder dak boven je hoofd vallen is het ergste wat je kan overkomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Woonclub die mensen helpen.”

  Als OCMW-raadslid kreeg David de kans om een inleefervaring op te doen in het kader van de internationale verzetdag tegen armoede. Het thema van deze verzetdag is dit jaar wonen. Omdat wonen een basisbehoefte is.

  Read More

 • Nieuws/ Welzijn en zorg

  OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

  Op donderdag 19 mei werd op de OCMW-raad gestemd over de gunning van de werken voor site Gheysen. Dat is het pand dat het OCMW recent kocht om er een kinderopvang, kantoren voor het zorgbedrijf en een volksrestaurant in onder te brengen. De goedkoopste offerte ligt meer dan 15% hoger dan het geraamde budget. Groen maakt zich zorgen over de oplopende factuur en vraagt om de gunning uit te stellen. De meerderheid gaat niet in op dat voorstel.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Renovatieplan Kortrijk

  Op de gemeenteraad van maart 2016 ligt het renovatieplan van stad Kortrijk voor. Stad Kortrijk wil daarmee op het vlak van woonkwaliteit stijgen in de rangschikking van de 13 centrumsteden. Een aantal zaken waar de Groen fractie al lang voor pleit, zoals het begeleiden van Kortrijkzanen met renovatieplannen en het maken van een dakscan, zijn ook in het plan opgenomen. Toch heeft Groen Kortrijk nog een aantal waardevolle suggesties voor het renovatieplan.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Diverse samenleving/ Kinderen en jongeren

  De dag dat een fiets meer waard is dan een kind

  David Wemel: “Ik heb zo van die dagen. Dagen dat het plots heel helder wordt in welke verdraaide wereld we leven. Zoals die zondag in 2007 toen Lijst Dedecker in Kortrijk meer stemmen haalde dan het toenmalige Groen! Voor mij het sein om meteen een lidkaart van die laatste partij aan te schaffen. Een partij waarvan ik sinds die dag trots de kleuren draag. Een partij die langzamerhand na de hoofden, ook de harten van de mensen weet te veroveren.

  Vandaag was weer zo’n dag. Afgelopen vrijdag was een smet op het blazoen van mijn stad en op het blazoen van de mensen die de veiligheid van alle bewoners en bezoekers van mijn stad moeten bewaken. De politie van mijn stad heeft op die bewuste vrijdag kinderen uit mijn stad behandeld op een manier die ons jaren terug in de beschaving werpt. De commotie op de sociale media was meteen enorm. En terecht.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  W13. Samen, maar toch apart

  W13, onder die naam zullen de OCMW’s van de 13 Leiedal-gemeenten voortaan samenwerken. De samenwerking kwam al een paar keer ter sprake op verschillende gemeenteraden. Vooral dan omdat de oppositiepartijen er zo weinig over horen. Het lijkt wel een trein die we telkens in volle vaart zien passeren. Het stadsbestuur maakt weinig tijd om even halt te houden voor een serieus debat. Tijd om kersvers Groen OCMW-raadslid David Wemel uit te vragen, geflankeerd door ons gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Groensel: “Heren, waar ging het in de gemeenteraad over?”

  David Wemel: “Wat op de gemeenteraad voorlag is de vraag om een nieuwe structuur voor regionaal sociaal beleid goed te keuren. Dat is plots in een versnelling geschoten. We hebben hierover reeds van gedachten kunnen wisselen in de OCMW-raad van 22 januari – waar de statuten van W13 werden goedgekeurd – en op de infovergadering op 29 januari. De bezorgdheden die we toen hebben geformuleerd, zijn nog altijd niet echt uitgeklaard, dus hebben we die tijdens de gemeenteraad nog eens geuit.

  Groensel: “Voor OCMW’s zal in de toekomst veel veranderen. In de krant lazen we dat OCMW’s vanaf 2019 ophouden te bestaan als aparte organisaties. Hoe moeten we de regionale samenwerking begrijpen in die context?”

  David: “Op Vlaams niveau wordt gestreefd naar een volledige integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen. Dit vanuit de filosofie dat sociaal beleid niet los te zien is van de rest van het gemeentelijk beleid, maar dat het best op een geïntegreerde manier vanuit de gemeenten wordt gevoerd. Groen is die gedachte genegen, toch voor wat betreft het strategisch sociaal beleid. Over individuele steundossiers hebben we het nu even niet.”

  Matti Vandemaele: “Strategisch sociaal beleid, maar dan op regionale schaal. Daar gaat het dus over. Met Groen vragen we ons af waarom dat los van bestaande regionale samenwerkingen, in een nieuwe, aparte structuur moet worden georganiseerd. En wij niet alleen. Eén van de aanbevelingen uit het project ‘sterk besturen in een sterke regio’ stelt letterlijk: ‘We willen dat gemeenten en OCMW’s op lokaal niveau naar elkaar groeien op beheersmatig en beleidsmatig niveau.’ Het zou contradictorisch zijn ondertussen te stimuleren dat gemeenten en OCMW’s op regionaal niveau los van elkaar zouden gaan samenwerken.”

  David: “Daarom is Groen van bij het begin voorstander geweest van het uitwerken van een sterke sociale poot binnen de bestaande intercommunale Leiedal, om daarin vervolgens de vele bestaande regionale samenwerkingen op gebied van sociaal beleid in te bedden. Zo zorg je voor minder structuren, voor een gestroomlijnde politieke aansturing en voor een minder bruuske overgang voor de vele waardevolle initiatieven op het terrein.”

  Groensel: “Hoe verhoudt een nieuwe structuur zich tot de bestaande regionale initiatieven?”

  Matti: “Dat is momenteel een grote zorg van ons. Wat zal er gebeuren met deze vele waardevolle initiatieven in de periode tussen het wegvallen van het welzijnsconsortium en het effectief van start gaan van W13? Wat met de stuurgroep thuisloosheid? Wordt die zelf thuisloos? Wat met de beleidsgroep energie-armoede? Wat met de werkgroep warmer wonen? Wie zal instaan voor de verdere opvolging van deze projecten, van wie de relevantie en de noodzaak de laatste tijd zeker niet zijn afgenomen… Wat met de opgebouwde lokale expertise? Wat met de professionals, de medewerkers die hun werk in onzekere en soms ondankbare omstandigheden moeten doen? Net omwille van de aanhoudende discussie over steeds maar nieuwe en andere structuren.

  David: “Wij hopen dat de discussies ook op regionaal niveau eindelijk weer eens over de inhoud zullen mogen gaan. En dat de vele waardevolle projecten eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen, in plaats van steeds weer in het hokje van de regionale verrommeling, overbodige overleggen en vergaderitis te worden geduwd. De projecten en de medewerkers aan die projecten verdienen beter. Dat is essentieel, dat het middenveld betrokken blijft.  Het ligt in het DNA van Groen om mensen niet alleen te laten spreken, maar om het maatschappelijk middenveld mee te laten besturen. Mede-eigenaarschap is een belangrijke voorwaarde om tot duurzame samenwerking te komen tussen W13 en dat maatschappelijk middenveld. Het gaat niet op om hier de representativiteitkwestie of het verzuilingsprobleem tegen te gooien. Op die manier doen we het maatschappelijk middenveld oneer aan.”

  Matti: “Begrijp ons niet verkeerd, Groen gelooft in regionale samenwerking. Maar wij geloven vooral in de kennis, de kunde en de motivatie van de mensen op het terrein. Voor hen is een stabiel perspectief belangrijk om hun werk te kunnen doen. Daarom willen we W13 een kans op slagen geven. We blijven het echter een gemiste kans vinden dat er niet naar een verdere integratie wordt gegaan van het regionale sociaal beleid binnen een bestaande intercommunale. Daarom zullen wij ons bij de stemming dan ook onthouden.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Kaffie met Cathy

  een bezorgdheid: het meerjarenplan OCMW Kortrijk

  Het meerjarenplan van het OCMW en het budget voor 2015 bevatten bijzonder veel interessante aanknopingspunten voor een goed politiek debat.” Zo opende Cathy Matthieu haar tussenkomst om de gemeenteraad van 15 december 2014. “Wat voorligt toont ambitie en een duidelijk profile, iets wat we in de andere documenten die we vandaag bespreken weinig zien.” De groenselredactie hoorde een bezorgde Cathy. Daarom vroegen we meer tekst een uitleg.

  Groocmw-kortrijk-budgetensel: “In je tussenkomst rond het OCMW klonk bewondering maar evengoed bezorgdheid. Vanwaar dat dubbel gevoel?“

  Cathy: “Het OCMW heeft een duidelijk project. Daar zijn we blij mee. Maar er is een bezorgdheid die ik opvang in gesprekken met Kortrijkzanen, sociale organisaties, maar ook met personeel uit de verschillende diensten. Ik merk op dat elke partij binnen de coalitie heel hard werkt aan zijn politieke profilering. Dat is niet anders met het OCMW-beleid. Iedereen zal geweten hebben dat de SP.a de sociale thema’s in Kortrijk behartigt. Wat kleur in de bestuurscoalitie kan geen kwaad. Maar de profilerings- en dadendrang maakt onze fractie wat ongerust. Blijven de beleidskeuzes even relevant voor de burgers? Wordt er niet teveel geïnvesteerd in vooral “zichtbare” projecten in plaats van wat mensen echt hard nodig hebben. Het budget van het OCMW moet effectief besteed worden in mensen, niet in allerlei bijhorende initiatieven die vooral politici met hun foto in de krant moeten krijgen.”

  Groensel: “Ik hoor je zeggen: veel projecten die vooral in het oog moeten springen, maar waar je twijfelt aan de impact ervan. Geef eens wat voorbeelden.”

  Cathy: “Ik denk vooral aan projecten die groots opgevat worden: het sociaal restaurant, de sociale kruidenier, de hervorming van de sociale economie-projecten… Het moet allemaal vanuit een gecentraliseerde visie, wat druk zet om de dialoog met sociale organisaties en partners. Die grote projecten moeten er kost wat kost komen. Dan stel ik de vraag: waarom doen we dit nu al weer? Welke doelstellingen wensten we hiermee te realiseren, en zijn jullie dan nog goed bezig…

  Groensel: “Oké: wat met dat sociaal restaurant? Is dat geen goed project?”

  Cathy: “Pas op: je hoort me niet zeggen dat een sociaal restaurant een slecht idee is. Er is een investering voorzien van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar. Dat is veel geld. Dan vraag ik me af of een nieuw restaurant wel de juiste oplossingen is om de achterliggende doelstelling te behalen. Kan men die doelstelling niet halen door samen te werken met bestaande structuren, zoals de bestaande rust- en verzorgingstehuizen, of door elders in te zetten op sociale tewerkstelling… ? Er is een haalbaarheidsstudie besteld maar die onderzoekt geen alternatieve pistes. Dus ja… out-of-the-box denken zit er dus niet echt in.”

  Groensel: “De stad en het OCMW zijn voor het eerst sterk verweven. Vroeger waren dat twee verschillende entiteiten. Nu veel minder. De OCMW-voorzitter is bijvoorbeeld ook schepen binnen de gemeenteraad. Is dat een verbetering volgens jou?”

  Cathy: “Het blijft koffiedik kijken. Er is nog altijd een zekere dualiteit tussen stad en OCMW want het integreren van het sociaal beleid in de stad is niet duidelijk, Men heeft daar al eerste stappen in gezet, vooral rond personeel en ICT. Maar het is afwachten.

  Groensel: “Samenvattend. De algemene teneur?”

  Cathy: “Los van mijn bezorgdheid rond de impact voor sommige grote projecten maken we ons ook zorgen over de financiële gezondheid van het OCMW. De leninglast neemt de komende jaren stevig toe. Investeringen zien we graag gebeuren, maar dan willen we wel overtuigd zijn van het nut en de duurzaamheid ervan. Wij hebben het gevoel dat de keuzes die gemaakt worden de draagkracht van het OCMW ondergraaft. Maar aan het OCMW en het stadsbestuur om dat te ontkrachten. Ik ben blij dat David Wemel straks voor Groen in de OCMW-raad zal zetelen. Hij zal dat even kritisch als constructief aanpakken.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ OCMW raadslid/ Wie is wie?

  David Wemel vervangt Thomas Holvoet in OCMW-raad Kortrijk

  eedaflegging David
  eedaflegging David

  eedaflegging David

  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Groen Kortrijk naast twee gemeenteraadsleden ook een vertegenwoordiger in de OCMW raad. Dit mandaat loopt nog tot eind 2016. De afgelopen twee jaar heeft Thomas Holvoet de Groene ideeën verdedigd als OCMW raadslid. Daarbij had hij vooral aandacht voor armoedebestrijding en voor de diversiteit in onze stad. Omdat Thomas sinds kort een nieuwe job heeft die moeilijk te combineren valt met een mandaat als OCMW raadslid, heeft hij in december de fakkel doorgegeven aan David Wemel. Groen Kortrijk bedankt Thomas alvast voor de inzet de afgelopen jaren en wenst David veel succes.

  David Wemel is geen onbekende voor Groen Kortrijk. In de drie jaar die voorafgingen aan de gemeenteraadsverkiezingen was hij voorzitter van de lokale groep. Met een mix van nieuwe en ervaren kandidaten leidde hij Groen naar een goed verkiezingsresultaat in oktober 2012. De vernieuwing die David heeft ingezet, kreeg een vervolg in de samenstelling van een nieuw bestuur en met een wissel in de gemeenteraad.

  Voor David is een mandaat als OCMW raadslid een belangrijke nieuwe stap in zijn politiek engagement. “Ik zetel al sinds eind 2013 in de Raad van Bestuur van het SOK voor Groen, maar een mandaat als OCMW raadslid schat ik toch nog iets belangrijker in. Het OCMW is het hart en de ziel van de stad. Het beleid van het OCMW toont hoe een stad omgaat met haar minst weerbare inwoners. Voor mij is dat één van de kernopdrachten van een stad. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn twee van de belangrijkste redenen waarom ik ooit met politiek begon. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de kiezers en van de leden van Groen Kortrijk kreeg.”

  David wil op een kritische opbouwende manier aanwezig zijn in het OCMW. “Net als het stadsbestuur, besteedt het OCMW sinds de bestuurswissel erg veel aandacht aan communicatie. We mogen echter nooit vergeten dat achter de slogans en de spandoeken verhalen schuilgaan van echte mensen. Van Kortrijkzanen die het moeilijk hebben en daarom steun vragen aan het OCMW. Die mensen vormen de kern van het bestaan van het OCMW en moeten de maatstaf zijn in alles wat het OCMW doet.”

  David Wemel legde op 11 december 2014 de eed af . Op 18 december 2014 zetelde hij voor het eerst in de OCMW raad. Zijn mandaat loopt tot 31 december 2016.Je kan David bereiken via David.wemel@groen.be of telefonisch op 0479/68.53.22

 • Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  30 000 minder voor time-out

  Het percentage aan ongekwalificeerde uitstroom in Kortrijk is alarmerend hoog. In 2010 lag het percentage vroegtijdige schoolverlaters op 16%. De Belgische en Europese gemiddelden liggen respectievelijk op 12 en 12,8%.

  Om dat tegen te gaan worden sinds een vijftal jaar Time Out projecten uitgevoerd door Groep Intro en vzw Oranjehuis Ligand. Time-out is een methodiek waarbij bepaalde jongeren die niet voldoen aan de competenties of de verwachtingen van het regulier onderwijs, verschillende dagen tot weken uit de school worden gehaald en apart worden begeleid, met als doel hen terug gemotiveerd op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.

  Stad Kortrijk voorziet voor de time-out projecten nu €50.000 per schooljaar. Vroeger lag dit bedrag echter heel wat hoger: €80.000 per schooljaar.
  De Groen-fractie is blij dat er opnieuw middelen zijn gevonden, maar hoe je het draait of keert, is er €30.000 minder beschikbaar. Dat kan je moeilijk vooruitgang of verbetering noemen,  zeker in een stad waar het percentage vroegtijdige schoolverlaters zo hoog ligt. Een groot probleem dus, waarop niet meer, maar minder middelen worden ingezet.

  “Wat ons erg stoort”, zegt fractieleidster Cathy Matthieu, “is de manier van werken. Eerst een vereniging helemaal of deels zonder werkingsmiddelen zetten om dan na een tijdje toch weer iets van middelen te geven. Dat is slecht voor de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid. Het doet me ook vermoeden dat het vooral een strategie is om de kritische stem te breken. De stakkers zijn al lang blij dat ze toch nog iets krijgen om hun werking verder te zetten en ze slikken hun kritiek snel weer in.”

  De Groen-fractie kan een besparing van €30.000 op kap van de zwaksten in onze stad, wat een inhoudelijke keuze is, niet steunen. Ook de onderliggende mechanismen over hoe de stadscoalitie omgaat met haar middenveld is verre van oké.

 • Gezondheid/ Groen Kortrijk Blogger/ Welzijn en zorg

  Hoe AZ Groeninge 1.500.000 euro onterecht factureerde

  Wie dacht de zomer door te komen zonder politieke deining had het mis. Matti Vandemaele profileerde zich deze zomer opnieuw als klokkenluider van Groen Kortrijk. Eind vorig jaar belande één van zijn zoontjes in AZ Groeninge. Toen de facturen kwamen stelde hij vast dat het ziekenhuis facturen stuurt voor een eenpersoonskamer, terwijl de patiënt badkamer en toilet moest delen. Op zijn minst niet zuiver op de graat. Wat grof rekenwerk leert ons dat er op die manier voor om en bij 1.500.000 euro teveel gefactureerd werd. Daar word ik niet alleen als Groen politicus, maar vooral als burger echt ziek van.” concludeerde Matti op zijn blog.

  De boodschap kwam over bij AZ Groeninge. Het ziekenhuis zal voorlopig geen ereloon meer vragen voor eenpersoonskamers met gedeeld sanitair. Dat konden we hier in de krant lezen. Experts moeten ondertussen achterhalen of er supplementen kunnen worden aangerekend voor gesplitste tweepersoonskamer met gemeenschappelijk sanitair. Matti stelt het alvast ondubbelzinnig: “Iedereen die de supplementen de afgelopen jaren betaalde, moet zijn geld terugkrijgen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.