• Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Eentje voor managers en bedrijfsvoerders

  BkmururIEAAV7W1Alle leidende ambtenaren van onze stad komen momenteel geregeld samen in een managementteam (MAT). Veel knappe koppen samen dus. Op zich niets mis mee. Elke organisatie kent zijn directie, elke stad zijn managementteam. Maar wat beslist de stadscoalitie nu opeens? Het MAT wordt uitgebreid met de kabinetschef van de burgemeester en per partij van de meerderheid komt er één vertegenwoordiger bij. Het MAT wordt nu stevig gepolitiseerd.

  Waarom verstevigt de politiek haar greep op onze ambtenaren? Willen de kabinetten van de meerderheid zich uitdrukkelijker bemoeien met de stedelijke diensten en hun administratie? Vertrouwen ze de diensten niet meer? Hoe dan ook: dit staat haaks op de intenties die eerder, bij de voorstelling van het nieuwe organogram voor de stad, werden geuit. Toen ging het over horizontale karakter van de stadsorganisatie, transparantie, samenwerking, vertrouwen…

  Groen Kortrijk beschouwt dit als een motie van wantrouwen ten opzichte van de leidende ambtenaren van de eigen administratie. Ook deontologisch is het niet zuiver op de graat. Op de gemeenteraad kaartte Bart Caron dit aan. Onze leidende ambtenaren en hun diensten zijn uiterst competent om de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en evaluatie te doen. Ze hebben geen ‘schoonmoeder’ nodig die constant meekijkt. De politiek moet de beleidsbeslissingen nemen. Elk zijn rol. Dat is proper beleid.

  De bevoegde schepen poogde een antwoord te formuleren: “dat dit de transparantie en samenwerking tussen beleid en organisatie moet versterken en dat de efficiëntie wordt verhoogd.” Het klonk hol.

  Bart haalde er het Gemeentedecreet bij. Daarin staat te lezen: “Het managementteam is in elk geval een ambtelijk orgaan. Uiteraard staat het gemeentebesturen vrij periodiek overleg te organiseren tussen het managementteam en bijvoorbeeld de leden van het college, doch politieke mandatarissen maken geen deel uit van het managementteam.”

  Een gemeenteraadslid of een schepen mag dus niet in het MAT, een kabinetard die hem/haar vertegenwoordigd wel. Op de letter van de wet is er dus geen probleem. Maar volg je de geest van de wet, dan kan de uitbreiding van het MAT zoals het nu beslist werd niet. Groen Kortrijk zal daarom de bevoegde minister om advies vragen.