• Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Wonen

  een parkeervisie voor de binnenstad

  Laten we wel wezen. Groen wil zo veel mogelijk auto’s uit de stad houden. Als het even kan willen we de auto’s  laten parkeren in de rand. Met fiets (park en bike) en met de bus  moet het stadscentrum van daaruit vlot bereikbaar zijn. Het is onze bedoeling om zo weinig mogelijk autoverkeer in het centrum te hebben. Dat bevordert het wonen en leven in de stad.

  Door de werken aan het station wordt er een bescheiden aantal parkeerplaatsen ingevoerd die voorbehouden zijn voor bewoners. Een ideale gelegenheid voor Gemeenteraadslid Matti Vandemaele om de Groen visie op parkeren in de binnenstad nog eens op de gemeenteraadstafel te leggen.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Bezwaarschrift indienen: even een overzicht

  Omdat Groen Kortrijk inspraak en goede besluitvorming heel belangrijk vindt, zetten we op een rijtje hoe je tegen een bepaalde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen (hierna afgekort als CBS) een bezwaarschrift kan indienen. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld een bouw- of milieuvergunning.

  Sommige mensen hebben schrik voor ‘represailles’ en twijfelen of ze een bezwaarschrift zouden indienen. Die vrees is ongegrond, want een bezwaarschrift is voor de burger juist een instrument om  bezorgdheden te uiten. Meer nog, het draagt bij tot meer democratische en onderbouwde beslissingen. En daar is niets mis mee, toch?

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

  Afsprakennota adviesraden geamendeerd

  Groen Kortrijk vindt inspraak en betrokkenheid van de burgers bij het beleid van de stad erg belangrijk. Daarbij is er een belangrijke taak weggelegd voor de verschillende adviesraden in onze stad zoals de jeugdraad, de adviesraad voor personen met een beperking …

  Tijdens de Gemeenteraadszitting van eind juni stond de afsprakennota op de agenda. Die nota legt de werkmethodes vast tussen stad en adviesraden. Groen amendeerde de tekst op 3 punten.

  Onze voorstellen werden opgenomen in de tekst, maar het derde voorstel is gesneuveld. Toch zijn we tevreden met deze evolutie in de positieve zin. Je kan de amendementen hieronder nalezen.


  Onze voorstellen:

  Omdat deze garanties voor ons belangrijk zijn hebben we drie afzonderlijke amendementen ingediend.

  Amendement 1: Hoofdstuk 1: Toevoegen ‘voor adviesraden die ook over sectorale zaken advieswerk doen, is er minstens een vertegenwoordiging van de betreffende sector’. Amendement aanvaard.

  Onze fractie is fan van het betrekken van veel burgers en verenigingen bij het beleid. Wijkcomités, door de stad opgezette inspraakprocedures,… Allemaal waardevolle aanvullingen op de klassieke middenveldspelers die vaak via de adviesraden mee aan tafel komen zitten.

  Het is voor ons belangrijk dat de stad er voor kiest om in de sectorale adviesraden een gegarandeerde plek voor die organisaties te voorzien. Het lijkt ons logisch om dat in deze overeenkomst te benoemen.

  Amendement 2: Hoofdstuk 2: Toevoegen: ‘de leden van het CBS en hun kabinetsmedewerkers kunnen aanwezig zijn in het informatieve deel van de vergaderingen die resulteren in adviezen maar niet tijdens de bespreking en ook niet tijdens eventuele stemmingen van de adviezen’. Amendement aanvaard.

  Het spreekt voor zich dat de schepenen, de burgemeester of kabinetsmedewerkers aanwezig kunnen zijn tijdens het gedeelte van de vergaderingen waarin er toelichting wordt gegeven. Maar volgens de Groen fractie is het onverstandig om vaak tijdens de beraadslaging en de formulering van het eigenlijke advies aanwezig te zijn. We willen toch niet onszelf adviseren? Dat is voor ons ook belangrijk omdat we adviezen willen die gebouwd zijn op een vrijheid van spreken van alle leden van een adviesraad en daarvoor is volgens ons terughoudendheid vanwege de meerderheid nodig.

  Amendement 3: Hoofdstuk 4, punt 4: Toevoeging ‘binnen de 6 weken na ontvangst’

  Ons laatste amendement duidt op een vorm van beleefdheid en deugdelijk bestuur. Als je een formeel advies krijgt is het ook noodzakelijk om formeel binnen de ruime periode van 6 weken een schriftelijk antwoord te bezorgen met argumentatie waarom een bepaald advies al dan niet gedeeltelijk werd gevolgd.

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: “Het laatste amendement heeft het helaas niet gehaald, maar we zijn blij dat de volledige gemeenteraad wel akkoord kon gaan met de twee andere amendementen.”

   

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Iedereen Spreekt

  Kortrijk Spreekt, het project dat aan burgers het woord geeft en instaat voor basisparticipatie is onlangs in de prijzen gevallen. De breedte, namelijk zo veel mogelijk burgers betrekken, en de diversiteit aan methodieken kon de jury van de Thuis in de Stad-prijs terecht bekoren. Maar we zijn er nog niet.

   

  Er ligt nog heel wat werk op de plank om Kortrijk Spreekt te verdiepen en echt iedereen te laten participeren. Daarom stelt de Groen fractie voor dat de stad een extra inspanning doet om ook mensen met een verstandelijke beperking meer en ook zelf te laten participeren.

  “Dat zal zonder twijfel niet mogelijk zijn met de klassieke manieren van werken”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele, die het voorstel lanceerde op de afgelopen raad. “Dit vraagt een stevige inspanning, waar de stad voor moet zorgen. Een eerlijke participatie vraagt opgeleide mensen en openheid bij politici en administratie.”

  Groen vraagt dat de stad zich engageert om die ambitie in de praktijk om te zetten. Binnen de stedelijke en OCMW-administratie moeten mensen worden opgeleid om inspraakprocessen op te zetten voor mensen uit deze doelgroep. “Want we vinden het belangrijk dat er ook voor personen met een verstandelijke beperking een veelheid aan plaatsen en methodieken wordt aangeboden om aan participatie te doen,” aldus Matti.

  Uiteraard is het daarbij van belang dat gespecialiseerde organisaties, de Kortrijkse voorzieningen, de stedelijke adviesraad en de mensen met een verstandelijke beperking zelf die processen mee vorm geven. Groen vraagt dat stad Kortrijk zich daaromtrent een aantal doelstellingen oplegt en best voor deze zomer een eerste plan van aanpak voorstelt.

  “Dit is een moeilijke oefening,” vervolgt Matti. “Vanuit de ouders, de voorzieningen, de adviesraad voor personen met een beperking, het OCMW en de stad is al heel veel gebeurd en we zijn op de goede weg. Met dit voorstel willen we dan ook die twee succesverhalen met elkaar verbinden.”

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Ons programma

  Spreekrecht voor Kortrijkzanen

  De fractie van Groen was de voorbije gemeenteraden heel actief. Zo werden  kritische tussenkomsten gedaan over de geplande ondergrondse parking Budaparking, over Heuleplaats, over GAS-boetes enz. Eén punt mag wat extra aandacht trekken, nl. de invoering van het spreekrecht voor inwoners op de gemeenteraad. Dat is goedgekeurd, na grondige verbeteringen die voorgesteld zijn door onze Groene raadsleden.

  Read More

 • Democratie en overheid/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg

  Stemmen in woonzorgcentra binnenkort in Kortrijk?

  De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de verkiezingen en vervult hiermee een aanzienlijke en omvangrijke taak in ons democratisch bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.

  De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.

  Read More