• Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Een groene stad is een koelere stad

  De afgelopen dagen was het opnieuw erg warm en dat is fijn om in te spelen, op een terrasje te zitten, naar het openluchtzwembad te gaan,… Maar grote hitte is ook schadelijk voor de gezondheid. Vooral jonge kinderen en ouderen kunnen er flink wat last van hebben. Groen Kortrijk is blij dat er om die reden een hitteplan is.

  Maar we willen ook met aandrang vragen om ook de Kortrijkse binnenstad een groenere invulling te geven. Het is immers aangetoond dat groene steden koelere steden zijn. Hoe meer groen (en water) er is in de stad, hoe minder impact grote hitte heeft op de stad en haar inwoners. De huidige binnenstad is sterk versteend op pleinen en in straten. Het is die stenen invulling die de warmte vast houdt.

  Read More

 • Gezondheid/ Kinderen en jongeren/ Klimaat/ Ouderen/ Wonen

  Leefstraat voor aantrekkelijke binnenstad

  Kortrijk heeft op vraag van Groen al verschillende speelstraten. Maar in Gent gaan ze sinds enkele jaren een stapje verder. Ze richten ook leefstraten in. Leefstraten zijn straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere periode verkeersvrij worden gemaakt. De bedoeling is dan om er terug in te gaan leven.

  Met het oog op het uitbouwen van een aantrekkelijke stad, ziet Groen het concept van leefstraat ook in Kortrijk. Daarom stelt de fractie van Groen voor om vóór de zomer van 2016 een projectoproep te lanceren, waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat kunnen stellen.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Kaffie met Cathy

  Meer waterdoorlatende verhardingen

  waterdrop

  waterdropEr schort iets aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. Door dichte bebouwing en vele verharde wegen stroomt het water weg waardoor het niet in de bodem terechtkomt. Meer waterdoorlatende verhardingen in onze stad is één mogelijkheid van de vele, aldus Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu.

  Cathy Matthieu: “We bouwen alles letterlijk vol. Zijn het geen gebouwen, dan zijn het wegen en parkings. Daarom kan regen en sneeuw, hemelwater dus, niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond doorsijpelen. Als het water worden via de rioleringen naar de waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Daarom moeten we steeds meer geld investeren in grotere riolen. Doen we dat niet, dan treden de riool-overstorten in werking en stromen beken, rivieren en straten over.

  Groensel: “Je verwees ook naar grondwater. Hoe zit dat?”

  Cathy: “Omdat er steeds minder natuurlijke doorsijpeling mogelijk is, wordt het grondwater veel minder aangevuld. Dat zijn grote natuurlijke ondergrondse waterreservoirs. Hemelwater dat gewoon kan doorsijpelen naar die ondergrondse reservoirs doorloopt een natuurlijke zuiveringscyclus. Die reservoirs kunnen we dus gebruiken voor ons drinkwater, maar ook voor onze fabrieken. Maar het hemelwater geraakt daar niet meer. We voeren het af naar onze rivieren via de riolen. Dat is het probleem: we moeten die natuurlijke cyclus respecteren. Doen we dat niet, dan moeten we straks opnieuw grote investeringen doen om onszelf van water te voorzien. Dat is te zot. ”

  Groensel: “Dit is toch vooral iets voor regelgeving vanuit Vlaanderen?”

  Cathy: “De Vlaamse Regering heeft recent nieuwe regels goedgekeurd. De principes daarvan zijn goed: regenwater eerst zoveel mogelijk hergebruiken, dan infiltratie mogelijk maken en pas als laatste afvoeren via riolen. De regels gelden in het hele Vlaamse gewest, maar provincies en gemeenten kunnen extra bepalingen afvaardigen voor hun grondgebied.. Over de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater valt wel wat te zeggen. Dat bleek onlangs nog uit een doorlichting van het Rekenhof. Meer natuurlijke insijpeling is echt wel nodig. Ook in onze provincie.

  Groensel: “Wat was nu het concrete voorstel?”

  Cathy: “We denken dat de nieuwe verordeningen een nuttige instrument is om daar werk van te maken. Dat punt wilden we met de fractie nog eens duidelijk stellen. Vooral bij grote werken en verkavelingen kan er meer gedaan worden dan nu wettelijk nodig is. Maar ook bij kleinere werken, in wijken of bij particulieren kunnen er meer waterdoorlatende verhardingen komen. Zo zorgen we voor meer grondwater, kunnen we riolen ontlasten en wordt onze stad een stuk duurzamer.”

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  LAR-Zuid, woordbreuk van stadscoalitie

  Woordbreuk. De stadscoalitie draait haar kar en zo kan een ontwikkelaar van LAR-zuid een bedrijfszone voor logistieke activiteiten maken op het Kortrijkse deel van LAR-zuid. De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog en de leiders van de stadscoalitie toeterden dat er met deze coalitie zeker geen LAR-zuid zou komen. De toenmalige aankondiging past in het zichzelf aanmeten van een groen imago. Deze bocht is woordbreuk. Je moet maar durven, nu kondigt de stadscoalitie met evenveel poeha aan dat ze van mening is veranderd, en dat dat zelfs goed is voor de natuur…

  De oorzaak ligt echter in de vorige coalitie, Het is de Kortrijkse CD&V die aan de basis ligt van LAR-zuid.
  Op een logistieke zone zoals de LAR wordt niks geproduceerd. Het gaat om distributie en stockage van goederen, zonder toegevoegde waarde dus. Er worden heel weinig jobs gecreëerd, maar daarentegen wel veel ruimte in beslag genomen. “Er pleiten veel argumenten tegen LAR-zuid, zoals de stadscoalitie indertijd zelf aangaf: de opgelegde rijroute voor vrachtwagens vanuit Rijsel via Doornik waardoor vrachtwagens niet meer langs de LAR rijden, de aanleg van gelijkaardige zones in Wallonië en Noord-Frankrijk, maar vooral de inname van een zeldzaam mooi stukje open ruimte tussen Kortrijk, Rekkem en Moeskroen. Zijn die argumenten plotseling niet meer geldig?”, vragen Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen, en Bart Caron, Vlaams parlementslid, zich af. En,”Luistert de stad nog naar haar burgers of is ‘Kortrijk Spreekt’ afgevoerd?”

  De stadscoalitie meldt dat LAR-zuid zal worden gecompenseerd door andere natuurgebieden in Kortrijk: de Kruiskouter in Bissegem, de Venning en het Ghellinckpark. Het zou gaan om 30 ha waarvan een deel door de ontwikkelaar wordt betaald. Een aflaat afkopen, heette dat vroeger. “Zijn ook dat loze woorden? Kunnen we coalitie nog vertrouwen? Hoeveel nieuwe natuur heeft ze al ontwikkeld? Geen vierkante meter. Kunnen we geloven dat die natuurcompensatie er echt komt, na de woordbreuk over LAR? “, aldus Matti Vandemaele.

  “Tenslotte. LAR-zuid is er nog niet. De grond en het grondwater om en rond de brug over de E17 is zwaar vervuild met chroom, en de stad Menen moet over haar grondgebied een toegangsweg aanleggen. Dat is niet in een vingerknip voor mekaar. En het vereist afspraken met de stad Menen”, aldus Bart Caron.

 • Een groene stad/ Geen categorie

  Ondertussen in dossier LAR-Zuid

  Zo’n twee jaar geleden kondigde de stadscoalitie aan om transportzone LAR-Zuid niet te uit te breiden. Nu blijkt echter dat LAR-Zuid er wellicht ook op Kortrijk grondgebied zal komen. Daarenboven wordt industriezone Kortrijk-Noord verder vergroot, ook op grondgebied Kortrijk. Dat roept bij de Groen-fractie enkele vragen op.

  In een persbericht van 26 november 2012 op www.stadscoalitie.be, ondertekend door Vincent Van Quickenborne, Rudolf Scherpereel en Philippe De Coene, staat het volgende. “De stadscoalitie wil het landschappelijk waardevol gebied, de laatste open ruimte tussen Kortrijk en de Franse grens, intact houden en heeft daarmee oorr naar de talrijke bezwaren die er al jaren zijn vanuit zowel ecologische, landbouw- als bewonershoek.”

  Maar blijkbaar zijn de ecologische, landbouw- en bewonersbelangen plots niet meer van tel. Hoewel de stadscoalitie aankondigde dat ze LAR-Zuid gered heeft, kwam er plots de aankondiging dat Menen toch vergunde voor hun deel. Een aantal weken geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron de informatie dat ook het Kortrijkse deel gerealiseerd zou worden.

  Hoezo? De stadscoalitie had toch beslist dat niet te doen? “Dat blijkt dus niet te kloppen,” zegt raadslid Matti Vandemaele. “ De stadscoalitie heeft vooral aangekondigd dat er geen industriezone kon komen. De gronden laten herbestemmen, wat zeker mogelijk is, heeft ze nagelaten. De ontwikkelaar die ondertussen alle gronden in handen heeft zal een vergunning aanvragen en wellicht zal stad Kortrijk die weigeren om het gezichtsverlies te beperken. Ik voorspel dat men in Brugge de vergunning nadien wel zal geven. Of zal het eindigen met een grondenwissel, waarbij de ecologische, bewoners- en landbouwbelangen zogezegd toch zullen winnen?”

  Groen vreest dat Kortrijk de open ruimte kwijt is. In plaats van meer groene en open ruimte, zoals staat in Plan Nieuw Kortrijk, zullen we wellicht eindigen met minder. Daarom stelde Groen kritische vragen hieromtrent in de gemeenteraad van oktober 2014. Heeft de stad reeds stappen ondernomen waaruit de oprechte intentie om de ontwikkeling van LAR-Zuid als industriegebied tegen te houden, zou kunnen blijken? Staat de stadscoalitie, met elk van de afzonderlijke partijen die er deel van uitmaken, achter de argumentatie zoals opgebouwd in bovenvermeld persbericht? Stel dat de zone er toch komt, is de stad van plan om te streven naar een hoogwaardige invulling?

  Volgens bevoegd schepen Rudolf Scherpereel houdt de stadscoalitie vast aan het voornemen om LAR-Zuid niet te realiseren. De Groen-fractie volgt nauwgezet het dossier en zal erop toezien of de schepen de gemeenteraad niet nog eens voorliegt.

 • Bedachtzaam plannen/ Geen categorie

  Cora plannen van onder stof gehaald… maar blijven achterhaald

  GROENTEGENCORACora heeft plannen om in Moeskroen een megashopping- en ontspanningscentrum van bijna 115.000 vierkante meter te bouwen. Om je een idee te geven: Wijnegem shopping is ‘maar’ 62.000 vierkante meter. Daarmee word een oud plan van 2000 van onder het stof gehaald. De Groene fractie was toen klokkenluider en roept ook nu het Kortrijks stadsbestuur op om een duidelijk standpunt in te nemen en een sterkere gangmaker te zijn voor een meer duurzame ontwikkeling van onze regio.

  Het oorspronkelijk Cora-project dateert al van het jaar 2000. Het ging toen over een winkeldorp van bijna 90 000 m² tussen Moeskroen en Quevaucamps, op 10 minuten rijden van Kortrijk. Agalev Kortrijk, samen met Ecolo Tournai, waren toen de klokkenluiders. Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu: “Onze fractie heeft toen alle bezwaren opgelijst en ingediend: het dreigend verkeersinfarct, de aanslag op de open ruimte en landbouwgrond, de vernietigende impact op de handelsactiviteiten in de stadskernen, de verwaarloosbare impact op tewerkstelling…” Vandaag blijven deze pijnpunten onveranderd. “Het gaat niet op om een nieuwe winkeldorp te bouwen, terwijl handelaars in de stadscentra het moeilijk hebben en er massaal winkelpanden leegstaan.” aldus Matthieu. De Groene fractie vroeg de gemeenteraad toen een motie aan te nemen tegen dit project. Dit werd aanvaard door toenmalige burgemeester Stefaan De Clerck en Jean de Bethune, toenmalig schepen van middenstand. De Groen fractie maande het stadsbestuur aan om actie te ondernemen en dit project, samen met Unizo en de andere burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen, aan te kaarten bij de federale minister van economie. Merkwaardig genoeg onthield toenmalig gemeenteraadslid Vincent Van Quickenborne zich in die stemming. Hij was blijkbaar niet overtuigd van de schadelijke gevolgen voor de middenstand in Zuid-West-Vlaanderen. Later bleken de bezwaren van Groen Kortrijk gegrond: de Raad van State keurde het project tot twee keer toe af.

  Alfred Gadenne, burgemeester van Doornik haalt nu het dossier terug van onder het stof. De gronden zijn al verkocht. De bouwvergunning voor een site van 40 000m² in Estampuis moet nog geleverd worden. Burgers kunnen nog tot 10 juli bezwaar indienen. Groen Kortrijk en Ecolo Doornik roepen burgers op om dat massaal te doen. Groen Kortrijk vraagt het Kortrijks stadsbestuur om een duidelijk standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling van winkeldorpen van zo’n omvang op dergelijke locaties. We hopen dat dit dossier ook de broodnodige handelskernversterking in Kortrijk kan versnellen en de stadscoalitie kan aanzetten tot echte gedurfde keuzes m.b.t. detailhandel, mobiliteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Tegelijk roepen we het stadsbestuur op om een sterke gangmaker te zijn in de duurzame ontwikkeling van onze regio. Voorzitter Groen Kortrijk Bart Rogé: “Handelskernversterking, werkgelegenheid en mobiliteit zijn kernthema’s in onze regio. Het is ontgoochelend dat steden en gemeenten hierrond in concurrentie met elkaar gaan. Er moet meer overleg en afstemming komen in de Eurometropool, met duurzaamheid als leidend principe.”