• Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Welzijn en zorg

  Fietsen zonder leeftijd

  Elektrische fietsriksja’s om ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen toch nog de ‘wind in de haren’ te laten voelen. Kan banaal klinken, maar het project, waarbij ouderen in de stad worden rondgereden, kent een enorm succes in ondertussen 35 landen en 64 steden. Het project komt overgewaaid uit Denemarken en werd in Vlaanderen opgepikt door groene Schepenen en OCMW-voorzitters in een aantal Antwerpse gemeenten en districten. “Het project zal binnenkort ook in Kortrijk worden gelanceerd,” laat OCMW-raadslid David Wemel weten.

  Read More

 • Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Een dag in de Woonclub met David

  David Wemel draaide een halve dag mee in de Woonclub in Kortrijk. “Zonder dak boven je hoofd vallen is het ergste wat je kan overkomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Woonclub die mensen helpen.”

  Als OCMW-raadslid kreeg David de kans om een inleefervaring op te doen in het kader van de internationale verzetdag tegen armoede. Het thema van deze verzetdag is dit jaar wonen. Omdat wonen een basisbehoefte is.

  Read More

 • Nieuws/ Welzijn en zorg

  OCMW laat factuur site Gheysen oplopen

  Op donderdag 19 mei werd op de OCMW-raad gestemd over de gunning van de werken voor site Gheysen. Dat is het pand dat het OCMW recent kocht om er een kinderopvang, kantoren voor het zorgbedrijf en een volksrestaurant in onder te brengen. De goedkoopste offerte ligt meer dan 15% hoger dan het geraamde budget. Groen maakt zich zorgen over de oplopende factuur en vraagt om de gunning uit te stellen. De meerderheid gaat niet in op dat voorstel.

  Read More

 • Armoede

  Wereldverzetdag tegen armoede

  Vandaag is het wereldverzetdag tegen armoede. In Kortrijk leven 11.000 mensen in armoede. ELF duizend. Dat zijn duizend voetbalploegen. Dat is bijna één op de zeven Kortrijkzanen die het met minder moeten doen. Het zijn er elfduizend te veel, als je weet in welke welvarende regio we leven.

  Vanuit de overheid gebeurt er heel wat om mensen in armoede te ondersteunen, maar al te vaak komt de ondersteuning niet bij de mensen terecht die er recht op hebben. Omdat ze door het kluwen van steunmaatregelen niet tot bij de juiste hulp geraken, omdat ze niet weten waar ze allemaal recht op hebben,… of gewoon, omdat hulp vragen heel wat vraagt van een mens.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  OCMW kiest voor milieu

  Kortrijk heeft ambitieuze doelstellingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Het OCMW is één van de grootste organisaties van onze stad op gebied van aankopen, personeel en gebouwen. Het OCMW kan dus zeker een duit in het zakje van Kortrijk klimaatstad doen.

   

  Bij openbare aanbestedingen vanuit het OCMW, of bij de aankoop van materiaal –zoals bestelwagens-, vraagt Groen consequent om rekening te houden met sociale en milieuvriendelijke criteria.

  David Wemel, OCMW raadslid voor Groen, is blij met het stijgende milieubewustzijn binnen de diensten van het OCMW. “In februari moesten we de dringende bestelling van twee bestelwagens terugsturen naar de diensten omdat er geen ruimte was voor alternatieven voor diesel. Zoiets doe je niet voor je plezier, want je weet dat je de mensen op de werkvloer langer laat wachten op het nodige materiaal. Maar als de stad het serieus meent met haar ambities, dan moet ze het ook in deze concrete dingen waarmaken.”

  Recent werd nu een bestelwagen aangekocht die rijdt op gas (CNG). “Ook de aanbesteding voor de twee andere bestelwagens is in die zin aangepast,” aldus Wemel. “Dat is qua uitstoot een hele verbetering in vergelijking met diesel. Op die manier draagt ook het OCMW bij om het fijn stof in onze stad terug te dringen en de lucht voor iedereen gezond te houden. Vooral zieken, kinderen een oudere mensen hebben daar baat bij.”

  Groen zal aandachtig blijven voor de voorwaarden die het OCMW stelt bij dit soort aankopen, maar stelt nu al vast dat mens- en milieuvriendelijke criteria spontaan hun weg vinden naar de bestekken vanuit het OCMW. En dat is een goede zaak voor iedereen.

   

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  W13. Samen, maar toch apart

  W13, onder die naam zullen de OCMW’s van de 13 Leiedal-gemeenten voortaan samenwerken. De samenwerking kwam al een paar keer ter sprake op verschillende gemeenteraden. Vooral dan omdat de oppositiepartijen er zo weinig over horen. Het lijkt wel een trein die we telkens in volle vaart zien passeren. Het stadsbestuur maakt weinig tijd om even halt te houden voor een serieus debat. Tijd om kersvers Groen OCMW-raadslid David Wemel uit te vragen, geflankeerd door ons gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Groensel: “Heren, waar ging het in de gemeenteraad over?”

  David Wemel: “Wat op de gemeenteraad voorlag is de vraag om een nieuwe structuur voor regionaal sociaal beleid goed te keuren. Dat is plots in een versnelling geschoten. We hebben hierover reeds van gedachten kunnen wisselen in de OCMW-raad van 22 januari – waar de statuten van W13 werden goedgekeurd – en op de infovergadering op 29 januari. De bezorgdheden die we toen hebben geformuleerd, zijn nog altijd niet echt uitgeklaard, dus hebben we die tijdens de gemeenteraad nog eens geuit.

  Groensel: “Voor OCMW’s zal in de toekomst veel veranderen. In de krant lazen we dat OCMW’s vanaf 2019 ophouden te bestaan als aparte organisaties. Hoe moeten we de regionale samenwerking begrijpen in die context?”

  David: “Op Vlaams niveau wordt gestreefd naar een volledige integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen. Dit vanuit de filosofie dat sociaal beleid niet los te zien is van de rest van het gemeentelijk beleid, maar dat het best op een geïntegreerde manier vanuit de gemeenten wordt gevoerd. Groen is die gedachte genegen, toch voor wat betreft het strategisch sociaal beleid. Over individuele steundossiers hebben we het nu even niet.”

  Matti Vandemaele: “Strategisch sociaal beleid, maar dan op regionale schaal. Daar gaat het dus over. Met Groen vragen we ons af waarom dat los van bestaande regionale samenwerkingen, in een nieuwe, aparte structuur moet worden georganiseerd. En wij niet alleen. Eén van de aanbevelingen uit het project ‘sterk besturen in een sterke regio’ stelt letterlijk: ‘We willen dat gemeenten en OCMW’s op lokaal niveau naar elkaar groeien op beheersmatig en beleidsmatig niveau.’ Het zou contradictorisch zijn ondertussen te stimuleren dat gemeenten en OCMW’s op regionaal niveau los van elkaar zouden gaan samenwerken.”

  David: “Daarom is Groen van bij het begin voorstander geweest van het uitwerken van een sterke sociale poot binnen de bestaande intercommunale Leiedal, om daarin vervolgens de vele bestaande regionale samenwerkingen op gebied van sociaal beleid in te bedden. Zo zorg je voor minder structuren, voor een gestroomlijnde politieke aansturing en voor een minder bruuske overgang voor de vele waardevolle initiatieven op het terrein.”

  Groensel: “Hoe verhoudt een nieuwe structuur zich tot de bestaande regionale initiatieven?”

  Matti: “Dat is momenteel een grote zorg van ons. Wat zal er gebeuren met deze vele waardevolle initiatieven in de periode tussen het wegvallen van het welzijnsconsortium en het effectief van start gaan van W13? Wat met de stuurgroep thuisloosheid? Wordt die zelf thuisloos? Wat met de beleidsgroep energie-armoede? Wat met de werkgroep warmer wonen? Wie zal instaan voor de verdere opvolging van deze projecten, van wie de relevantie en de noodzaak de laatste tijd zeker niet zijn afgenomen… Wat met de opgebouwde lokale expertise? Wat met de professionals, de medewerkers die hun werk in onzekere en soms ondankbare omstandigheden moeten doen? Net omwille van de aanhoudende discussie over steeds maar nieuwe en andere structuren.

  David: “Wij hopen dat de discussies ook op regionaal niveau eindelijk weer eens over de inhoud zullen mogen gaan. En dat de vele waardevolle projecten eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen, in plaats van steeds weer in het hokje van de regionale verrommeling, overbodige overleggen en vergaderitis te worden geduwd. De projecten en de medewerkers aan die projecten verdienen beter. Dat is essentieel, dat het middenveld betrokken blijft.  Het ligt in het DNA van Groen om mensen niet alleen te laten spreken, maar om het maatschappelijk middenveld mee te laten besturen. Mede-eigenaarschap is een belangrijke voorwaarde om tot duurzame samenwerking te komen tussen W13 en dat maatschappelijk middenveld. Het gaat niet op om hier de representativiteitkwestie of het verzuilingsprobleem tegen te gooien. Op die manier doen we het maatschappelijk middenveld oneer aan.”

  Matti: “Begrijp ons niet verkeerd, Groen gelooft in regionale samenwerking. Maar wij geloven vooral in de kennis, de kunde en de motivatie van de mensen op het terrein. Voor hen is een stabiel perspectief belangrijk om hun werk te kunnen doen. Daarom willen we W13 een kans op slagen geven. We blijven het echter een gemiste kans vinden dat er niet naar een verdere integratie wordt gegaan van het regionale sociaal beleid binnen een bestaande intercommunale. Daarom zullen wij ons bij de stemming dan ook onthouden.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Kaffie met Cathy

  een bezorgdheid: het meerjarenplan OCMW Kortrijk

  Het meerjarenplan van het OCMW en het budget voor 2015 bevatten bijzonder veel interessante aanknopingspunten voor een goed politiek debat.” Zo opende Cathy Matthieu haar tussenkomst om de gemeenteraad van 15 december 2014. “Wat voorligt toont ambitie en een duidelijk profile, iets wat we in de andere documenten die we vandaag bespreken weinig zien.” De groenselredactie hoorde een bezorgde Cathy. Daarom vroegen we meer tekst een uitleg.

  Groocmw-kortrijk-budgetensel: “In je tussenkomst rond het OCMW klonk bewondering maar evengoed bezorgdheid. Vanwaar dat dubbel gevoel?“

  Cathy: “Het OCMW heeft een duidelijk project. Daar zijn we blij mee. Maar er is een bezorgdheid die ik opvang in gesprekken met Kortrijkzanen, sociale organisaties, maar ook met personeel uit de verschillende diensten. Ik merk op dat elke partij binnen de coalitie heel hard werkt aan zijn politieke profilering. Dat is niet anders met het OCMW-beleid. Iedereen zal geweten hebben dat de SP.a de sociale thema’s in Kortrijk behartigt. Wat kleur in de bestuurscoalitie kan geen kwaad. Maar de profilerings- en dadendrang maakt onze fractie wat ongerust. Blijven de beleidskeuzes even relevant voor de burgers? Wordt er niet teveel geïnvesteerd in vooral “zichtbare” projecten in plaats van wat mensen echt hard nodig hebben. Het budget van het OCMW moet effectief besteed worden in mensen, niet in allerlei bijhorende initiatieven die vooral politici met hun foto in de krant moeten krijgen.”

  Groensel: “Ik hoor je zeggen: veel projecten die vooral in het oog moeten springen, maar waar je twijfelt aan de impact ervan. Geef eens wat voorbeelden.”

  Cathy: “Ik denk vooral aan projecten die groots opgevat worden: het sociaal restaurant, de sociale kruidenier, de hervorming van de sociale economie-projecten… Het moet allemaal vanuit een gecentraliseerde visie, wat druk zet om de dialoog met sociale organisaties en partners. Die grote projecten moeten er kost wat kost komen. Dan stel ik de vraag: waarom doen we dit nu al weer? Welke doelstellingen wensten we hiermee te realiseren, en zijn jullie dan nog goed bezig…

  Groensel: “Oké: wat met dat sociaal restaurant? Is dat geen goed project?”

  Cathy: “Pas op: je hoort me niet zeggen dat een sociaal restaurant een slecht idee is. Er is een investering voorzien van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar. Dat is veel geld. Dan vraag ik me af of een nieuw restaurant wel de juiste oplossingen is om de achterliggende doelstelling te behalen. Kan men die doelstelling niet halen door samen te werken met bestaande structuren, zoals de bestaande rust- en verzorgingstehuizen, of door elders in te zetten op sociale tewerkstelling… ? Er is een haalbaarheidsstudie besteld maar die onderzoekt geen alternatieve pistes. Dus ja… out-of-the-box denken zit er dus niet echt in.”

  Groensel: “De stad en het OCMW zijn voor het eerst sterk verweven. Vroeger waren dat twee verschillende entiteiten. Nu veel minder. De OCMW-voorzitter is bijvoorbeeld ook schepen binnen de gemeenteraad. Is dat een verbetering volgens jou?”

  Cathy: “Het blijft koffiedik kijken. Er is nog altijd een zekere dualiteit tussen stad en OCMW want het integreren van het sociaal beleid in de stad is niet duidelijk, Men heeft daar al eerste stappen in gezet, vooral rond personeel en ICT. Maar het is afwachten.

  Groensel: “Samenvattend. De algemene teneur?”

  Cathy: “Los van mijn bezorgdheid rond de impact voor sommige grote projecten maken we ons ook zorgen over de financiële gezondheid van het OCMW. De leninglast neemt de komende jaren stevig toe. Investeringen zien we graag gebeuren, maar dan willen we wel overtuigd zijn van het nut en de duurzaamheid ervan. Wij hebben het gevoel dat de keuzes die gemaakt worden de draagkracht van het OCMW ondergraaft. Maar aan het OCMW en het stadsbestuur om dat te ontkrachten. Ik ben blij dat David Wemel straks voor Groen in de OCMW-raad zal zetelen. Hij zal dat even kritisch als constructief aanpakken.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ OCMW raadslid/ Wie is wie?

  David Wemel vervangt Thomas Holvoet in OCMW-raad Kortrijk

  eedaflegging David
  eedaflegging David

  eedaflegging David

  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Groen Kortrijk naast twee gemeenteraadsleden ook een vertegenwoordiger in de OCMW raad. Dit mandaat loopt nog tot eind 2016. De afgelopen twee jaar heeft Thomas Holvoet de Groene ideeën verdedigd als OCMW raadslid. Daarbij had hij vooral aandacht voor armoedebestrijding en voor de diversiteit in onze stad. Omdat Thomas sinds kort een nieuwe job heeft die moeilijk te combineren valt met een mandaat als OCMW raadslid, heeft hij in december de fakkel doorgegeven aan David Wemel. Groen Kortrijk bedankt Thomas alvast voor de inzet de afgelopen jaren en wenst David veel succes.

  David Wemel is geen onbekende voor Groen Kortrijk. In de drie jaar die voorafgingen aan de gemeenteraadsverkiezingen was hij voorzitter van de lokale groep. Met een mix van nieuwe en ervaren kandidaten leidde hij Groen naar een goed verkiezingsresultaat in oktober 2012. De vernieuwing die David heeft ingezet, kreeg een vervolg in de samenstelling van een nieuw bestuur en met een wissel in de gemeenteraad.

  Voor David is een mandaat als OCMW raadslid een belangrijke nieuwe stap in zijn politiek engagement. “Ik zetel al sinds eind 2013 in de Raad van Bestuur van het SOK voor Groen, maar een mandaat als OCMW raadslid schat ik toch nog iets belangrijker in. Het OCMW is het hart en de ziel van de stad. Het beleid van het OCMW toont hoe een stad omgaat met haar minst weerbare inwoners. Voor mij is dat één van de kernopdrachten van een stad. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn twee van de belangrijkste redenen waarom ik ooit met politiek begon. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de kiezers en van de leden van Groen Kortrijk kreeg.”

  David wil op een kritische opbouwende manier aanwezig zijn in het OCMW. “Net als het stadsbestuur, besteedt het OCMW sinds de bestuurswissel erg veel aandacht aan communicatie. We mogen echter nooit vergeten dat achter de slogans en de spandoeken verhalen schuilgaan van echte mensen. Van Kortrijkzanen die het moeilijk hebben en daarom steun vragen aan het OCMW. Die mensen vormen de kern van het bestaan van het OCMW en moeten de maatstaf zijn in alles wat het OCMW doet.”

  David Wemel legde op 11 december 2014 de eed af . Op 18 december 2014 zetelde hij voor het eerst in de OCMW raad. Zijn mandaat loopt tot 31 december 2016.Je kan David bereiken via David.wemel@groen.be of telefonisch op 0479/68.53.22

 • Armoede/ Een jong Kortrijk/ Kinderen en jongeren/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Laat Kinderopvang niet blauw blauw

  Dat kinderopvang in de toekomst niet langer een taak van de stad zal zijn, liet schepen van Welzijn Philippe De Coene ons langs de neus weg weten tijdens zijn speech op de openingen van De Puzzel in Heule. We schrokken en het bericht haalde terecht deze krant. Kinderopvang is te duur om als stad te organiseren, zegt de socialistische schepen. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen.

  Groen Kortrijk reageert verontwaardigd. “Dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de dijk.” stelt de Groen-fractie. “Met een pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid.” Trouwens, zeggen dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren is ook een aanfluiting van het eigen beleid. Daarmee bedoelt de schepen dat zijn eigen opvangsinitiatieven niet efficiënt georganiseerd worden. Dat is niet zo: het aanbod is kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar voor een zeer brede groep. Het is wel waar dat de druk op het aanbod zeer groot is. Oplossingen moeten zich dus eerst richten op het verminderen van die druk.

  We verwachten van het stadsbestuur meer durf en wat out-of-the-box denken.” zegt Groen Kortrijk voorzitter Bart Rogé. “De bevolking in onze stad zal de komende jaren toenemen en het aantal opvangplaatsen is al beperkt. De stad moet gericht investeren. Dat wist het vorige bestuur ook. Er werd gespaard om te kunnen investeren, maar je moet ook bekijken hoe je de druk op de bestaande opvangcapaciteit kan verlichten.

  Privaat initiatief stimuleren is een mogelijkheid, maar tegelijk moet je met scholen gaan praten. Door samenwerking en impulsen van de stad kunnen deze voor- en naschoolse opvang aantrekkelijker maken. Als je opvang koppelt aan bijvoorbeeld een sport- of cultuureducatiefaanbod dat dichter bij of zelfs in de scholen wordt georganiseerd kunnen kinderen na de schooltijd daar naar toe. Organiseer je dit gericht, dan wordt de druk op de bestaande opvang lichter, haal je heel wat rondrijdende ouders van de baan en werk je aan het verhogen vrijetijdsparticipatie. Dat zijn drie vliegen in één klap.

  Groen Kortrijk verwacht van dit stadsbestuur meer creativiteit. Je zet de verjonging van Kortrijk niet in door platgereden paden te bewandelen.