• Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  De groene saus van de stadscoalitie slaat steeds bleker uit

  Over LAR zuid, maar vooral over het uitblijven van de beloofde groen-compensatie, zal Groen Kortrijk blijven tussen komen. Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat er van de beloofde 45 hectare compensatie heel erg weinig in huis zal komen. De aankondiging dat LAR zuid ruim gecompenseerd zou worden blijkt niet meer dan een communicatieve hold-up op de publieke opinie. Op de gemeenteraad van januari bleek nog dat er van de beloofde 45 hectaren meer dan 75% niet gerealiseerd zal worden deze legislatuur. Wat triomfalistisch werd aangekondigd als de grootste groen-operatie sinds de marionetten draait uit op het grote niets. De groene saus van de stadscoalitie staat steeds bleker uit.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  3 amendementen LAR Zuid

  Op de gemeenteraad van 9 maart bracht Groen Kortrijk 3 amendementen ter stemming.

  Het eerste punt: de spoorwegonderdoorgang aan LAR Zuid die ‘geprivatiseerd’ wordt mag enkel door fietsers en voetgangers gebruikt worden in de nieuwe invulling. Er mag m.a.w. geen autoverkeer worden aangezogen langs die kant. Groen Kortrijk wil expliciet het autoverkeer uit sluiten.

  Daarom dienen we een amendement in op het besluit: toevoegen bij punt 1: ‘ de spoorwegonderdoorgang die voorzien wordt voor de werknemers van VanMarcke  zal in de toekomst enkel gebruikt worden voor werknemers die te voet of met de fiets komen. Autoverkeer langs die weg zal niet toegelaten zijn.’

  Ons tweede punt gaat over de kosten voor de aanpassingen die voorliggen en het onderhoud nadien zullen worden gedragen door onbekende X. Dat zou de stad kunnen zijn, maar evengoed de ontwikkelaar en het onderhoud dan door de Van Marcke.

  We dienen daarom een amendement in bij punt 1: de kosten voor de aanpassingen vallen ten laste van de ontwikkelaar en de latere eigenaar zal instaan voor het onderhoud van de trage wegen op de site.

  ten derde is er veel onduidelijkheid over het groenscherm dat voorzien zal worden. Om één of andere reden wordt dat steeds ‘dunner’. Daarom zouden we voorstellen om een punt van beslissing toe te voegen met een derde amendement:

  Amendement 3: De Gemeenteraad vraagt dat er in de plannen van de ontwikkeling en de ontwikkeling zelf een maximaal groenscherm wordt voorzien van streekeigen beplanting die de visuele vervuiling die zal ontstaan ten gevolge van de inplanting zal compenseren. 

  wordt vervolgd…

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  LAR-Zuid, woordbreuk van stadscoalitie

  Woordbreuk. De stadscoalitie draait haar kar en zo kan een ontwikkelaar van LAR-zuid een bedrijfszone voor logistieke activiteiten maken op het Kortrijkse deel van LAR-zuid. De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog en de leiders van de stadscoalitie toeterden dat er met deze coalitie zeker geen LAR-zuid zou komen. De toenmalige aankondiging past in het zichzelf aanmeten van een groen imago. Deze bocht is woordbreuk. Je moet maar durven, nu kondigt de stadscoalitie met evenveel poeha aan dat ze van mening is veranderd, en dat dat zelfs goed is voor de natuur…

  De oorzaak ligt echter in de vorige coalitie, Het is de Kortrijkse CD&V die aan de basis ligt van LAR-zuid.
  Op een logistieke zone zoals de LAR wordt niks geproduceerd. Het gaat om distributie en stockage van goederen, zonder toegevoegde waarde dus. Er worden heel weinig jobs gecreëerd, maar daarentegen wel veel ruimte in beslag genomen. “Er pleiten veel argumenten tegen LAR-zuid, zoals de stadscoalitie indertijd zelf aangaf: de opgelegde rijroute voor vrachtwagens vanuit Rijsel via Doornik waardoor vrachtwagens niet meer langs de LAR rijden, de aanleg van gelijkaardige zones in Wallonië en Noord-Frankrijk, maar vooral de inname van een zeldzaam mooi stukje open ruimte tussen Kortrijk, Rekkem en Moeskroen. Zijn die argumenten plotseling niet meer geldig?”, vragen Matti Vandemaele, gemeenteraadslid voor Groen, en Bart Caron, Vlaams parlementslid, zich af. En,”Luistert de stad nog naar haar burgers of is ‘Kortrijk Spreekt’ afgevoerd?”

  De stadscoalitie meldt dat LAR-zuid zal worden gecompenseerd door andere natuurgebieden in Kortrijk: de Kruiskouter in Bissegem, de Venning en het Ghellinckpark. Het zou gaan om 30 ha waarvan een deel door de ontwikkelaar wordt betaald. Een aflaat afkopen, heette dat vroeger. “Zijn ook dat loze woorden? Kunnen we coalitie nog vertrouwen? Hoeveel nieuwe natuur heeft ze al ontwikkeld? Geen vierkante meter. Kunnen we geloven dat die natuurcompensatie er echt komt, na de woordbreuk over LAR? “, aldus Matti Vandemaele.

  “Tenslotte. LAR-zuid is er nog niet. De grond en het grondwater om en rond de brug over de E17 is zwaar vervuild met chroom, en de stad Menen moet over haar grondgebied een toegangsweg aanleggen. Dat is niet in een vingerknip voor mekaar. En het vereist afspraken met de stad Menen”, aldus Bart Caron.

 • Een groene stad/ Geen categorie

  Ondertussen in dossier LAR-Zuid

  Zo’n twee jaar geleden kondigde de stadscoalitie aan om transportzone LAR-Zuid niet te uit te breiden. Nu blijkt echter dat LAR-Zuid er wellicht ook op Kortrijk grondgebied zal komen. Daarenboven wordt industriezone Kortrijk-Noord verder vergroot, ook op grondgebied Kortrijk. Dat roept bij de Groen-fractie enkele vragen op.

  In een persbericht van 26 november 2012 op www.stadscoalitie.be, ondertekend door Vincent Van Quickenborne, Rudolf Scherpereel en Philippe De Coene, staat het volgende. “De stadscoalitie wil het landschappelijk waardevol gebied, de laatste open ruimte tussen Kortrijk en de Franse grens, intact houden en heeft daarmee oorr naar de talrijke bezwaren die er al jaren zijn vanuit zowel ecologische, landbouw- als bewonershoek.”

  Maar blijkbaar zijn de ecologische, landbouw- en bewonersbelangen plots niet meer van tel. Hoewel de stadscoalitie aankondigde dat ze LAR-Zuid gered heeft, kwam er plots de aankondiging dat Menen toch vergunde voor hun deel. Een aantal weken geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron de informatie dat ook het Kortrijkse deel gerealiseerd zou worden.

  Hoezo? De stadscoalitie had toch beslist dat niet te doen? “Dat blijkt dus niet te kloppen,” zegt raadslid Matti Vandemaele. “ De stadscoalitie heeft vooral aangekondigd dat er geen industriezone kon komen. De gronden laten herbestemmen, wat zeker mogelijk is, heeft ze nagelaten. De ontwikkelaar die ondertussen alle gronden in handen heeft zal een vergunning aanvragen en wellicht zal stad Kortrijk die weigeren om het gezichtsverlies te beperken. Ik voorspel dat men in Brugge de vergunning nadien wel zal geven. Of zal het eindigen met een grondenwissel, waarbij de ecologische, bewoners- en landbouwbelangen zogezegd toch zullen winnen?”

  Groen vreest dat Kortrijk de open ruimte kwijt is. In plaats van meer groene en open ruimte, zoals staat in Plan Nieuw Kortrijk, zullen we wellicht eindigen met minder. Daarom stelde Groen kritische vragen hieromtrent in de gemeenteraad van oktober 2014. Heeft de stad reeds stappen ondernomen waaruit de oprechte intentie om de ontwikkeling van LAR-Zuid als industriegebied tegen te houden, zou kunnen blijken? Staat de stadscoalitie, met elk van de afzonderlijke partijen die er deel van uitmaken, achter de argumentatie zoals opgebouwd in bovenvermeld persbericht? Stel dat de zone er toch komt, is de stad van plan om te streven naar een hoogwaardige invulling?

  Volgens bevoegd schepen Rudolf Scherpereel houdt de stadscoalitie vast aan het voornemen om LAR-Zuid niet te realiseren. De Groen-fractie volgt nauwgezet het dossier en zal erop toezien of de schepen de gemeenteraad niet nog eens voorliegt.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  LAR-zuid: Kortrijks stadsbestuur nalatig, Menen speelt soloslim

  LARKORTRIJKDe stad Menen heeft een private ontwikkelaar gevonden om de 17 ha van LAR-zuid die op haar grondgebied liggen te ontwikkelen als als industriegebied voor logistieke en distributieactiviteiten. Dat is betreurenswaardig. De landschappelijke waarde van dit gebied staat buiten kijf. Het is een van de weinig open gebieden in het Kortrijkse, ook geliefd voor wandel- en fietsrecreatie. De stad Menen laat kortzichtige economische belangen primeren boven duurzaam ruimte gebruik. De ontwikkeling van een logistieke zone zoals de LAR-zuid motiveren met het atgument dat dit werkgelegenheid schept is niet ernstig. Overslag van goederen vereist veel ruimte maar creëert weinig werkgelegenheid. Daarvoor moet je arbeidsintensieve en innovatieve bedrijven aantrekken, zoals voorzien is op het Evolis bedrijvenpark in Kortrijk.

  Nalatig
  De stad Kortrijk heeft bij het aantreden van de stadscoalitie verklaard dat er geen LAR-zuid komt. Echter, ze heeft die beslissing nooit hard gemaakt. Uit hun woorden volgden geen daden. Het stadsbestuur liet na om de Vlaamse regering, die de bestemming van het terrein via een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) heeft vastgelegd, te benaderden met de vraag om het terrein opnieuw om te zetten in landbouwgrond. De verklaringen van de stadscoalitie bleven dus niets meer dan loze woorden. De bestemming als logistieke zone is blijven bestaan, de dreiging dus ook.

  De stad Kortrijk heeft daarenboven geen overleg gepleegd met de stad Menen, die duidelijk een ander standpunt had. Een bedrijventerrein dat op het grondgebied van meerdere gemeenten ligt, wordt best samen aangepakt, of afgevoerd. Het is zeer de vraag of de 13 ha die op Kortrijks grondgebied liggen nu nog buiten schot zullen blijven. Het mogelijke alternatief, een overslagzone langs het water, wordt ook al twee jaar aangekondigd door de stad Kortrijk, maar op het terrein is er nog niks concreet gebeurd.

  Veel vragen
  Verder doet dit ook vele vragen oprijzen over het engagement van de gemeenten in de intercommunale Leiedal. Leiedal is altijd de ‘trekker’ geweest van LAR-zuid, maar nu lappen zowel Kortrijk als Menen de afspraken aan hun laars. Wat is de rol van zo’n intercommunale nog op het vlak van economisch beleid als elke gemeente louter voor de eigen belangen rijdt? De versnippering aan bedrijfsgebieden in de regio is nu al gigantisch en contraproductief. Het zal er dus niet op verbeteren. Er wordt ook met geen woord gerept over de ondergrondse nutsleidingen die in het gebied aanwezig zijn. Alleen de kost voor het verleggen van een ondergronds grote gasleiding was in het verleden al een bezwarende (en dure) factor. Nu doet men alsof die er niet eens meer ligt…

  Kortom, dit is een ernstige nalatigheid van het Kortrijkse stadsbestuur, én een zeer bedenkelijke demarche van het stadsbestuur van Menen. Eén waar de bewoners, de landbouwers en de recreanten de prijs voor zullen betalen. Behalve uiteraard de grondeigenaars, want die kregen 2,5 keer de originele waarde van de grond, als die zou betaald worden door Leiedal. Er is dus blijkbaar veel geld te verdienen met bedrijfsgebieden.