• Een groene stad/ Geen categorie

  De Kortrijkse klimaatklucht

   

  Stad Kortrijk heeft vandaag alweer een kans gemist om haar geveinsde klimaatambities in daden om te zetten. In een nietszeggend persbericht kondigt de stad aan zich niet te willen uitspreken over de geplande windmolens in Bellegem. Groen verwacht van het stadsbestuur van deze zelfverklaarde klimaatstad dat het zich wél uitspreekt voor hernieuwbare energie. Zeker als er geen enkel goed argument te bedenken valt om er tegen te zijn.

  Read More

 • Energie/ Klimaat/ Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

  Positief bezwaarschrift windmolens Bellegem

  Met Groen Kortrijk ondersteunen we volgende oproep:

  “Misschien bent u op de hoogte dat er momenteel een aanvraag loopt voor plaatsen van 4 windmolens in Bellegem langs de autoweg A17.

  Vanuit Natuurpunt Kortrijk, Natuur.koepel vzw en Transitiestad Kortrijk  vinden wij dit een goede zaak die we absoluut willen ondersteunen.  Een snelle uitbouw van duurzame energie is een absoluut noodzakelijke stap in het actieplan tegen de klimaatopwarming.

  Read More

 • Economie/ Energie/ Klimaat

  Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt windplan voor regio Kortrijk

  Groen staat in principe positief tegenover de geplande windturbines langs de snelweg. In tijden van klimaatopwarming is het meer dan nodig om te investeren in hernieuwbare energie. We moeten fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten dringend afbouwen. Windmolens zijn daarvoor uitstekend geschikt. Vlaanderen heeft ten opzichte van de buurlanden en Wallonië een grote achterstand. In het Vlaams gewest staan 295 grootschalige windturbines, goed voor een totaalvermogen van ruim 690 megawatt, en staat daarmee, in vermogen per 100.000 inwoners achterin de Europese ranglijst, tussen landen als Roemenië, Bulgarije en Litouwen. Daartegenover staan landen als Ierland, Spanje en de Scandinavische landen die drie tot vier keer zoveel windenergie per 100.000 inwoners produceren. En nu zelfs minister-president Geert Bourgeois pleit voor een sterke inhaalbeweging, is het nodig dat het Kortrijkse gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid opneemt.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Standpunten

  6 uur van Kortrijk-rally: de olifant in de klimaatambities van de stad

  climate controlDe klimaatambities van de stadscoalitie kwam opnieuw aan bod op de gemeenteraad. Vorig jaar omtrent deze tijd keurde de gemeenteraad het burgemeestersconvenant goed. Met die ondertekening engageerde de regio (en dus ook Kortrijk) zich om de 2020 klimaatdoelstelling van 20% minder CO2-uitstoot ruimschoots te halen. Goed nieuws dus. Tegen het eind van dit jaar moet de stad een CO2 inventaris klaar hebben om hun stappenplan mee vorm te geven. De intercommunale Leiedal maakt de plannen op en het is deels dat plan dat op de zitting van 17 november 2014 ter goedkeuring werd voorgelegd. De groene fractie keurt het plan goed, maar liet niet na om de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast te benoemen: de 6 uur van Kortrijk.

  Het klimaatplan beschrijft 5 icoonprojecten, die markant en waardevol zijn, veel impact kunnen hebben en waarmee de stad het verschil wil maken. Maar dan moeten ze het natuurlijk echt menen,” zegt Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu, “Anders blijft het een hol verhaal.” Eén van de icoonprojecten is ‘duurzame mobiliteit’. Betere leefbaarheid en veiligheid, met minder luchtvervuiling (CO2 en fijn stof): zo wordt de ambitie van het project benoemd. Stimulerende maatregelen moeten zachte mobiliteit (fietsen stappen) promoten. “Dat staat haaks op het ondersteunen van een rally.” stelde Cathy bij aanvang van de zitting. “Een rally doet net het omgekeerde en daarenboven: deze editie van de 6 uur van Kortrijk maakt gebruik van het recreatieve fietsnetwerk Zuid-Kortrijk. Kan het nog ironischer?” De stadscoalitie blaast dus warm en koud tegelijk. “Wij verwachten meer ambitie en vooral minder dubbelzinnigheid van de stad, zowel voor wat betreft haar klimaatambities als voor een zachte mobiliteit.”

  De groen fractie polste ook naar de financiële impact van de rally. Die is niet gering. Personeel uit verschillenden stadsdiensten worden ingezet en de stad voorziet in promotie, vooral voor de randanimatie waarmee de organisatie het extra volk naar de stad wenst te halen. Tussen 7 tot 20u staan 35 politiemensen stand-by gedurende het volledige weekend. “Het moet duidelijk zijn dat een rally geen toekomst heeft in een centrumstad die het burgemeestersconvenant ondertekende.” zegt Cathy. “Dat de stad zich wil profileren als fietsstad maakt het des te pijnlijker. We willen de ambities van het stadsbestuur op beide punten graag ondersteunen en zelf bejubelen, maar dan zullen ze eerst straffer uit hun kot moeten komen.”

  Groen Kortrijk ondertekende vorig jaar de platformtekst van de milieubewegingen en hernieuwd ook in voor deze editie van ‘de 6 uur van Kortrijk’ haar engagement daarin.

 • Bedachtzaam plannen/ Economie/ Een groene stad/ Klimaat/ Mobiliteit en verkeersveiligheid/ Standpunten

  Klei blijft best in Rollegem

  Begin vorig jaar dienden we nog een bezwaarschrift in tegen de aanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. De ontginning, zoals ze die vandaag voorstellen, zou een aanslag zijn op de leefkwaliteit van de bewoners uit de directe omgeving. Maar ook Aalbeke zou te kampen krijgen met een zwaar verkeersinfarct. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen door het centrum van Aalbeke. En dat gedurende 28 weken per jaar.” stelde Groen gemeenteraadslid Philippe Avijn in deze krant. Met Groen willen we ver gaan voor een korte keten economie. Als er lokaal wordt geproduceerd, kan je maar beter lokaal ontginnen. Maar dan moeten er wel voldoende garanties komen voor de leefbaarheid van de deelgemeenten.

  Het mocht niet baten. De bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde zonet de milieuvergunning goed. Door die beslissing kan er 1,2 miljoen kubieke meter klei worden afgegraven. Groen Kortrijk, het actiecomité De Klijtberg en ook het stadsbestuur zijn niet tevreden met deze beslissing. Het milieueffectenrapport (MER) waarop deze beslissing is gebaseerd, is ondertussen 4 jaar oud en onderzocht de effecten van het afgraven van een veel kleinere hoeveelheid klei. Groen Kortrijk roept alle betrokkenen op om te wachten op een nieuw milieueffectenrapport. Zo krijgt Wienerbergen meer tijd om echte oplossingen uit te werken rond mobiliteit, geluidhinder en waterhuishouding. Ondertussen blijft de klei best in Rollegem.