• Geen categorie/ Gemeenteraadsleden

  Dank je wel Marc!

  Logo Groen Kortrijk

  marclemaitreGemeenteraadslid Axel Weydts legt op de eerste gemeenteraad van 2015 de eed af als nieuwe schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. Hij volgt Marc Lemaitre, die opnieuw plaats neemt op de schepenbanken. De Groene fractie wenst Axel veel geluk met zijn nieuwe functie en kijkt uit naar een vlotte samenwerking. Onze fractieleider Cathy Matthieu dankt Marc Lemaire uitvoerig op de gemeenteraad.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Kaffie met Cathy

  een bezorgdheid: het meerjarenplan OCMW Kortrijk

  Het meerjarenplan van het OCMW en het budget voor 2015 bevatten bijzonder veel interessante aanknopingspunten voor een goed politiek debat.” Zo opende Cathy Matthieu haar tussenkomst om de gemeenteraad van 15 december 2014. “Wat voorligt toont ambitie en een duidelijk profile, iets wat we in de andere documenten die we vandaag bespreken weinig zien.” De groenselredactie hoorde een bezorgde Cathy. Daarom vroegen we meer tekst een uitleg.

  Groocmw-kortrijk-budgetensel: “In je tussenkomst rond het OCMW klonk bewondering maar evengoed bezorgdheid. Vanwaar dat dubbel gevoel?“

  Cathy: “Het OCMW heeft een duidelijk project. Daar zijn we blij mee. Maar er is een bezorgdheid die ik opvang in gesprekken met Kortrijkzanen, sociale organisaties, maar ook met personeel uit de verschillende diensten. Ik merk op dat elke partij binnen de coalitie heel hard werkt aan zijn politieke profilering. Dat is niet anders met het OCMW-beleid. Iedereen zal geweten hebben dat de SP.a de sociale thema’s in Kortrijk behartigt. Wat kleur in de bestuurscoalitie kan geen kwaad. Maar de profilerings- en dadendrang maakt onze fractie wat ongerust. Blijven de beleidskeuzes even relevant voor de burgers? Wordt er niet teveel geïnvesteerd in vooral “zichtbare” projecten in plaats van wat mensen echt hard nodig hebben. Het budget van het OCMW moet effectief besteed worden in mensen, niet in allerlei bijhorende initiatieven die vooral politici met hun foto in de krant moeten krijgen.”

  Groensel: “Ik hoor je zeggen: veel projecten die vooral in het oog moeten springen, maar waar je twijfelt aan de impact ervan. Geef eens wat voorbeelden.”

  Cathy: “Ik denk vooral aan projecten die groots opgevat worden: het sociaal restaurant, de sociale kruidenier, de hervorming van de sociale economie-projecten… Het moet allemaal vanuit een gecentraliseerde visie, wat druk zet om de dialoog met sociale organisaties en partners. Die grote projecten moeten er kost wat kost komen. Dan stel ik de vraag: waarom doen we dit nu al weer? Welke doelstellingen wensten we hiermee te realiseren, en zijn jullie dan nog goed bezig…

  Groensel: “Oké: wat met dat sociaal restaurant? Is dat geen goed project?”

  Cathy: “Pas op: je hoort me niet zeggen dat een sociaal restaurant een slecht idee is. Er is een investering voorzien van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar. Dat is veel geld. Dan vraag ik me af of een nieuw restaurant wel de juiste oplossingen is om de achterliggende doelstelling te behalen. Kan men die doelstelling niet halen door samen te werken met bestaande structuren, zoals de bestaande rust- en verzorgingstehuizen, of door elders in te zetten op sociale tewerkstelling… ? Er is een haalbaarheidsstudie besteld maar die onderzoekt geen alternatieve pistes. Dus ja… out-of-the-box denken zit er dus niet echt in.”

  Groensel: “De stad en het OCMW zijn voor het eerst sterk verweven. Vroeger waren dat twee verschillende entiteiten. Nu veel minder. De OCMW-voorzitter is bijvoorbeeld ook schepen binnen de gemeenteraad. Is dat een verbetering volgens jou?”

  Cathy: “Het blijft koffiedik kijken. Er is nog altijd een zekere dualiteit tussen stad en OCMW want het integreren van het sociaal beleid in de stad is niet duidelijk, Men heeft daar al eerste stappen in gezet, vooral rond personeel en ICT. Maar het is afwachten.

  Groensel: “Samenvattend. De algemene teneur?”

  Cathy: “Los van mijn bezorgdheid rond de impact voor sommige grote projecten maken we ons ook zorgen over de financiële gezondheid van het OCMW. De leninglast neemt de komende jaren stevig toe. Investeringen zien we graag gebeuren, maar dan willen we wel overtuigd zijn van het nut en de duurzaamheid ervan. Wij hebben het gevoel dat de keuzes die gemaakt worden de draagkracht van het OCMW ondergraaft. Maar aan het OCMW en het stadsbestuur om dat te ontkrachten. Ik ben blij dat David Wemel straks voor Groen in de OCMW-raad zal zetelen. Hij zal dat even kritisch als constructief aanpakken.

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Ons programma

  It’s time to put you money where your mouth is

  logokortrijk-budgetKersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele doorploegde voor de eerste keer de cijfers van de stad. Dat naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van 2014 die – zoals gewoonlijk – nagenoeg integraal geweid was aan de begroting. De Groenselredactie polste naar zijn bevindingen.

  Groensel: Een ferme boterham, die begroting. Kan je gemakkelijk je weg vinden in de documenten? Je gaf op een eerdere gemeenteraad aan dat zoiets niet weinig evident is.

  Matti: “Vijf maanden geleden deed ik ook tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Ondertussen heb ik een studiedag achter de rug, liet ik ‘experts’ meekijken, en heb ik er flink wat op gestudeerd, maar toch; Ik denk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt. Het blijven vrij ontoegankelijke documenten voor een stad die open wil communiceren.”

  Groensel: Wat is dan het probleem?

  Matti: “Een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid staat onder de rubriek ‘gelijkblijvend of overig’ beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema’s die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen -zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening, hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door – volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de raadsleden een beetje te helpen. Laten we hopen dat de ze de inspanning aanhouden”

  Een duidelijke begroting voor klimaat ambities

  Groensel: De informatie over het prioritair beleid blijft erg algemeen, zei je. Kan je daar een voorbeeld van geven?”

  Matti: “Een goed voorbeeld is de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad. Dat is toch een doelstelling die de stad terecht naar voor schuift. Wel, daar vinden we voor 2,4 miljoen aan acties terug, onder de noemer ‘Kortrijk kimaatstad’. Maar wat voor acties zijn dat? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2,1 miljoen euro voor ‘wegen-activa in aanbouw’. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor ‘Kortrijk klimaatstad’ naar wegenbouw gaat, dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten worden dan het amalgaam dat in de begroting voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn te vertellen dat de klimaatambities van de stad gedeeld worden door alle schepenen. Ik twijfel daar toch aan. Voor Schepen Lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen op een totaal budget van Parko van 7 miljoen euro al te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Schepen Maddens blijft klassiek verkavelen. Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren. Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop. Een Schepen Scherpereel offert open ruimte die we kunnen vergroenen verder op… ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn zet richting duurzaam beleid -en we zijn hem erkentelijk voor – zetten zijn collega’s er twee achteruit. Je begrijpt: een integrale begroting rond Kortrijk Klimaatstad zou wat duidelijkheid kunnen brengen, maar dat ontbreekt.”

  Centen voor een fietsvriendelijke stad

  Groensel: Je stelde ook vragen rond de ambitie van het stadsbestuur om de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid?

  Matti: “Met Groen ondersteunen we die ambitie voor de volle 100%. Maar het mag niet bij een slogan blijven. Dat gevoel krijg ik wel als ik de cijfers er naast leg. Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscoalitie geeft zelf aan dat ze 2,5 miljoen euro voorziet voor de ambitie ‘fietsstad Kortrijk’. Als ik dat vergelijk met de cijfers die ik vorige maand ontving na mijn schriftelijke vraag over de fietsambities en realisaties is dat al ruim 1 miljoen minder. Eigenaardig. Maar goed, ik zal me baseren op die 2,5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen – lees vooral ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid – in het investeringsbudget van Parko bedraagt voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Ik heb het raden naar de bedragen die nog ergens verstopt zitten in de begroting, naar de centen voor het aantrekken van auto’s naar de binnenstad staat zeker niet in verhouding met de ambities om van onze stad de meest fietsvriendelijke van Vlaanderen te maken.”

  Groensel: “Gaan we nu geen appelen met peren vergelijken?”

  Matti: “ Ik vrees van niet. Het toont aan dat de slogans nog altijd primeren op de harde cijfers. De stadscoalitie staat niet voor een omslag naar duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld: het bedrag dat wordt voorzien ‘ter stimulering van het openbaar vervoer’. Als we alles in rekening brengen, dus ook het informeren over bereikbaarheid, wordt er maar 66.000 euro voorzien. Dat is 75 keer minder centen dan voor autoparkings. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto’s in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet.”

  Groensel: “Het kan anders volgens Groen. Zie je budgettaire ruimte om dingen anders aan te pakken?”

  Matti: “Zeker. Het is spijtig om vast te stellen maar de stadscoalitie is geen ploeg, eerder een verstandshuwelijk. Elke partij van de meerderheid heeft zijn afgebakende bevoegdheden en doet daarin wat ze wil. Veel ruimte om dingen anders te doen is er in zo een huwelijk niet. Gevolg: een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. Maar het kan ook anders. Vorige week stelden we een fietsverbinding voor die al bij al 115.000 euro zou kosten. Dat werd afgewimpeld omdat er geen budget voor was. Maar wat ontbreekt, is politieke wil. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen.”

  Groensel: “Ik hoor je vooral zeggen: veel mooie woorden, maar ‘It’s time to put you money where your mouth is’…”

  Matti: “Inderdaad. En ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we het beleid niet afreken op intenties en veelvuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties de stadscoalitie zal nemen, kunnen we overal lezen. Ze verzorgen hun communicatie zeer goed. Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen ze de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijn er niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto’s in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.”

 • Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Onze fractieraad/ Vertegenwoordigers

  Vers bloed in gemeenteraad

  foto: Tony Decruyenaere

  foto: Tony Decruyenaere

  Vandaag legt Heulenaar Matti Vandemaele zijn eed af als gemeenteraadslid in Kortrijk. Hij neemt de fakkel over van Bart Caron, die vanaf heden de focus zal leggen op zijn werk als Vlaams volksvertegenwoordiger.

  Matti, zelf papa van Kas (3) en Juul (1), was tot vorig jaar nog voorzitter van Jong Groen Kortrijk. Hij vertegenwoordigt Groen in AGB Parko en Buurthuis Molenheem op Heule-Watermolen. Vanuit de gemeenteraad zal hij nu de algemene vergadering van vzw Sportplus en vzw Cultuur in Kortrijk bijwonen. Vooral het reilen en zeilen in Noord-Kortrijk eist zijn aandacht op. Daarnaarst volgt hij binnen Groen Kortrijk de thema’s mobiliteit, jeugdbeleid, publieke ruimte en GAS op. Buiten zijn politieke leven, werkt Matti als directeur van Peace Village in Mesen.

  Je kan Matti’s activiteiten in de gemeenteraad volgen op deze website of zijn persoonlijke ideeën op zijn blog http://mattivandemaele.wordpress.com/

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Groen Kortrijk Blogger

  Matti Vandemaele naar gemeenteraad

  caronOp dinsdag 10 juni, legde onze fractieleider Bart Caron zijn mandaat in de Kortrijkse gemeenteraad neer om zich volop te richten op het werk in het Vlaams parlement. Eerste opvolger Matti Vandemaele volgt hem op en Cathy Matthieu wordt fractieleider. Op deze manier krijgt de verjonging van de Kortrijkse afdeling ook een gezicht in de gemeenteraad. Bart Caron: “Een partij moet blijven investeren in de eigen toekomst. We hebben veel goed volk, die moeten nu de ruimte krijgen.”

  Bart nam dinsdagavond – geheel in eigen stijl – afscheid van de gemeenteraad. Hij hield een warm pleidooi voor de herwaardering van het democratische gehalte van de gemeenteraad. Filip Santy (CD&V) had lovende woorden en Piet Lombaerts (N-VA) bedankte namens de meerderheid. Groen Kortrijk zorgt ten gepaste tijde voor ‘de kers op de taart’, maar hier al een welgemeend merci. Bart blijft actief in Groen Kortrijk en zal zich vooral verdiepen in de regiodossiers.