• Geen categorie/ Gemeenteraadsleden

  Dank je wel Marc!

  Logo Groen Kortrijk

  marclemaitreGemeenteraadslid Axel Weydts legt op de eerste gemeenteraad van 2015 de eed af als nieuwe schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. Hij volgt Marc Lemaitre, die opnieuw plaats neemt op de schepenbanken. De Groene fractie wenst Axel veel geluk met zijn nieuwe functie en kijkt uit naar een vlotte samenwerking. Onze fractieleider Cathy Matthieu dankt Marc Lemaire uitvoerig op de gemeenteraad.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Kaffie met Cathy

  een bezorgdheid: het meerjarenplan OCMW Kortrijk

  Het meerjarenplan van het OCMW en het budget voor 2015 bevatten bijzonder veel interessante aanknopingspunten voor een goed politiek debat.” Zo opende Cathy Matthieu haar tussenkomst om de gemeenteraad van 15 december 2014. “Wat voorligt toont ambitie en een duidelijk profile, iets wat we in de andere documenten die we vandaag bespreken weinig zien.” De groenselredactie hoorde een bezorgde Cathy. Daarom vroegen we meer tekst een uitleg.

  Groocmw-kortrijk-budgetensel: “In je tussenkomst rond het OCMW klonk bewondering maar evengoed bezorgdheid. Vanwaar dat dubbel gevoel?“

  Cathy: “Het OCMW heeft een duidelijk project. Daar zijn we blij mee. Maar er is een bezorgdheid die ik opvang in gesprekken met Kortrijkzanen, sociale organisaties, maar ook met personeel uit de verschillende diensten. Ik merk op dat elke partij binnen de coalitie heel hard werkt aan zijn politieke profilering. Dat is niet anders met het OCMW-beleid. Iedereen zal geweten hebben dat de SP.a de sociale thema’s in Kortrijk behartigt. Wat kleur in de bestuurscoalitie kan geen kwaad. Maar de profilerings- en dadendrang maakt onze fractie wat ongerust. Blijven de beleidskeuzes even relevant voor de burgers? Wordt er niet teveel geïnvesteerd in vooral “zichtbare” projecten in plaats van wat mensen echt hard nodig hebben. Het budget van het OCMW moet effectief besteed worden in mensen, niet in allerlei bijhorende initiatieven die vooral politici met hun foto in de krant moeten krijgen.”

  Groensel: “Ik hoor je zeggen: veel projecten die vooral in het oog moeten springen, maar waar je twijfelt aan de impact ervan. Geef eens wat voorbeelden.”

  Cathy: “Ik denk vooral aan projecten die groots opgevat worden: het sociaal restaurant, de sociale kruidenier, de hervorming van de sociale economie-projecten… Het moet allemaal vanuit een gecentraliseerde visie, wat druk zet om de dialoog met sociale organisaties en partners. Die grote projecten moeten er kost wat kost komen. Dan stel ik de vraag: waarom doen we dit nu al weer? Welke doelstellingen wensten we hiermee te realiseren, en zijn jullie dan nog goed bezig…

  Groensel: “Oké: wat met dat sociaal restaurant? Is dat geen goed project?”

  Cathy: “Pas op: je hoort me niet zeggen dat een sociaal restaurant een slecht idee is. Er is een investering voorzien van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar. Dat is veel geld. Dan vraag ik me af of een nieuw restaurant wel de juiste oplossingen is om de achterliggende doelstelling te behalen. Kan men die doelstelling niet halen door samen te werken met bestaande structuren, zoals de bestaande rust- en verzorgingstehuizen, of door elders in te zetten op sociale tewerkstelling… ? Er is een haalbaarheidsstudie besteld maar die onderzoekt geen alternatieve pistes. Dus ja… out-of-the-box denken zit er dus niet echt in.”

  Groensel: “De stad en het OCMW zijn voor het eerst sterk verweven. Vroeger waren dat twee verschillende entiteiten. Nu veel minder. De OCMW-voorzitter is bijvoorbeeld ook schepen binnen de gemeenteraad. Is dat een verbetering volgens jou?”

  Cathy: “Het blijft koffiedik kijken. Er is nog altijd een zekere dualiteit tussen stad en OCMW want het integreren van het sociaal beleid in de stad is niet duidelijk, Men heeft daar al eerste stappen in gezet, vooral rond personeel en ICT. Maar het is afwachten.

  Groensel: “Samenvattend. De algemene teneur?”

  Cathy: “Los van mijn bezorgdheid rond de impact voor sommige grote projecten maken we ons ook zorgen over de financiële gezondheid van het OCMW. De leninglast neemt de komende jaren stevig toe. Investeringen zien we graag gebeuren, maar dan willen we wel overtuigd zijn van het nut en de duurzaamheid ervan. Wij hebben het gevoel dat de keuzes die gemaakt worden de draagkracht van het OCMW ondergraaft. Maar aan het OCMW en het stadsbestuur om dat te ontkrachten. Ik ben blij dat David Wemel straks voor Groen in de OCMW-raad zal zetelen. Hij zal dat even kritisch als constructief aanpakken.

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Ons programma

  It’s time to put you money where your mouth is

  logokortrijk-budgetKersvers gemeenteraadslid Matti Vandemaele doorploegde voor de eerste keer de cijfers van de stad. Dat naar aanleiding van de laatste gemeenteraad van 2014 die – zoals gewoonlijk – nagenoeg integraal geweid was aan de begroting. De Groenselredactie polste naar zijn bevindingen.

  Groensel: Een ferme boterham, die begroting. Kan je gemakkelijk je weg vinden in de documenten? Je gaf op een eerdere gemeenteraad aan dat zoiets niet weinig evident is.

  Matti: “Vijf maanden geleden deed ik ook tussenkomst over de centen van de stad. Ik ging er toen nog van uit dat mijn gevecht met de cijfers voornamelijk aan mijn eigen onervarenheid lag. Ondertussen heb ik een studiedag achter de rug, liet ik ‘experts’ meekijken, en heb ik er flink wat op gestudeerd, maar toch; Ik denk dat het niet helemaal aan die onervarenheid ligt. Het blijven vrij ontoegankelijke documenten voor een stad die open wil communiceren.”

  Groensel: Wat is dan het probleem?

  Matti: “Een enorm groot stuk van de middelen en dus van het beleid staat onder de rubriek ‘gelijkblijvend of overig’ beleid. Het stuk prioritair beleid, eigenlijk is dat beleid waarover de stadscoalitie wil verantwoording afleggen aan deze raad, is erg klein. Dat maakt het zeer moeilijk om de inspanningen voor thema’s die ons als Groene partij erg na aan het hart liggen -zoals de aanpak van de leegstand, de klimaatambities, de transitie naar de mobiliteit van de toekomst, de ruimtelijke ordening, hedendaags woonbeleid, de sociale inspanningen en ga zo maar door – volledig in beeld te krijgen. Maar het moet gezegd er wordt een inspanning gedaan door de stadscoalitie om de raadsleden een beetje te helpen. Laten we hopen dat de ze de inspanning aanhouden”

  Een duidelijke begroting voor klimaat ambities

  Groensel: De informatie over het prioritair beleid blijft erg algemeen, zei je. Kan je daar een voorbeeld van geven?”

  Matti: “Een goed voorbeeld is de informatie die we krijgen over het streven naar een klimaatvriendelijke stad. Dat is toch een doelstelling die de stad terecht naar voor schuift. Wel, daar vinden we voor 2,4 miljoen aan acties terug, onder de noemer ‘Kortrijk kimaatstad’. Maar wat voor acties zijn dat? Het eerste bedrag dat in die rubriek staat is 2,1 miljoen euro voor ‘wegen-activa in aanbouw’. Het zal wel aan mij liggen, maar als 90% van het budget voor ‘Kortrijk klimaatstad’ naar wegenbouw gaat, dan zijn we er nog niet. Het zal in elk geval duidelijker moeten worden dan het amalgaam dat in de begroting voorligt. Gelukkig wist schepen Herrewijn te vertellen dat de klimaatambities van de stad gedeeld worden door alle schepenen. Ik twijfel daar toch aan. Voor Schepen Lemaitre was de aankoop van 1 milieuvriendelijke wagen op een totaal budget van Parko van 7 miljoen euro al te veel gevraagd, want duurzaamheid mag vooral niet duur zijn. Zijn collega Schepen Maddens blijft klassiek verkavelen. Schepen Vandersteene schrapte het gratis openbaar vervoer voor scholieren. Voor schepen Byttebier zijn duurzame gunningscriteria vooral goedkoop. Een Schepen Scherpereel offert open ruimte die we kunnen vergroenen verder op… ga zo maar door. Voor elke stap die schepen Herrewijn zet richting duurzaam beleid -en we zijn hem erkentelijk voor – zetten zijn collega’s er twee achteruit. Je begrijpt: een integrale begroting rond Kortrijk Klimaatstad zou wat duidelijkheid kunnen brengen, maar dat ontbreekt.”

  Centen voor een fietsvriendelijke stad

  Groensel: Je stelde ook vragen rond de ambitie van het stadsbestuur om de meest fietsvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Wat geeft de stad uit aan fietsbeleid?

  Matti: “Met Groen ondersteunen we die ambitie voor de volle 100%. Maar het mag niet bij een slogan blijven. Dat gevoel krijg ik wel als ik de cijfers er naast leg. Uit het officiële budget kan ik het niet halen en ook de officieuze doelstellingennota 2015 brengt weinig duidelijkheid. De stadscoalitie geeft zelf aan dat ze 2,5 miljoen euro voorziet voor de ambitie ‘fietsstad Kortrijk’. Als ik dat vergelijk met de cijfers die ik vorige maand ontving na mijn schriftelijke vraag over de fietsambities en realisaties is dat al ruim 1 miljoen minder. Eigenaardig. Maar goed, ik zal me baseren op die 2,5 miljoen euro. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aandeel terreinen en gebouwen – lees vooral ondergrondse parkings, want fietsmeubilair zit hier niet in voor alle duidelijkheid – in het investeringsbudget van Parko bedraagt voor 2015 net geen 5 miljoen euro, het dubbele dus. Ik heb het raden naar de bedragen die nog ergens verstopt zitten in de begroting, naar de centen voor het aantrekken van auto’s naar de binnenstad staat zeker niet in verhouding met de ambities om van onze stad de meest fietsvriendelijke van Vlaanderen te maken.”

  Groensel: “Gaan we nu geen appelen met peren vergelijken?”

  Matti: “ Ik vrees van niet. Het toont aan dat de slogans nog altijd primeren op de harde cijfers. De stadscoalitie staat niet voor een omslag naar duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld: het bedrag dat wordt voorzien ‘ter stimulering van het openbaar vervoer’. Als we alles in rekening brengen, dus ook het informeren over bereikbaarheid, wordt er maar 66.000 euro voorzien. Dat is 75 keer minder centen dan voor autoparkings. De prioriteiten van de stadscoalitie zijn duidelijk. De shift naar meer fiets en openbaar vervoer en minder auto’s in de stad is verder af dan ooit. De weinige cijfers die er zijn liegen niet.”

  Groensel: “Het kan anders volgens Groen. Zie je budgettaire ruimte om dingen anders aan te pakken?”

  Matti: “Zeker. Het is spijtig om vast te stellen maar de stadscoalitie is geen ploeg, eerder een verstandshuwelijk. Elke partij van de meerderheid heeft zijn afgebakende bevoegdheden en doet daarin wat ze wil. Veel ruimte om dingen anders te doen is er in zo een huwelijk niet. Gevolg: een stad die stil staat, niet durft en dus ook niet verandert. Maar het kan ook anders. Vorige week stelden we een fietsverbinding voor die al bij al 115.000 euro zou kosten. Dat werd afgewimpeld omdat er geen budget voor was. Maar wat ontbreekt, is politieke wil. Als er ooit echt een ernstige inspanning zou komen rond fietsinfrastructuur en de omslag naar fiets en openbaar vervoer dan zullen we onze complimenten niet sparen.”

  Groensel: “Ik hoor je vooral zeggen: veel mooie woorden, maar ‘It’s time to put you money where your mouth is’…”

  Matti: “Inderdaad. En ik doe hier graag een belofte. Vanuit de Groen fractie zullen we het beleid niet afreken op intenties en veelvuldige aankondigingen maar wel op realisaties. Welke acties de stadscoalitie zal nemen, kunnen we overal lezen. Ze verzorgen hun communicatie zeer goed. Maar wat ons betreft doen die acties niet ter zake. Wij zullen het project van de stadscoalitie afrekenen op haar realisaties. Kunnen ze de stadsvlucht significant omkeren en de eventuele aangroei voldoende divers noemen? Zijn er na 6 jaar stadscoalitie minder dan 11.228 mensen in armoede? Zijn er niet alleen miljoenen geïnvesteerd in parkeerputten voor auto’s in de binnenstad maar ook in echte grote fietsinfrastructuur? Is de leegstand in de binnenstad afgenomen en ga zo maar door. Het zijn die criteria die wij zullen hanteren. De stadscoalitie zal straffer uit haar pijp moeten komen dan het gespin van enkele reclamejongens rond duurzaamheid, klimaat en mobiliteitsbeleid dat we vandaag zien. Kortrijk klimaatstad moet niet langer een communicatiestrategie zijn, het moet een echte doelstelling worden. En voor doelstellingen waarin we geloven voorzien we duidelijke budgetten, concrete acties en meetbare indicatoren. Zoals we al eerder beloofden: we zullen echte inspanningen van de stadscoalitie graag mee ondersteunen, ja als het nodig is willen we jullie zelfs met bloemen overladen.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ OCMW raadslid/ Wie is wie?

  David Wemel vervangt Thomas Holvoet in OCMW-raad Kortrijk

  eedaflegging David
  eedaflegging David

  eedaflegging David

  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Groen Kortrijk naast twee gemeenteraadsleden ook een vertegenwoordiger in de OCMW raad. Dit mandaat loopt nog tot eind 2016. De afgelopen twee jaar heeft Thomas Holvoet de Groene ideeën verdedigd als OCMW raadslid. Daarbij had hij vooral aandacht voor armoedebestrijding en voor de diversiteit in onze stad. Omdat Thomas sinds kort een nieuwe job heeft die moeilijk te combineren valt met een mandaat als OCMW raadslid, heeft hij in december de fakkel doorgegeven aan David Wemel. Groen Kortrijk bedankt Thomas alvast voor de inzet de afgelopen jaren en wenst David veel succes.

  David Wemel is geen onbekende voor Groen Kortrijk. In de drie jaar die voorafgingen aan de gemeenteraadsverkiezingen was hij voorzitter van de lokale groep. Met een mix van nieuwe en ervaren kandidaten leidde hij Groen naar een goed verkiezingsresultaat in oktober 2012. De vernieuwing die David heeft ingezet, kreeg een vervolg in de samenstelling van een nieuw bestuur en met een wissel in de gemeenteraad.

  Voor David is een mandaat als OCMW raadslid een belangrijke nieuwe stap in zijn politiek engagement. “Ik zetel al sinds eind 2013 in de Raad van Bestuur van het SOK voor Groen, maar een mandaat als OCMW raadslid schat ik toch nog iets belangrijker in. Het OCMW is het hart en de ziel van de stad. Het beleid van het OCMW toont hoe een stad omgaat met haar minst weerbare inwoners. Voor mij is dat één van de kernopdrachten van een stad. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn twee van de belangrijkste redenen waarom ik ooit met politiek begon. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de kiezers en van de leden van Groen Kortrijk kreeg.”

  David wil op een kritische opbouwende manier aanwezig zijn in het OCMW. “Net als het stadsbestuur, besteedt het OCMW sinds de bestuurswissel erg veel aandacht aan communicatie. We mogen echter nooit vergeten dat achter de slogans en de spandoeken verhalen schuilgaan van echte mensen. Van Kortrijkzanen die het moeilijk hebben en daarom steun vragen aan het OCMW. Die mensen vormen de kern van het bestaan van het OCMW en moeten de maatstaf zijn in alles wat het OCMW doet.”

  David Wemel legde op 11 december 2014 de eed af . Op 18 december 2014 zetelde hij voor het eerst in de OCMW raad. Zijn mandaat loopt tot 31 december 2016.Je kan David bereiken via David.wemel@groen.be of telefonisch op 0479/68.53.22

 • Geen categorie/ Wie is wie?

  Afscheid van Juul Debaere

  Medestichter en eerste Groen gemeenteraadslid in Kortrijk, Juul Debaere, verliet ons onverwachts op dinsdag 12 augustus. Sindsdien heeft Groen Kortrijk een boegbeeld minder. Door het vele werk en de gedrevenheid van Juul kunnen we als partij en als stad daar vandaag de vruchten van plukken.

  Bestuurslid Philippe Avijn verwoordde op de uitvaart ons verdriet:

  Juul,
  Je laatste gemeenteraad zit er op. Ook al was je laatste officiële zitting 14 jaar terug, het is voor jou elke dag een beetje gemeenteraad gebleven. Je passie en gedrevenheid deden je lang na je officiële mandaten nog steeds denken en dromen over jouw stad.

  Uren heb je met vrienden van links en rechts, van deze of gene zuil, met jong en oud gefilosofeerd en gediscussieerd over hoe het anders en beter kon, of over hoe het vroeger ging.
  Je dossiers kennen, de zaken uitspitten en de meerderheid inspireren of ambeteren, het was hoe jij het 18 jaar lang gedaan hebt.
  Je deed dat met een grote gedrevenheid, vanuit een oprechte verontwaardiging, scherp maar tegelijk ook mild en begripvol.

  Als pionier voor Groen, toen nog AGALEV, heb je het ecologisch gedachtegoed in Kortrijk als eerste op de kaart gezet. Meer dan 30 jaar later mogen we zeggen dat deze stad een stukje groener kleurt dankzij jou.

   

  Vurig kon je jouw zaak verdedigen.
  Menig raadslid of ex-raadslid, journalist, en zowat elke geëngageerde burger in deze stad kent je visie, maar zeker ook je eigen stijl, gekenmerkt door vurige pleidooien in de raadszaal, de vergaderzaal en ja, ook aan de toog.
  Politiek speelt zich niet alleen af in de politieke cenakels, maar overal in de samenleving.

  Je kwam graag onder de mensen. Je droeg je gedachten uit. Je was rad van tong en scherp van geest. Maar hoe scherp je ook was, de vele reacties de voorbije dagen van mede- en tegenstanders maken duidelijk dat je erg gewaardeerd werd in deze stad.

  Dat is niet in het minst zo in ons groene midden. Tot gisteren was je als het ware de spiegel van onze gedachten, de inspirator, de mentor.
  Dikke merci daarvoor. Dat zullen we nooit vergeten.

   

  We vonden mooie woorden over jou in een oud blogstukje van Frans Lavaert die je treffend beschrijven:

  “Behept met een idealisme dat tegenwoordig totaal niet meer te vinden is in de wereld van de politiek was Juul Debaere al begin tachtiger jaren in Kortrijk bezig met Anders Gaan Leven. Agalev!
  Het gloednieuwe raadslid heeft dan al onmiddellijk aan zijn collega’s geleerd dat het wel degelijk toegelaten was om dossiers in te kijken en dat het zelfs geoorloofd was om in de Raad vragen te stellen aan het College. Meer nog: raadsleden en schepenen vernamen tot hun verbazing dat er ook voorstellen konden toegevoegd worden aan de agenda.
  Dat waren nog eens tijden!”

   

  De Juul zoals wij die kennen was er één die deed wat hij wilde doen, zoals hij het wilde doen, omdat hij het wilde doen.
  Je keek met een blije verwondering de wereld in en zo heb je een boeiend leven kunnen leven.

  Met Jacqueline aan je zijde heb je mooie dingen aan onze stad en onze partij gegeven. Merci daarvoor.

  Je hebt hier regelmatig aan de boom geschud. Als er na de dood ook bomen zijn, dan ben je er nu al aan het schudden, dat weet ik zeker.

  Wij zullen je werk hier verder zetten.

  Juul, we zullen vaak aan je denken.

  We zijn blij dat we je mochten kennen.

   

   

  foto: Gino Cocquyt

 • Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Onze fractieraad/ Vertegenwoordigers

  Vers bloed in gemeenteraad

  foto: Tony Decruyenaere

  foto: Tony Decruyenaere

  Vandaag legt Heulenaar Matti Vandemaele zijn eed af als gemeenteraadslid in Kortrijk. Hij neemt de fakkel over van Bart Caron, die vanaf heden de focus zal leggen op zijn werk als Vlaams volksvertegenwoordiger.

  Matti, zelf papa van Kas (3) en Juul (1), was tot vorig jaar nog voorzitter van Jong Groen Kortrijk. Hij vertegenwoordigt Groen in AGB Parko en Buurthuis Molenheem op Heule-Watermolen. Vanuit de gemeenteraad zal hij nu de algemene vergadering van vzw Sportplus en vzw Cultuur in Kortrijk bijwonen. Vooral het reilen en zeilen in Noord-Kortrijk eist zijn aandacht op. Daarnaarst volgt hij binnen Groen Kortrijk de thema’s mobiliteit, jeugdbeleid, publieke ruimte en GAS op. Buiten zijn politieke leven, werkt Matti als directeur van Peace Village in Mesen.

  Je kan Matti’s activiteiten in de gemeenteraad volgen op deze website of zijn persoonlijke ideeën op zijn blog http://mattivandemaele.wordpress.com/

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Groen Kortrijk Blogger

  Matti Vandemaele naar gemeenteraad

  caronOp dinsdag 10 juni, legde onze fractieleider Bart Caron zijn mandaat in de Kortrijkse gemeenteraad neer om zich volop te richten op het werk in het Vlaams parlement. Eerste opvolger Matti Vandemaele volgt hem op en Cathy Matthieu wordt fractieleider. Op deze manier krijgt de verjonging van de Kortrijkse afdeling ook een gezicht in de gemeenteraad. Bart Caron: “Een partij moet blijven investeren in de eigen toekomst. We hebben veel goed volk, die moeten nu de ruimte krijgen.”

  Bart nam dinsdagavond – geheel in eigen stijl – afscheid van de gemeenteraad. Hij hield een warm pleidooi voor de herwaardering van het democratische gehalte van de gemeenteraad. Filip Santy (CD&V) had lovende woorden en Piet Lombaerts (N-VA) bedankte namens de meerderheid. Groen Kortrijk zorgt ten gepaste tijde voor ‘de kers op de taart’, maar hier al een welgemeend merci. Bart blijft actief in Groen Kortrijk en zal zich vooral verdiepen in de regiodossiers.