• Armoede/ Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Praktijktesten huurdiscriminatie

  Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), het staat ook in de Belgische Grondwet (artikel 23) en in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Menswaardig wonen is dus een recht waar iedereen het over eens is. Alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk te brengen. De armoedebarometer van de Decenniumdoelstellingen was eerder deze maand erg duidelijk: de wooncrisis neemt nog toe.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Een dag in de Woonclub met David

  David Wemel draaide een halve dag mee in de Woonclub in Kortrijk. “Zonder dak boven je hoofd vallen is het ergste wat je kan overkomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals de Woonclub die mensen helpen.”

  Als OCMW-raadslid kreeg David de kans om een inleefervaring op te doen in het kader van de internationale verzetdag tegen armoede. Het thema van deze verzetdag is dit jaar wonen. Omdat wonen een basisbehoefte is.

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

  Een nieuwjaarsreceptie voor iedereen

  munt thee

  Zoals elk jaar hadden we ook begin dit jaar de feestelijke receptie op de Grote Markt voor alle inwoners. In het decor van de gezellige Kerstmarkt genoten heel wat Kortrijkzanen van pintjes en frieten. Groen deed op de gemeenteraad een suggestie om nog meer Kortrijkzanen te laten meegenieten van dit ontmoetingsmoment: het aanbieden van thee. Een groot deel van onze bevolking linkt samenkomen met pintjes en chocomelk, maar voor een deel van de inwoners staat thee synoniem voor ontmoeten. En dat is wat we willen: een nieuwjaarsmoment dat àlle Kortrijkzanen kan aanspreken. De stadscoalitie beloofde om dit voorstel te onderzoeken. DeRedactie.be tweette hierover. Op onze nieuwjaarsreceptie van Groen, komende vrijdag 29 januari vanaf 20u in de nieuwe Jeugdherberg, geven we alvast zelf het goeie voorbeeld. Iedereen welkom!

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Bezwaarschrift indienen: even een overzicht

  Omdat Groen Kortrijk inspraak en goede besluitvorming heel belangrijk vindt, zetten we op een rijtje hoe je tegen een bepaalde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen (hierna afgekort als CBS) een bezwaarschrift kan indienen. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen bijvoorbeeld een bouw- of milieuvergunning.

  Sommige mensen hebben schrik voor ‘represailles’ en twijfelen of ze een bezwaarschrift zouden indienen. Die vrees is ongegrond, want een bezwaarschrift is voor de burger juist een instrument om  bezorgdheden te uiten. Meer nog, het draagt bij tot meer democratische en onderbouwde beslissingen. En daar is niets mis mee, toch?

  Read More

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ persbericht

  persbericht nieuwe moskee

  Beste Journalist,

  Bij deze de reactie van Groen op de aankondiging van de nieuwe plek voor de Kortrijkse Moskee, misschien kan u er wel iets mee:
  Vandaag kregen we te horen dat er een oplossing is voor het aanslepende probleem van de Kortrijkse Moskee. Groen is zeer tevreden dat dit dossier tot een oplossing is gekomen. Op de Gemeenteraad van mei was er vanuit onze fractie nog een interpellatie over dit probleem.
  Een volwaardige integratie verwacht ook faciliteiten om alle aspecten van de identiteit te kunnen ontwikkelen. Het kunnen beschikken over een hedendaagse moskee is in die zin onontbeerlijk voor de moslims in Kortrijk en een stad als Kortrijk zelf.
  Nu het ruimtelijke probleem van de baan lijkt blijven er nog enkele andere zaken over:
  – zal er ook in het Nederlands ‘gepreekt’ worden?
  – is er een erkenning of een aanvraag met kans op slagen?
  In onze gesprekken met voornamelijk jonge moslims kwamen deze vragen de hele tijd terug. We hopen dat er op deze 2 vragen dan ook volmondig mat JA zal worden geantwoord. Maar aangezien we niet over de informatie beschikken, weten we dat op vandaag dus niet.
  Een derde belangrijk element is het streven naar een verwevenheid met de buurt. Het is van groot belang dat er snel werk wordt gemaakt van een goeie relatie met de nieuwe buurt waarin de Moskee terecht komt. Het goed informeren van de buurt is daarin een eerste stap.
  Als laatste aandachtspunt hopen we dat er met deze nieuwe infrastructuur ook aandacht zal zijn voor de sociaal pedagogische taak van de moskee: Moslimjongeren die opgroeien begeleiden en degelijk informeren over hun religie. Groen is grote voorstander van een moskeewerking met ook aandacht voor de sociaal-pedagogische aspecten.
  Aangezien we niet over alle info beschikken zijn een aantal van onze vragen misschien achterhaald en dan wil ik alleen de felicitaties overhouden voor het eindelijk vinden van een oplossing. In het andere geval hoop ik dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden.

  Met vriendelijke groet,

  Matti Vandemaele
  Gemeenteraadslid Groen Kortrijk,
 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

  Afsprakennota adviesraden geamendeerd

  Groen Kortrijk vindt inspraak en betrokkenheid van de burgers bij het beleid van de stad erg belangrijk. Daarbij is er een belangrijke taak weggelegd voor de verschillende adviesraden in onze stad zoals de jeugdraad, de adviesraad voor personen met een beperking …

  Tijdens de Gemeenteraadszitting van eind juni stond de afsprakennota op de agenda. Die nota legt de werkmethodes vast tussen stad en adviesraden. Groen amendeerde de tekst op 3 punten.

  Onze voorstellen werden opgenomen in de tekst, maar het derde voorstel is gesneuveld. Toch zijn we tevreden met deze evolutie in de positieve zin. Je kan de amendementen hieronder nalezen.


  Onze voorstellen:

  Omdat deze garanties voor ons belangrijk zijn hebben we drie afzonderlijke amendementen ingediend.

  Amendement 1: Hoofdstuk 1: Toevoegen ‘voor adviesraden die ook over sectorale zaken advieswerk doen, is er minstens een vertegenwoordiging van de betreffende sector’. Amendement aanvaard.

  Onze fractie is fan van het betrekken van veel burgers en verenigingen bij het beleid. Wijkcomités, door de stad opgezette inspraakprocedures,… Allemaal waardevolle aanvullingen op de klassieke middenveldspelers die vaak via de adviesraden mee aan tafel komen zitten.

  Het is voor ons belangrijk dat de stad er voor kiest om in de sectorale adviesraden een gegarandeerde plek voor die organisaties te voorzien. Het lijkt ons logisch om dat in deze overeenkomst te benoemen.

  Amendement 2: Hoofdstuk 2: Toevoegen: ‘de leden van het CBS en hun kabinetsmedewerkers kunnen aanwezig zijn in het informatieve deel van de vergaderingen die resulteren in adviezen maar niet tijdens de bespreking en ook niet tijdens eventuele stemmingen van de adviezen’. Amendement aanvaard.

  Het spreekt voor zich dat de schepenen, de burgemeester of kabinetsmedewerkers aanwezig kunnen zijn tijdens het gedeelte van de vergaderingen waarin er toelichting wordt gegeven. Maar volgens de Groen fractie is het onverstandig om vaak tijdens de beraadslaging en de formulering van het eigenlijke advies aanwezig te zijn. We willen toch niet onszelf adviseren? Dat is voor ons ook belangrijk omdat we adviezen willen die gebouwd zijn op een vrijheid van spreken van alle leden van een adviesraad en daarvoor is volgens ons terughoudendheid vanwege de meerderheid nodig.

  Amendement 3: Hoofdstuk 4, punt 4: Toevoeging ‘binnen de 6 weken na ontvangst’

  Ons laatste amendement duidt op een vorm van beleefdheid en deugdelijk bestuur. Als je een formeel advies krijgt is het ook noodzakelijk om formeel binnen de ruime periode van 6 weken een schriftelijk antwoord te bezorgen met argumentatie waarom een bepaald advies al dan niet gedeeltelijk werd gevolgd.

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele: “Het laatste amendement heeft het helaas niet gehaald, maar we zijn blij dat de volledige gemeenteraad wel akkoord kon gaan met de twee andere amendementen.”

   

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma

  Het vliegveld in de regionale pers

  Hebben regiojournalisten het wel door? Ik bedoel waar ze over schrijven? Neem de regionale berichtgeving (HLN) van 19-06-2015 over het Vliegveld van Wevelgem-Kortrijk. Ze melden dat de schepenen van Kortrijk en Wevelgem voorstellen om tegen het einde van het jaar iets te doen aan de geluidsoverlast. Lijkt een positieve boodschap.
  De luchthavenchef reageert verbaasd, alsof ie (figuurlijk in zijn geval) uit de lucht valt.
  Kom zeg. Er is vorige week een openbaar onderzoek afgesloten om de milieuvergunning aan te passen. Deze moet het aantal lesvluchten (met de hinderlijke touch & go’s) sterk inperken omdat die zoveel overlast veroorzaken.
  Dat zou eigenlijk zeer breed moet gesteund worden, zeker door de gemeentebesturen van Kortrijk en Wevelgem. Omdat het in het belang van hun inwoners is, zonder dat het de taak van de luchthaven niet in het gedrang brengt, nl. zakenvluchten mogelijk maken.
  Maar nee, de schepenen hebben niet eens de moed om deze aanpassing van de milieuvergunning te steunen. Ze verkopen blabla over minder geluidsoverlast, terwijl de oplossing simpel is. Waarom ondersteunen ze die niet? Flauwekul verkopen, tot daar aan toe, maar dat de lokale pers dat klakkeloos overneemt zonder het kader te schetsen, zonder enige kritische vraag, is onbegrijpelijk. Sorry jongens, ik weet dat de krantenbazen van de populaire pers weinig op hebben met kwaliteitsjournalistiek, maar een beetje correcte info zou wel mogen, nietwaar.
  Of zoals iemand me schrijft: “Het is zo dat men opnieuw probeert om de burger te sussen met loze beloften… De metingen van het Vlaams Gewest tonen duidelijk aan dat de geluidsnormen overschreden worden … En ja, de luchthavencommandant bewijst nogmaals hoe hypocriet de directie is door te stellen ‘dat ze verrast zijn’, hoewel ze heel goed weten dat een aanpassing van de milieuvergunning op komst is en heel wat burgers hun geluidsterreur beu is.”
  Bart Caron
 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Paalkamperen, een schot in de roos

  kampeerautoterrein

  De mobilhome kampeerparking op Parking Buda is een schot in de roos. Voor kleinschalige kampeerinitiatieven is er in onze stad duidelijk een markt. Helaas is het opzetten van een kleinschalige camping een heel pak moeilijker, voornamelijk door de strenge regels. Toch is er één manier om kleinschalig kamperen te organiseren: het paalkamperen of bivakzones.

  Op de site van het Agentschap natuur en bos kan je volgende omschrijving lezen: Vrij kamperen in een bos of natuurgebied is eigenlijk verboden, maar sinds februari 2009 mag je kamperen in aangeduide bivakzones. Een bivakzone is een zone in een straal van 10 meter rond een paal of waterpomp voor maximum 3 tentjes.
  Ieder tentje mag maximaal 48 uur in de zonbivakzonee blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt tot maximum 10 personen. Voorzieningen zijn tot een minimum beperkt, soms is er een waterpomp, een vuurkorf, een composttoilet… Dit maakt de natuurbeleving maximaal met een minimale ecologische voetafdruk. Gebruikmaken van dit aanbod is gratis. (meer info kan je hier vinden: www.bivakzone.be). In feite komt het neer op reglementair ‘wildkamperen’.

  In West-Vlaanderen is er op dit moment nog geen enkele bivakzone, de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben wel al van die zones. Hoewel de zones bedoeld zijn om te worden ingericht en we er van die soort heel erg weinig hebben in onze stad zijn er misschien toch enkele mogelijkheden.

   

  Onze Groene fractie heeft een paar locaties in gedachten: langs de Leie in Marke of aan de Libelle, ook in Marke.

  Daarnaast zou het fijn zijn moest de stad ook eens bekijken of het misschien mogelijk zou zijn om dichter bij het centrum ook een kleinschalig kampeerinitiatief op te zetten (kortstondig met een aantal tentjes te kunnen kamperen). Dat zou het best gekoppeld worden aan bestaande infrastructuur zoals bvb de Jeugdherberg, De Warande, . Afhankelijk van de service die geboden kan worden kan er al dan niet een bijdrage gevraagd worden.

  Onze stad heeft alvast genoeg te bieden. Onze fractie is alvast fan van vrij kamperen in een landelijk deel van onze stad en van kleinschalig (gefaciliteerd en dus betalend) kamperen dichter tegen het stadscentrum. Kortrijk heeft genoeg te bieden.

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Vernieuwing Broelmuseum – aanpak Buda. Inhoudelijke vernieuwing, bestuurlijke farce

  Eindelijk, de kogel is door de kerk, er is een nieuwe richting uitgezet voor het Kortrijkse Broelmuseum op de Broelkaai. Dat het geen museum meer zal zijn, was al bekend, maar nu komt ook een inhoudelijke invulling.

  Dit voorstel zit inhoudelijk goed in elkaar. In het voormalige museum komen tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunsten, een co-workingplek, een gemeenschappelijke onthaal- en ticketbalie voor zes organisaties, de presentatie van kleine presentaties… En er komt een koffiebar en zomerbar in Oranjerie en tuin. Het zijn positieve ontwikkelingen die in de lijn liggen van wat wij altijd hebben gezegd. Dat er een nieuwe vzw komt die de overkoepelende werking inhoudelijk aanstuurt, is eveneens toe te juichen.

  Echter, de exploitatie van de gebouwen op het eiland komt in handen van AGB SOK, die dus naast de fuifzaal op Kortrijk Weide, plots beheerder wordt van culturele en jeugdinfrastructuur. Dat vindt Groen geen goede evolutie. Het lijkt een vereenvoudiging, maar het is totaal onlogisch. Het SOK staat in voor stadsvernieuwing, bouwprojecten van woningen e.d. en heeft intern niet de expertise voor jeugd en cultuur. Daarenboven is er geen enkele garantie gegeven dat de cultuurwereld zal betrokken worden bij het beheer.

  Bijzonder onduidelijk is de mysterieuze omschrijving van een ‘Conceptstore’ van Designregio Kortrijk, Voka West-Vlaanderen en de stad Kortrijk. Bedrijven zijn welkom, maar zeker in kader van creatieve economie, maar zinnen als de zin hierna spuien meer mist dan helderheid: “in co-creatie met regionale bedrijven, ontwerpers en bewoners wordt samen een belevingsruimte gecreëerd die Kortrijk ademt en bezoekers laat kennismaken met een creatieve en innovatieve stad.” Er staat nog meer blablabla in de nota. Er wordt gesproken over nieuwe vaarroutes, het opschalen van een eiland naar een archipel en de uitbouw van een krachtige vuurtoren. Ik zou literaire probeersels aan echte auteurs overlaten.

  Daarenboven was de raad van bestuur van de stedelijke musea niet eens op de hoogte. De burgerparticipatie in Kortrijk, vorm gegeven in’Kortrijk Spreekt’, reikt niet ver…

  Niettemin, als signaal naar de artistieke organisaties die tegen 1 oktober een subsidiedossier moeten indienen bij de minister van Cultuur (in het kader van het Kunstendecreet) kan dit tellen. De stad profileert zich krachtig en dat signaal kan bij de minister alleen versterkend overkomen.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Meer samen doen

  De nieuwe moskee… lijkt te er niet vlug komen

  Het dossier is al jaren oud en een oplossing lijkt niet meteen in zicht. Dat is een beetje de samenvatting van het antwoord dat schepen Waelkens (NVA) gisteren gaf op de vraag van raadslid Matti Vandemaele in de Gemeenteraad over hoe het nu eigenlijk zit met de moskee in Kortrijk. Vooral het moskeebestuur zelf is daar, volgens schepen Waelkens verantwoordelijk voor.

  moskee1

  Even kort resumeren. De huidige moskee is er één met een werking zonder erkenning en plaatsgebrek. Daarbij komt dat heel wat moslims buiten Kortrijk naar de moskee gaan omdat ze daar wel binnen en in het Nederlands hun ding kunnen doen. De voorbij weken circuleerden foto’s en filmpjes van op straat biddende moslims om het plaatsgebrek aan de kaak te stellen. Eind vorig jaar mislukte de aankoop van een nieuw pand nog en meer recent was er het voorstel van de uitbouw van een tweede moskee met eigen middelen maar dat stuitte op een njet van Schepen Maddens (VLD). Hoe het nu verder moet werd gisterenavond niet meteen duidelijk.

  Voor Groen is het duidelijk dat er snel een degelijke oplossing moet komen voor de verschillende pijnpunten.

  1. De stad moet de huidige moskee en de werking actief begeleiden in het behalen van de erkenning. Het antwoord ‘we kunnen ze niet dwingen’ is daarbij onvoldoende. De moslims in onze stad hebben recht op een kwaliteitsvolle moskeewerking.
  2. Er moet een structurele oplossing komen om het locatieprobleem aan te pakken. Een nieuwe moskee moet de capaciteits- en parkeerproblemen opvangen. Wij geloven niet in een nieuwe moskee verscholen op een industrieterrein. Wel in de stad, waar mensen wonen, werken en leven.
  3. Er moet tussen nu en de finale oplossing best ook een tussentijdse oplossing komen zodat we het plaatsgebrek in de moskee kunnen opvangen.

  Vanuit Groen geloven we sterk in de super-diverse samenleving waarin plaats is voor evenveel kleuren, meningen, religies en overtuigingen als er mensen zijn. Vanuit dat uitgangspunt hebben we de vraag gisteren gesteld. Het antwoord was helaas ontwijkend en geeft weinig perspectief op een snelle en goeie oplossing.

  Vanuit Groen willen we nogmaals pleiten voor een snelle en degelijke oplossing. De moslims in onze stad hebben recht op een goeie locatie en een kwaliteitsvolle moskeewerking om hun religieuze leven vorm te geven.

  Voor een aanzienlijk deel van de Kortrijkzanen is het ‘moslim zijn’ een deel van hun religieuze identiteit. Als we dat ernstig willen nemen kunnen we het belang van de noodkreet niet onderschatten alsook de urgentie er van.

  Als er gisteren één iets duidelijk geworden is dan is het wel dat er maar een oplossing zal komen als iedereen samenwerkt. Zowel de stad als het moskeebestuur zijn daar verantwoordelijk voor. Het lijkt alvast een goed idee om een brede dialoog op gang te brengen met alle moslims in onze stad, dus ook met zij die niet in het huidige moskeebestuur zitten.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Iedereen Spreekt

  Kortrijk Spreekt, het project dat aan burgers het woord geeft en instaat voor basisparticipatie is onlangs in de prijzen gevallen. De breedte, namelijk zo veel mogelijk burgers betrekken, en de diversiteit aan methodieken kon de jury van de Thuis in de Stad-prijs terecht bekoren. Maar we zijn er nog niet.

   

  Er ligt nog heel wat werk op de plank om Kortrijk Spreekt te verdiepen en echt iedereen te laten participeren. Daarom stelt de Groen fractie voor dat de stad een extra inspanning doet om ook mensen met een verstandelijke beperking meer en ook zelf te laten participeren.

  “Dat zal zonder twijfel niet mogelijk zijn met de klassieke manieren van werken”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele, die het voorstel lanceerde op de afgelopen raad. “Dit vraagt een stevige inspanning, waar de stad voor moet zorgen. Een eerlijke participatie vraagt opgeleide mensen en openheid bij politici en administratie.”

  Groen vraagt dat de stad zich engageert om die ambitie in de praktijk om te zetten. Binnen de stedelijke en OCMW-administratie moeten mensen worden opgeleid om inspraakprocessen op te zetten voor mensen uit deze doelgroep. “Want we vinden het belangrijk dat er ook voor personen met een verstandelijke beperking een veelheid aan plaatsen en methodieken wordt aangeboden om aan participatie te doen,” aldus Matti.

  Uiteraard is het daarbij van belang dat gespecialiseerde organisaties, de Kortrijkse voorzieningen, de stedelijke adviesraad en de mensen met een verstandelijke beperking zelf die processen mee vorm geven. Groen vraagt dat stad Kortrijk zich daaromtrent een aantal doelstellingen oplegt en best voor deze zomer een eerste plan van aanpak voorstelt.

  “Dit is een moeilijke oefening,” vervolgt Matti. “Vanuit de ouders, de voorzieningen, de adviesraad voor personen met een beperking, het OCMW en de stad is al heel veel gebeurd en we zijn op de goede weg. Met dit voorstel willen we dan ook die twee succesverhalen met elkaar verbinden.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Stimuleer toegankelijk wonen

  Het probleem is gekend: er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen voor mensen die minder mobiel zijn. Buiten het echt handelsgebied staan er echter heel wat panden leeg. Groen vraagt aan stad Kortrijk om daar aandacht voor te hebben en het beleid aan te passen, zodat meer mensen snel een toegankelijke woning kunnen vinden.

   

  “Als je rondkijkt zie je veel handelspanden waar de gelijkvloers leeg staat, bijvoorbeeld in de Koning Albertstraat en in de Jan Persijnstraat,” legt gemeenteraadslid Cathy Matthieu uit. “En dat is jammer, want een heleboel mensen die door een fysieke beperking of door een hogere leeftijd minder mobiel zijn, hebben nood aan een toegankelijke woning.”

  Daarom stelt Groen voor om een inventaris op te stellen van leegstaande gelijkvloerse panden en aan te vullen met de binnenkomende bouwaanvragen voor handelsruimte op het gelijkvloers. Wanneer een gelijkvloerse ruimte lange tijd leegstaat, zou Stad Kortrijk de eigenaars moeten aanmoedigen om hun pand te verkopen of te verhuren met oog op het inrichten van een toegankelijke woning. Ook ziet Groen voor stad Kortrijk of het OCMW een adviserende rol weggelegd om eigenaars bij te staan met het toegankelijk maken van de woning en het opzoeken van relevante premies.

  “Deze aanmoediging en dienstverlening biedt alleen voordelen en is een win-winsituatie op alle vlakken,” aldus Cathy. “Zo wordt de zoektocht naar een toegankelijke woning minder lang en vermindert de leegstand. Ook kan men dan langer zelfstandig blijven wonen. En met de vegrijzing van de Kortrijkse bevolking zal het aantal mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien. Dat mag de stad zeker niet uit het oog verliezen.”

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  W13. Samen, maar toch apart

  W13, onder die naam zullen de OCMW’s van de 13 Leiedal-gemeenten voortaan samenwerken. De samenwerking kwam al een paar keer ter sprake op verschillende gemeenteraden. Vooral dan omdat de oppositiepartijen er zo weinig over horen. Het lijkt wel een trein die we telkens in volle vaart zien passeren. Het stadsbestuur maakt weinig tijd om even halt te houden voor een serieus debat. Tijd om kersvers Groen OCMW-raadslid David Wemel uit te vragen, geflankeerd door ons gemeenteraadslid Matti Vandemaele.

  Groensel: “Heren, waar ging het in de gemeenteraad over?”

  David Wemel: “Wat op de gemeenteraad voorlag is de vraag om een nieuwe structuur voor regionaal sociaal beleid goed te keuren. Dat is plots in een versnelling geschoten. We hebben hierover reeds van gedachten kunnen wisselen in de OCMW-raad van 22 januari – waar de statuten van W13 werden goedgekeurd – en op de infovergadering op 29 januari. De bezorgdheden die we toen hebben geformuleerd, zijn nog altijd niet echt uitgeklaard, dus hebben we die tijdens de gemeenteraad nog eens geuit.

  Groensel: “Voor OCMW’s zal in de toekomst veel veranderen. In de krant lazen we dat OCMW’s vanaf 2019 ophouden te bestaan als aparte organisaties. Hoe moeten we de regionale samenwerking begrijpen in die context?”

  David: “Op Vlaams niveau wordt gestreefd naar een volledige integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen. Dit vanuit de filosofie dat sociaal beleid niet los te zien is van de rest van het gemeentelijk beleid, maar dat het best op een geïntegreerde manier vanuit de gemeenten wordt gevoerd. Groen is die gedachte genegen, toch voor wat betreft het strategisch sociaal beleid. Over individuele steundossiers hebben we het nu even niet.”

  Matti Vandemaele: “Strategisch sociaal beleid, maar dan op regionale schaal. Daar gaat het dus over. Met Groen vragen we ons af waarom dat los van bestaande regionale samenwerkingen, in een nieuwe, aparte structuur moet worden georganiseerd. En wij niet alleen. Eén van de aanbevelingen uit het project ‘sterk besturen in een sterke regio’ stelt letterlijk: ‘We willen dat gemeenten en OCMW’s op lokaal niveau naar elkaar groeien op beheersmatig en beleidsmatig niveau.’ Het zou contradictorisch zijn ondertussen te stimuleren dat gemeenten en OCMW’s op regionaal niveau los van elkaar zouden gaan samenwerken.”

  David: “Daarom is Groen van bij het begin voorstander geweest van het uitwerken van een sterke sociale poot binnen de bestaande intercommunale Leiedal, om daarin vervolgens de vele bestaande regionale samenwerkingen op gebied van sociaal beleid in te bedden. Zo zorg je voor minder structuren, voor een gestroomlijnde politieke aansturing en voor een minder bruuske overgang voor de vele waardevolle initiatieven op het terrein.”

  Groensel: “Hoe verhoudt een nieuwe structuur zich tot de bestaande regionale initiatieven?”

  Matti: “Dat is momenteel een grote zorg van ons. Wat zal er gebeuren met deze vele waardevolle initiatieven in de periode tussen het wegvallen van het welzijnsconsortium en het effectief van start gaan van W13? Wat met de stuurgroep thuisloosheid? Wordt die zelf thuisloos? Wat met de beleidsgroep energie-armoede? Wat met de werkgroep warmer wonen? Wie zal instaan voor de verdere opvolging van deze projecten, van wie de relevantie en de noodzaak de laatste tijd zeker niet zijn afgenomen… Wat met de opgebouwde lokale expertise? Wat met de professionals, de medewerkers die hun werk in onzekere en soms ondankbare omstandigheden moeten doen? Net omwille van de aanhoudende discussie over steeds maar nieuwe en andere structuren.

  David: “Wij hopen dat de discussies ook op regionaal niveau eindelijk weer eens over de inhoud zullen mogen gaan. En dat de vele waardevolle projecten eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen, in plaats van steeds weer in het hokje van de regionale verrommeling, overbodige overleggen en vergaderitis te worden geduwd. De projecten en de medewerkers aan die projecten verdienen beter. Dat is essentieel, dat het middenveld betrokken blijft.  Het ligt in het DNA van Groen om mensen niet alleen te laten spreken, maar om het maatschappelijk middenveld mee te laten besturen. Mede-eigenaarschap is een belangrijke voorwaarde om tot duurzame samenwerking te komen tussen W13 en dat maatschappelijk middenveld. Het gaat niet op om hier de representativiteitkwestie of het verzuilingsprobleem tegen te gooien. Op die manier doen we het maatschappelijk middenveld oneer aan.”

  Matti: “Begrijp ons niet verkeerd, Groen gelooft in regionale samenwerking. Maar wij geloven vooral in de kennis, de kunde en de motivatie van de mensen op het terrein. Voor hen is een stabiel perspectief belangrijk om hun werk te kunnen doen. Daarom willen we W13 een kans op slagen geven. We blijven het echter een gemiste kans vinden dat er niet naar een verdere integratie wordt gegaan van het regionale sociaal beleid binnen een bestaande intercommunale. Daarom zullen wij ons bij de stemming dan ook onthouden.”

 • Een groene stad/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Weydts wil ook fietsstraat

  DSC_0578

   

   

   

   

   

   

  Goed nieuws. Schepen voor mobiliteit Axel Weydts is voor de Budastraat als fietsstraat. Alleen, zo antwoordde hij op de vraag van Matti Vandemaele tijdens de vorige gemeenteraad, dan moeten er eerst meer fietsers door de Budastraat rijden. Een kip-of-ei-discussie natuurlijk. Maar we blijven positief.

  Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om fietsstraten in te richten. Dat zijn (vaak) eenrichtingsstraten binnen de zone-30 waar fietsers hoofdgebruiker worden. Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Veilig en vlot fietsbaar dus. Groen voerde eerder actie rond de inrichting van de Budastraat als fietsstraat.

  Matti Vandemaele: “We vinden het belangrijk dat de Budastraat een fietsstraat wordt, omdat dat stuk past in een veilige Noord-Zuid fietsverbinding. In onze mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Budastraat – centrum voor fietsers ideaal. Maar dan moet je ze wel een centrale rol geven, zonder dat je auto’s daarbij moet uitsluiten. Pas als duidelijk wordt dat die as fietsveilig is, zullen er meer fietsers voor dat alternatief kiezen.”

  Groensel: “Daarom de actie bij de opening van de Budabrug. Wat waren de reacties?”

  Matti: “Iedereen is opgelucht dat de werken voorbij zijn. Het is niet te onderschatten hoe belangrijk die as is als in- en uitgangspoort voor het stadscentrum. Ons voorstel werd echt positief onthaald. Maar tegelijk kwamen er heel wat vragen en suggesties over de verkeerssituatie zoals die nu is. Voor fietsers is het niet erg duidelijk waar ze moeten rijden over de brug. Zijn de afgescheiden stukken voor voetgangers en fietsers of enkel voor voetgangers? Voor veel mensen is dat niet duidelijk. Ook was er de suggestie om een bordje ‘brug open = motor afzetten’ te installeren aan de brug. Dan moet de motor niet nodeloos blijven draaien. Ik heb de schepen voorgesteld om ook aan overwegen zo een bord te plaatsen. Hij beloofde dat te bekijken.”

  Groensel: “Was er animo rond een Noord-Zuid fietsverbinding?”

  Matti: “Zeker! Iedereen was het er over eens dat de verbinding St-Janspunt – Grote Markt vroeger een belangrijke fietsverbinding was en dat opnieuw moet worden. Maar als fietser ben je er nu vaak opgejaagd wild. De nieuwe inrichting van de Overleiestraat is in die optiek niet echt geslaagd. De kruising Handboogstsraat met de Leiestraat is echt gevaarlijk voor fietsers. Het lijkt ons goed dat de stad die fietsverbinding als geheel onder de loep neemt. Wat niet weg neemt dat we nu al kunnen beslissen over de inrichting van de Budastraat als fietsstraat. Ik zie niet in waarom ze daarmee zouden wachten.”

  DSC_0033

   

   

   

   

   

  20150531_144409_Overleiestraat

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma/ persbericht

  Auto te gast in Budastraat

  1. Tevredenheid

  Met Groen Kortrijk zijn we zeer tevreden met de opening van de nieuwe Budabrug. Dat is goed voor de stad en Overleie. Tijdens de opening op 30 januari brengen we aan het begin van de Budastraat 2 reuze verkeersborden aan. Het zijn de verkeersborden van de fietsstraat. We hopen dat de aanwezige beleidsmakers de Budastraat omdopen tot fietsstraat.

  DSC_0578

  1. Tevredenheid voor de fietsers

  De grootste winnaars van de opening van de Budabrug zijn de fietsers en voetgangers. De Overleiestraat – Budastraat – Leiestraat is voor veel fietsers uit Overleie, Heule, Heule-Watermolen, Sente en Kuurne het laatste stukje om met de fiets tot in het centrum te komen.

  We mogen niet vergeten dat in elke mogelijke creatie van een veilige fietsverbinding tussen het centrum en het noorden van de stad de Budabrug en Budastraat het finale stuk zullen zijn.

  1. Een Fietsstraat

  Groen Kortrijk vraagt aan de stadscoalitie om een fietsstraat in te richten in de Budastraat. Op die manier kiest de stad er voor om die invalsweg in de eerste plaats in te richten voor fietsers. Auto’s die van de noordkant de stad in willen hebben de Kluifrotonde, de Noordstraat en de brug aan het Albertpark. 1 van de 4 hoofdverbindingen aan de noordzijde mag voor ons de fietsers een prominente plek geven (dat is niet het zelfde als exclusief gebruik).

  Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

  In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto’s toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto’s zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

  Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

  Een fietsstraat is goed voor de veiligheid van de fietsers, is goed voor de leefbaarheid van de inwoners en ook goed voor de handelaars die in de straat werken.

  1. Het bredere kader:

  In de loop van 2016 zal de stad Kortrijk een nieuw mobiliteitsplan ter goedkeuring naar de Gemeenteraad brengen. Als je ziet wat voor dynamiek er in Gent uit gaat van dat proces dan kunnen we daar in Kortrijk alleen maar heel erg jaloers op zijn.

  Omdat we vanuit Groen de stadscoalitie echt willen inspireren, werk Groen Kortrijk ook zelf aan een mobiliteitsplan. Vanaf vandaag tot aan de voorstelling van ons eigen alternatieve mobiliteitsplan zal Groen 10 concrete voorstellen doen die de ‘nieuwe manier van denken’ moeten symboliseren. Deze actie is de eerste.

   

   

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Kaffie met Cathy

  een bezorgdheid: het meerjarenplan OCMW Kortrijk

  Het meerjarenplan van het OCMW en het budget voor 2015 bevatten bijzonder veel interessante aanknopingspunten voor een goed politiek debat.” Zo opende Cathy Matthieu haar tussenkomst om de gemeenteraad van 15 december 2014. “Wat voorligt toont ambitie en een duidelijk profile, iets wat we in de andere documenten die we vandaag bespreken weinig zien.” De groenselredactie hoorde een bezorgde Cathy. Daarom vroegen we meer tekst een uitleg.

  Groocmw-kortrijk-budgetensel: “In je tussenkomst rond het OCMW klonk bewondering maar evengoed bezorgdheid. Vanwaar dat dubbel gevoel?“

  Cathy: “Het OCMW heeft een duidelijk project. Daar zijn we blij mee. Maar er is een bezorgdheid die ik opvang in gesprekken met Kortrijkzanen, sociale organisaties, maar ook met personeel uit de verschillende diensten. Ik merk op dat elke partij binnen de coalitie heel hard werkt aan zijn politieke profilering. Dat is niet anders met het OCMW-beleid. Iedereen zal geweten hebben dat de SP.a de sociale thema’s in Kortrijk behartigt. Wat kleur in de bestuurscoalitie kan geen kwaad. Maar de profilerings- en dadendrang maakt onze fractie wat ongerust. Blijven de beleidskeuzes even relevant voor de burgers? Wordt er niet teveel geïnvesteerd in vooral “zichtbare” projecten in plaats van wat mensen echt hard nodig hebben. Het budget van het OCMW moet effectief besteed worden in mensen, niet in allerlei bijhorende initiatieven die vooral politici met hun foto in de krant moeten krijgen.”

  Groensel: “Ik hoor je zeggen: veel projecten die vooral in het oog moeten springen, maar waar je twijfelt aan de impact ervan. Geef eens wat voorbeelden.”

  Cathy: “Ik denk vooral aan projecten die groots opgevat worden: het sociaal restaurant, de sociale kruidenier, de hervorming van de sociale economie-projecten… Het moet allemaal vanuit een gecentraliseerde visie, wat druk zet om de dialoog met sociale organisaties en partners. Die grote projecten moeten er kost wat kost komen. Dan stel ik de vraag: waarom doen we dit nu al weer? Welke doelstellingen wensten we hiermee te realiseren, en zijn jullie dan nog goed bezig…

  Groensel: “Oké: wat met dat sociaal restaurant? Is dat geen goed project?”

  Cathy: “Pas op: je hoort me niet zeggen dat een sociaal restaurant een slecht idee is. Er is een investering voorzien van 2 miljoen euro gespreid over drie jaar. Dat is veel geld. Dan vraag ik me af of een nieuw restaurant wel de juiste oplossingen is om de achterliggende doelstelling te behalen. Kan men die doelstelling niet halen door samen te werken met bestaande structuren, zoals de bestaande rust- en verzorgingstehuizen, of door elders in te zetten op sociale tewerkstelling… ? Er is een haalbaarheidsstudie besteld maar die onderzoekt geen alternatieve pistes. Dus ja… out-of-the-box denken zit er dus niet echt in.”

  Groensel: “De stad en het OCMW zijn voor het eerst sterk verweven. Vroeger waren dat twee verschillende entiteiten. Nu veel minder. De OCMW-voorzitter is bijvoorbeeld ook schepen binnen de gemeenteraad. Is dat een verbetering volgens jou?”

  Cathy: “Het blijft koffiedik kijken. Er is nog altijd een zekere dualiteit tussen stad en OCMW want het integreren van het sociaal beleid in de stad is niet duidelijk, Men heeft daar al eerste stappen in gezet, vooral rond personeel en ICT. Maar het is afwachten.

  Groensel: “Samenvattend. De algemene teneur?”

  Cathy: “Los van mijn bezorgdheid rond de impact voor sommige grote projecten maken we ons ook zorgen over de financiële gezondheid van het OCMW. De leninglast neemt de komende jaren stevig toe. Investeringen zien we graag gebeuren, maar dan willen we wel overtuigd zijn van het nut en de duurzaamheid ervan. Wij hebben het gevoel dat de keuzes die gemaakt worden de draagkracht van het OCMW ondergraaft. Maar aan het OCMW en het stadsbestuur om dat te ontkrachten. Ik ben blij dat David Wemel straks voor Groen in de OCMW-raad zal zetelen. Hij zal dat even kritisch als constructief aanpakken.

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ OCMW raadslid/ Wie is wie?

  David Wemel vervangt Thomas Holvoet in OCMW-raad Kortrijk

  eedaflegging David
  eedaflegging David

  eedaflegging David

  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Groen Kortrijk naast twee gemeenteraadsleden ook een vertegenwoordiger in de OCMW raad. Dit mandaat loopt nog tot eind 2016. De afgelopen twee jaar heeft Thomas Holvoet de Groene ideeën verdedigd als OCMW raadslid. Daarbij had hij vooral aandacht voor armoedebestrijding en voor de diversiteit in onze stad. Omdat Thomas sinds kort een nieuwe job heeft die moeilijk te combineren valt met een mandaat als OCMW raadslid, heeft hij in december de fakkel doorgegeven aan David Wemel. Groen Kortrijk bedankt Thomas alvast voor de inzet de afgelopen jaren en wenst David veel succes.

  David Wemel is geen onbekende voor Groen Kortrijk. In de drie jaar die voorafgingen aan de gemeenteraadsverkiezingen was hij voorzitter van de lokale groep. Met een mix van nieuwe en ervaren kandidaten leidde hij Groen naar een goed verkiezingsresultaat in oktober 2012. De vernieuwing die David heeft ingezet, kreeg een vervolg in de samenstelling van een nieuw bestuur en met een wissel in de gemeenteraad.

  Voor David is een mandaat als OCMW raadslid een belangrijke nieuwe stap in zijn politiek engagement. “Ik zetel al sinds eind 2013 in de Raad van Bestuur van het SOK voor Groen, maar een mandaat als OCMW raadslid schat ik toch nog iets belangrijker in. Het OCMW is het hart en de ziel van de stad. Het beleid van het OCMW toont hoe een stad omgaat met haar minst weerbare inwoners. Voor mij is dat één van de kernopdrachten van een stad. Sociale rechtvaardigheid en solidariteit zijn twee van de belangrijkste redenen waarom ik ooit met politiek begon. Ik ben dan ook enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de kiezers en van de leden van Groen Kortrijk kreeg.”

  David wil op een kritische opbouwende manier aanwezig zijn in het OCMW. “Net als het stadsbestuur, besteedt het OCMW sinds de bestuurswissel erg veel aandacht aan communicatie. We mogen echter nooit vergeten dat achter de slogans en de spandoeken verhalen schuilgaan van echte mensen. Van Kortrijkzanen die het moeilijk hebben en daarom steun vragen aan het OCMW. Die mensen vormen de kern van het bestaan van het OCMW en moeten de maatstaf zijn in alles wat het OCMW doet.”

  David Wemel legde op 11 december 2014 de eed af . Op 18 december 2014 zetelde hij voor het eerst in de OCMW raad. Zijn mandaat loopt tot 31 december 2016.Je kan David bereiken via David.wemel@groen.be of telefonisch op 0479/68.53.22

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  Meer ideeën voor het sport- en subsidiereglement van de stad

  Women_HandballSchepen van sport An Vandersteene presenteerde op de gemeenteraad haar nieuw Sport-Subsidiereglementen. Echt enthousiast werd onze fractie daar niet van. Veel ruimte voor verandering en vernieuwing is er niet. Daarvoor zijn de regels van het Decreet Lokaal Sportbeleid te strak en oubollig. Heel wat regels zijn zeer detaillistisch, wat het reglement zeer ambtelijk en omslachtig maakt. Groen gemeenteraadslid Matti Vandemaele maakte dit punt. De schepen beaamde dat het reglement omslachtig is en dat verandering wenselijk is. “Het gaat altijd wat trager dan we willen.” zei de schepen. Maar veel ideeën voor een meer dynamisch lokaal sportbeleid hoorden we niet in haar repliek.

  Matti formuleerde er alvast twee. In de toekomst stort de Vlaamse overheid de middelen voor lokaal sportbeleid rechtstreeks door naar het gemeentefonds. Het zal dus gemakkelijker worden voor de stad om haar eigen prioriteiten uit te werken. “We kunnen er dus maar beter vroeg aan beginnen.” aldus Matti. “De grote uitdaging voor veel sportclubs blijft sportinfrastructuur. Die infrastructuur is er ook in de scholen, maar die is vaak verouderd of moeilijk te ontsluiten. We missen in dit reglement een financiële incentive voor schoolbesturen die hun infrastructuur na de schooluren ter beschikking willen stellen van sportclubs en verenigingen.Met beperkte investeringen kunnen we hier veel mee verwezenlijken.” De schepen antwoordde voorzichtig: We zetten mini-stapjes maar eenvoudig is het niet.” “Ongetwijfeld”, beaamt Matti, “maar daar hebben sporters in Kortrijk niet direct een boodschap aan. Een versnelling in die richting zou niet misstaan.

  Een tweede gemiste kans in dit reglement is wat ons betreft de keuze voor Brede school-projecten. Sportclubs die willen samenwerken met scholen vinden in dit reglement geen stimulans. Dat vinden we jammer. Een na- of voorschools sportaanbod dat door hen wordt opgezet in de school, is een win voor zowel kinderen, hun ouders en de stad.” Aldus Matti. “Ook dat is moeilijk.”, repliceerde de schepen “Het is al zo moeilijk om clubs binnen eenzelfde sporttak te laten samenwerken.” Het is duidelijk dat een breder sportaanbod geen doelstelling is van de stadscoalitie.

  Het is spijtig, maar een modern en sociaal sportbeleid ligt momenteel niet in het vooruitzicht met dit stadsbestuur. Dit is een oproep om met een volgende reglementswijziging meer durf en vernieuwing aan de dag te leggen. Onze stad is toe aan een nieuw soort sportbeleid.” Aldus Matti.

 • Bedachtzaam plannen/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  Groen vraagt afschaffing containertaks

  Wie in Kortrijk een woning of handelspand verbouwt, krijgt vaak een extra kost aangesmeerd. Voor het gebruik van een parkeerplaats om een container op te zetten betaal je 15 euro per dag. Als je voor die zelfde verbouwing het voetpad inneemt, dan kom je er van af met 3 euro per dag. Volgens Groen is dat een vreemde situatie.

  Daarom stelde Groen voor om voor het verbouwen van een huis of handelspand een vrijstelling te verlenen voor het gebruik van die parkeerplaats. We willen renovatie immers maximaal stimuleren. Voor het gebruik van het fietspad stelden we voor om wel 15 euro per dag te vragen.

  Voor Groen is verkeersveiligheid dan ook geen detail. De meerderheid beloofde om binnenkort een concreet voorstel op tafel te leggen dat rekening zal houden met onze bedenkingen.

   

   

   

   

 • Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  30 000 minder voor time-out

  Het percentage aan ongekwalificeerde uitstroom in Kortrijk is alarmerend hoog. In 2010 lag het percentage vroegtijdige schoolverlaters op 16%. De Belgische en Europese gemiddelden liggen respectievelijk op 12 en 12,8%.

  Om dat tegen te gaan worden sinds een vijftal jaar Time Out projecten uitgevoerd door Groep Intro en vzw Oranjehuis Ligand. Time-out is een methodiek waarbij bepaalde jongeren die niet voldoen aan de competenties of de verwachtingen van het regulier onderwijs, verschillende dagen tot weken uit de school worden gehaald en apart worden begeleid, met als doel hen terug gemotiveerd op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.

  Stad Kortrijk voorziet voor de time-out projecten nu €50.000 per schooljaar. Vroeger lag dit bedrag echter heel wat hoger: €80.000 per schooljaar.
  De Groen-fractie is blij dat er opnieuw middelen zijn gevonden, maar hoe je het draait of keert, is er €30.000 minder beschikbaar. Dat kan je moeilijk vooruitgang of verbetering noemen,  zeker in een stad waar het percentage vroegtijdige schoolverlaters zo hoog ligt. Een groot probleem dus, waarop niet meer, maar minder middelen worden ingezet.

  “Wat ons erg stoort”, zegt fractieleidster Cathy Matthieu, “is de manier van werken. Eerst een vereniging helemaal of deels zonder werkingsmiddelen zetten om dan na een tijdje toch weer iets van middelen te geven. Dat is slecht voor de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid. Het doet me ook vermoeden dat het vooral een strategie is om de kritische stem te breken. De stakkers zijn al lang blij dat ze toch nog iets krijgen om hun werking verder te zetten en ze slikken hun kritiek snel weer in.”

  De Groen-fractie kan een besparing van €30.000 op kap van de zwaksten in onze stad, wat een inhoudelijke keuze is, niet steunen. Ook de onderliggende mechanismen over hoe de stadscoalitie omgaat met haar middenveld is verre van oké.