• Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Vergroening speelplaats / moestuin op school

  Om speelplaatsen te vergroenen en moestuintjes op te starten in scholen, dient Groen een resolutie in voor het creëren van een projectsubsidie.

   

  De stadscoalitie liet eerder al weten dat ze werk wil maken van duurzaamheid. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een groenere speelplaats minder aanleiding geeft tot pesten en dat de leerprestaties van leerlingen er positief door worden beïnvloed. Daarom vraagt Groen de creatie van een projectsubsidie voor het vergroenen van speelplaatsen en het opzetten van een schoolmoestuin.

  “De speelkwaliteit van een speelplaats met groene elementen ligt hoger dan die van een betonvlakte,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Ook is het belangrijk dat kinderen kennis maken met eerlijke en duurzame voeding. Vandaar het voorstel om daar een eenvoudig subsidiereglement voor uit te werken.”

  Het is de bedoeling dat de financiële steun die de scholen dan krijgen voornamelijk ingezet kan worden voor fysieke verandering in de scholen zelf. Daarnaast kan de stad ervoor kiezen om de scholen optimaal te ondersteunen door workshops en vorming.

   

   

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Hoera, ze komt: de langverwachte fuifzaal

  fuifzaalweide

  Een doorbraak in het al jaren aanslepende dossier van de fuifzaal. Sinds het wegvallen van de Warande eind 2000 is er geen goed alternatief beschikbaar. Er was de tijdelijke oplossing in de Kleizaal, er is de noodoplossing om Kortrijk Xpo betaalbaar te maken door het huurgeld gedeeltelijk te subsidiëren en werd ook De Kreun voor 3 fuiven per jaar aan dat lijstje toegevoegd. Tijdens het vorig bestuur werden er niet meer dan 56 aankondigen gemaakt met als resultaat 0 realisaties.

  Anno 2015, 15 jaar na de sluiting van de Warande werd op de Gemeenteraad (Juni 2015) een eerste stap gezet in het realiseren van en nieuwe fuifzaal voor de Kortrijkse jongeren en hun verenigingen. Zonder enige twijfel is er dus ook bij onze Groene fractie een grote tevredenheid over het realiseren van de langverwachte fuifzaal.

  En toch is niets wat het lijkt. De blijdschap mag ons niet blind maken voor 3 grote angels in het verhaal.

  1. De Howest-fuiven krijgen voorrang op alle data in de week, de fuiven van de andere studentenverenigingen worden dus gedegradeerd tot 2 klasse organisatoren. Ze mogen pas nadat Howest haar data heeft gekozen hun fuiven vastleggen.
  2. Howest investeert 250.000 euro in de bouw van de fuifzaal. In ruil mogen de Howest-gebruikers de fuifzaal gratis gebruiken (tot de tegenwaarde van de 250.000 euro op is). Op zich geen probleem. Helaas wil de stad niet garanderen dat de inkomsten die de uitbater van de fuifzaal (het SOK, daarover later meer) niet krijgt voor de uitbating van de zaal (omdat ze geïnvesteerd werden in de bouw), niet zal verhalen op de andere gebruikers. Het is dus goed mogelijk dat de jeugdbewegingen en andere studentenclubs meer gaan moeten betalen voor hun fuiven om de put die door de HOWEST-constructie ontstaat door iemand betaald zal moeten worden.
  3. De fuifzaal zal geëxploiteerd worden dor het SOK. Dat is het stadsontwikkelingsbedrijf. Dat geen enkel exptertise bevat als het over exploitatie van gebouwen, fuiven of jeugdwerk gaat. Op de vraag om de Raad van Bestuur en het personeelskader te versterken met deze competenties wilde de stad gisteren niet ingaan.

  Samengevat komt er dus een monopolie op de weekdagen door Howest, wordt de factuur van de Howest fuiven betaald door de andere gebruikers en komt het beheer in handen van een structuur die geen kennis heeft van jeugdwerk. Groen heeft dus alle redenen om niet zo heel erg blij te zijn en garanties te vragen aan de stad.

  Daarom dienden we als Groene fractie een aantal voorstelen in om de overeenkomst te verbeteren. Op die manier kon de stad zekerheid geven dat de kosten niet doorgeschoven zouden worden, kon de stad garanderen dat de andere studentenverenigingen geen tweedeklassers zouden worden en kon de stad garanderen dat het beheer ook zou gebeuren met kennis van het jeugdwerk. Onze voorstellen kregen de steun van CD&V fractie. Helaas wil de stad hier niets van weten.

  Zijn we dus blij dat er een fuifzaal komt: JA

  Zijn we blij met het doorschuiven van de factuur naar het jeugdwerk: NEE

  Zijn we blij met het Howest monopolie en de creatie van 2 klassen
  fuiforganisatoren binnen de studenten verenigingen?  NEE

  Onze Groene fractie zal alvast bekijken wat we verder kunnen en moeten doen om dit recht te zetten.

  Wordt vervolgd
  P.s. voor de techneuten: de schepen van financiën liet al weten dat de 250.000 euro van Howest als een openstaande schuld in de boeken komt te staan. En zoals we allemaal  (met de techneuten) weten moet elke schuld ooit  afgelost worden…

 • Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Kortrijk Speelt

  Omdat het hoog tijd wordt om het centrum van de stad te upgraden tot een aantrekkelijke woon- en leefplaats, wil Groen uitdagende speelplekken in het stadscentrum. Want nog al te vaak is veilig kunnen spelen en ravotten op wandelafstand van je deur een voorrecht van wie niet in het centrum woont.

   

  “Gezien het probleem van de stadsvlucht moet Kortrijk snel in actie schieten om meer jonge gezinnen aan te trekken,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Het aantal speelpleinen in het centrum is, op zijn zachtst gezegd, erg beperkt.”

  Groen kijkt alvast uit naar de beloofde waterspeelplaats. Ook het speelplein op de Grote Markt heeft vanzelfsprekend alle steun. Maar Groen vraagt ook om een aantal uitdagende speelplekken te voorzien in het centrum van de stad.

  “Een kind van tien verveelt zich dood op de zoveelste cleane wipkip,” aldus Matti, zelf jonge papa van Juul (2) en Kas (3). “Een speelplek waar je in de bomen mag klimmen en waar je zelfs een kamp kan bouwen, dàt spreekt pas tot de verbeelding!”

  Tientallen hoekjes en kantjes in de stad doen dienst als tijdelijke, vaak vuile of illegale, parking. Die hoekjes omvormen tot uitdagende speelplekken maakt de stad weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen in het centrum.

  Zo zal parking Boerenhol verdwijnen en de enorme krater ernaast heeft een groot speelpotentieel. Ook het lapje grond ‘Ramen‘ in de Papenstraat achter het stadhuis komt in aanmerking. En in de omgeving van de Groeningelaan zijn er zeker ook mogelijkheden.

  “Kijk eens naar de drukte in de Warande en aan Buda-beach,” aldus Matti nog, “zo’n wilde speelplekken in de stad hebben echt potentieel. Zeker nu de lente stilaan weer intreedt!”

   

   

   

 • Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie

  30 000 minder voor time-out

  Het percentage aan ongekwalificeerde uitstroom in Kortrijk is alarmerend hoog. In 2010 lag het percentage vroegtijdige schoolverlaters op 16%. De Belgische en Europese gemiddelden liggen respectievelijk op 12 en 12,8%.

  Om dat tegen te gaan worden sinds een vijftal jaar Time Out projecten uitgevoerd door Groep Intro en vzw Oranjehuis Ligand. Time-out is een methodiek waarbij bepaalde jongeren die niet voldoen aan de competenties of de verwachtingen van het regulier onderwijs, verschillende dagen tot weken uit de school worden gehaald en apart worden begeleid, met als doel hen terug gemotiveerd op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan.

  Stad Kortrijk voorziet voor de time-out projecten nu €50.000 per schooljaar. Vroeger lag dit bedrag echter heel wat hoger: €80.000 per schooljaar.
  De Groen-fractie is blij dat er opnieuw middelen zijn gevonden, maar hoe je het draait of keert, is er €30.000 minder beschikbaar. Dat kan je moeilijk vooruitgang of verbetering noemen,  zeker in een stad waar het percentage vroegtijdige schoolverlaters zo hoog ligt. Een groot probleem dus, waarop niet meer, maar minder middelen worden ingezet.

  “Wat ons erg stoort”, zegt fractieleidster Cathy Matthieu, “is de manier van werken. Eerst een vereniging helemaal of deels zonder werkingsmiddelen zetten om dan na een tijdje toch weer iets van middelen te geven. Dat is slecht voor de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid. Het doet me ook vermoeden dat het vooral een strategie is om de kritische stem te breken. De stakkers zijn al lang blij dat ze toch nog iets krijgen om hun werking verder te zetten en ze slikken hun kritiek snel weer in.”

  De Groen-fractie kan een besparing van €30.000 op kap van de zwaksten in onze stad, wat een inhoudelijke keuze is, niet steunen. Ook de onderliggende mechanismen over hoe de stadscoalitie omgaat met haar middenveld is verre van oké.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Buurtparkeren vraagt structurele aanpak

  Onlangs werd de exploitatie van buurtparking Nieuwstraat, Sint-Amand, Kasteelstraat en Sint-Denijsestraat opgestart. De parkings zijn tijdelijke initiatieven. In afwachting van een nieuwe bestemming worden braakliggende terreinen op die manier zinvol gebruikt. Deze buurtparkings zijn 7/7 en 24/24 open en zijn enkel bestemd voor bewoners en bedrijven.

  De braakliggende terreinen in de binnenstad zijn al langer een doorn in het oog van onze partij. De afgelopen jaren voerden we geregeld actie op één van die terreinen, vaak met de vraag naar een groene invulling. Dat een aantal van die terreinen nu een tijdelijke invulling krijgen als buurtparking roept gemengde gevoelens op.

  Groen juicht toe dat deze plekken worden aangepakt en dat de parkeersituatie wordt genormaliseerd en gereglementeerd. Voordien werden ze vaak gebruikt als parking, maar ze lagen er maar slordig bij. Als gevolg oefent dit soort plekken ook een aantrekkingskracht op individuen en activiteiten die je liever niet ziet in een binnenstad. Denk maar aan drugshandel of sluikstorten. Goed dus dat deze plekken worden aangepakt en dat er zo ook middelen worden gegenereerd voor Parko.

  Bovendien is Groen verheugd dat er wordt samengewerkt tussen de verschillende autonome gemeentebedrijven (AGB’s) in onze stad, zoals hier tussen het SOK, de eigenaar van de gronden, en Parko, die instaat voor de inrichting en uitbating van de terreinen. Dat ook het probleem van het buurtparkeren hiermee wordt aangepakt voor de gezinnen die er wonen is in onze ogen positief.

  Volgens Groen is buurtparkeren in de binnenstad echter een probleem dat een structurele aanpak nodig heeft. Dit binnen een globale visie op wonen in de binnenstad, en vooral: kwaliteitsvol wonen in de binnenstad. Een tijdelijke invulling zorgt er voor dat het structurele probleem niet wordt aangepakt en dat het hele beleid een lappendeken van verschillende tijdelijke maatregelen wordt. Volgens Groen is in die omgeving ook meer nood aan vergroening en konden de braakliggende terreinen dus een groene invulling krijgen.

  “Wat aan de grond van de bekommernis ligt,” zegt raadslid Matti Vandemaele, “is dat de stadscoalitie veel te weinig inzet op wooninbreiding. Ze blijven koppig inzetten op het aansnijden van woonuitbreidingsgebied om de ene verkaveling naast de andere te ontwikkelen.” Groen Kortrijk merkt nu al dat dit soort loten steeds moeilijker van de hand gaat. “Logisch ook,” vindt fractieleidster Cathy Matthieu, “eenzelfde klassieke verkaveling vindt men overal in Vlaanderen, zelfs in onze onmiddellijke omgeving, en vaak goedkoper dan in Kortrijk. Denk maar aan Zwevegem, Kuurne, Wevelgem… Als Kortrijk één troef heeft ten opzichte van die gemeentes, is het dat Kortrijk een echte binnenstad heeft.”

  Volgens Groen is het een uitdaging voor de komende jaren om de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jonge gezinnen die men zo nodig heeft voor een gezond (financieel) evenwicht in de stad. Het is hoog tijd dat de stad, samen met het SOK en de vele andere betrokken partners, werk maakt van een visie en een strategie over wonen in de binnenstad. Aan zo een overleg zullen wij als Groene partij, vanuit onze beleidservaring in steden als Gent en Mechelen, met alle plezier meewerken.

   

   

 • Een jong Kortrijk/ Geen categorie/ Gemeenteraadsleden/ Groen Kortrijk Blogger

  Matti Vandemaele naar gemeenteraad

  caronOp dinsdag 10 juni, legde onze fractieleider Bart Caron zijn mandaat in de Kortrijkse gemeenteraad neer om zich volop te richten op het werk in het Vlaams parlement. Eerste opvolger Matti Vandemaele volgt hem op en Cathy Matthieu wordt fractieleider. Op deze manier krijgt de verjonging van de Kortrijkse afdeling ook een gezicht in de gemeenteraad. Bart Caron: “Een partij moet blijven investeren in de eigen toekomst. We hebben veel goed volk, die moeten nu de ruimte krijgen.”

  Bart nam dinsdagavond – geheel in eigen stijl – afscheid van de gemeenteraad. Hij hield een warm pleidooi voor de herwaardering van het democratische gehalte van de gemeenteraad. Filip Santy (CD&V) had lovende woorden en Piet Lombaerts (N-VA) bedankte namens de meerderheid. Groen Kortrijk zorgt ten gepaste tijde voor ‘de kers op de taart’, maar hier al een welgemeend merci. Bart blijft actief in Groen Kortrijk en zal zich vooral verdiepen in de regiodossiers.

 • Een jong Kortrijk/ Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Standpunten

  KV Kortrijk doet enkel verder met elite

  KVK_JeugdKV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. Dat kon u hier al lezen. We schrokken van dit bericht. We begrijpen dat KVK stevig investeert in toptalent, maar niet dat de club daarom haar jeugdwerking volledig afstoot. Meer nog: een tijdje geleden kende de gemeenteraad een subsidie van 900.000 euro toe aan de club. Die was onderworpen aan een aantal voorwaarden, met een sociale clausule. Het afstoten van de jeugdwerking kan je niet echt sociaal noemen.

  Met Groen Kortrijk kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich hiermee onttrekt aan deze sociale clausule. Wij menen dat een goede sportclub moet inzetten op een brede basis van jeugdige spelers. We veronderstelden dat de sociale clausule betrekking had op een werking ‘in de breedte’, en dat subsidies er niet alleen zijn voor de meest talentrijkst spelers. Dat blijkt niet het geval te zijn. Bij het toekennen van 900.000 euro subsidies heeft de stad geen enkele clausule afgedwongen die garandeert dat jongeren ook effectief bij KVK kunnen blijven voetballen. Dat steekt.

  Eerst even onze visie verduidelijken. Een club kan zich specialiseren en toeleggen op toptalent. Dat is een keuze die het clubbestuur vrij moet kunnen nemen. Dan heb je twee pistes. Of je bouwt zelf een brede jeugdwerking uit, of je gaat allianties aan met omringende clubs die je intensief scout en begeleid. Als KVK de jeugdwerking afstoot zou je verwachten dat ze op zijn minst de tweede piste gaan bewandelen. Dat blijkt niet het geval. Omringende clubs werden niet betrokken in deze beslissing en er zijn nog geen afspraken gemaakt. Strakst moeten 80 spelers en 8 trainers en begeleiders vertrekken. Dat lijkt het stadsbestuur niet te roeren.

  Groen Kortrijk verwacht dat KVK bindende samenwerkingsovereenkomsten afsluit met omliggende clubs die bereid zijn de betrokken spelers op te vangen. Met inbegrip van een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die clubs. De jeugdwerking van alle clubs worden gesubsidieerd via een specifiek reglement en worden jaarlijks berekend. Daarmee heeft het stadsbestuur ook effectief een instrument in handen om er voor te zorgen dat iedereen terecht kan.

  We willen er over waken dat de schepen hier actief werk van maakt. We verwachten dat de stad aan tafel gaat zitten met alle clubs met als doel de jeugdwerkingen beter op elkaar af te stemmen. Groen Kortrijk vindt dat iedereen, toptalent of niet, in onze stad de kans moet hebben om te kunnen voetballen op een goed veld, met goeie omkadering en aan een haalbaar lidgeld.

 • Een jong Kortrijk/ Kunst en cultuur/ Welzijn en zorg/ Wonen

  Magneet trekt aan

  Leegstand in de stad, een probleem waar dikwijls met moeite een oplossing voor wordt gevonden, als er al naar wordt gezocht. Het brengt een hoop nadelen met zich mee: de buurt verloedert, criminaliteit wordt aangezogen, sociale cohesie verslapt… Hoe kan men leegstand op een creatieve manier aanpakken én tegelijk een boeiende dynamiek creëren?

  Op die vraag biedt De Magneet een vindingrijk antwoord. De Magneet omschrijft zichzelf als een experimentele vrijstaat, een collectief van creatieve bedrijfjes. De ingerediënten? Een leegstaand pand en een handjevol artistiekelingen. Een twintigtal bedrijfjes zoals Sparks-efx vestigen zich gedurende een bepaalde periode in de vroegere koffiebranderij Bruynooghe in de Minister Liebaertlaan om daar hun atelier te grondvesten.

  De 26ste  juni ging de kickoff door en gedurende zes maanden tot ongeveer een jaar mag de Magneet de koffiebranderij blijven bezetten. Meteen bouwden de bezetters een levendige werkplek waar mensen experimenteren, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

  De Magneet draait een kleine 5 maand. Samenwerking en kruisbestuiving vieren er hoogtij. Op gezette tijden organiseert de vrijstaat ook publieksmomenten en gooit de deuren open voor alle nieuwsgierigen. Diverse activiteiten werden reeds op poten gezet. Zo lokten VAART -met expo’s en performance, Repaircafé en een workshopnamiddag al heel wat publiek. Er is zelfs een heuse indoor kerstmarkt ‘Kortrmarkt’ op komst. De opzet om een dynamische werkplek uit te bouwen die goed bereikbaar is en die open ruimte voorziet is meer dan geslaagd.

  De tijdelijke invulling die aan de leegstaande koffiebranderij wordt gegeven is een good practice van hoe leegstand kan worden aangepakt. Bovendien maakt zo’n initiatief de stad rijker en brengt leven in de buurt. Kortom, een concept waar de stadscoalitie meer op moet inzetten om Kortrijk te doen bruisen.

 • Armoede/ Een jong Kortrijk/ Kinderen en jongeren/ Meer samen doen/ Welzijn en zorg

  Laat Kinderopvang niet blauw blauw

  Dat kinderopvang in de toekomst niet langer een taak van de stad zal zijn, liet schepen van Welzijn Philippe De Coene ons langs de neus weg weten tijdens zijn speech op de openingen van De Puzzel in Heule. We schrokken en het bericht haalde terecht deze krant. Kinderopvang is te duur om als stad te organiseren, zegt de socialistische schepen. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen.

  Groen Kortrijk reageert verontwaardigd. “Dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de dijk.” stelt de Groen-fractie. “Met een pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid.” Trouwens, zeggen dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren is ook een aanfluiting van het eigen beleid. Daarmee bedoelt de schepen dat zijn eigen opvangsinitiatieven niet efficiënt georganiseerd worden. Dat is niet zo: het aanbod is kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar voor een zeer brede groep. Het is wel waar dat de druk op het aanbod zeer groot is. Oplossingen moeten zich dus eerst richten op het verminderen van die druk.

  We verwachten van het stadsbestuur meer durf en wat out-of-the-box denken.” zegt Groen Kortrijk voorzitter Bart Rogé. “De bevolking in onze stad zal de komende jaren toenemen en het aantal opvangplaatsen is al beperkt. De stad moet gericht investeren. Dat wist het vorige bestuur ook. Er werd gespaard om te kunnen investeren, maar je moet ook bekijken hoe je de druk op de bestaande opvangcapaciteit kan verlichten.

  Privaat initiatief stimuleren is een mogelijkheid, maar tegelijk moet je met scholen gaan praten. Door samenwerking en impulsen van de stad kunnen deze voor- en naschoolse opvang aantrekkelijker maken. Als je opvang koppelt aan bijvoorbeeld een sport- of cultuureducatiefaanbod dat dichter bij of zelfs in de scholen wordt georganiseerd kunnen kinderen na de schooltijd daar naar toe. Organiseer je dit gericht, dan wordt de druk op de bestaande opvang lichter, haal je heel wat rondrijdende ouders van de baan en werk je aan het verhogen vrijetijdsparticipatie. Dat zijn drie vliegen in één klap.

  Groen Kortrijk verwacht van dit stadsbestuur meer creativiteit. Je zet de verjonging van Kortrijk niet in door platgereden paden te bewandelen.