• Een groene stad/ Geen categorie/ Meer samen doen

  Mede-eiser in de klimaatzaak, gewoon doen

  Meer dan 10.000 mede-eisers zijn er al in de Klimaatzaak. Maarten Devos is daar één van. “Daar ben ik trots op! Voor het eerst krijg ik de kans om mijn ongenoegen ten aanzien van de overheid op een duidelijke manier te uiten. De overheid wordt voor het gerecht gedaagd omwille van het te lakse klimaatbeleid. Op die manier wil ik ze wijzen op hun plichten om de toekomst voor onze (klein)kinderen leefbaar te houden. Eerst heb ik mijn eigen gedrag bijgestuurd, daarna ben ik mee gaan betogen. Dat is blijkbaar niet duidelijk genoeg. Enkel de juridische weg schiet dan nog over. Het is goed dat de initiatiefnemers van de klimaatzaak dit mogelijk maken,” zegt Maarten Devos

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Groen brengt fietskoerier naar Kortrijk

  Het versterken van de binnenstad als handelskern: het is een ambitie waar in onze gemeenteraad consensus over bestaat. De Kortrijkzaan heeft het uitrollen van een fietsbeleid zelf naar voor geschoven als dé prioriteit voor deze legislatuur. Daarnaast is het van het grootste belang dat we de leefkwaliteit van de binnenstad kunnen verhogen.

  Met het volgend voorstel willen we vanuit Groen deze drie ambities samen brengen in één voorstel. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om naar het centrum te komen (om te shoppen)met de fiets, hoe beter.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Heraanleg Leieboorden: de groene accenten

  Groen is verheugd dat de oude Leieboorden in het hart van Kortrijk de nodige aandacht krijgen. Sommige herinneren zich misschien nog dat Groen 15 jaar gelden ieder jaar een barbecue hield aan de Handboogstraat om aandacht te vragen voor de herwaardering van de pleinen en de Leieboorden. De plannen die nu voorliggen zien er goed uit: het contact met het water wordt hersteld. Dit wordt een bijkomende troef voor onze stad.

  “Groen maakt wel enkele kanttekeningen,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Dat de Handboogstraat een woonerf wordt, is positief. Er zal dus maar beperkte circulatie mogelijk zijn. Daarbij is het ook goed dat de parkeerplaatsen ruimte maken voor gezellige terrasjes, zit- en speelruimte. Dat komt de handelaars zeker ten goede.”

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Vier Valentrein met Groen

  Maandagmorgen bedankte Groen Kortrijk 1000 keer de trein- en busreizigers. Dit deden ze met een ludieke Valentrein actie.

  “Niemand ontkent dat mobiliteit in de centrumsteden dichtslibt. Steden lijken onbereikbaar te worden en structurele oplossingen laten op zich wachten,” aan het woord is Groen Kortrijk ondervoorzitter Alexandra Gjurova. “Uit cijfermateriaal van de stadsmonitor blijkt dat slechts 19,9% van de Kortrijkzanen zich met de het openbaar vervoer naar school of naar het werk verplaatst. Daarmee zit Kortrijk klimaatstad toch flink onder het gemiddelde van de 13 centrumsteden.”

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie

  De Kortrijkse klimaatklucht

   

  Stad Kortrijk heeft vandaag alweer een kans gemist om haar geveinsde klimaatambities in daden om te zetten. In een nietszeggend persbericht kondigt de stad aan zich niet te willen uitspreken over de geplande windmolens in Bellegem. Groen verwacht van het stadsbestuur van deze zelfverklaarde klimaatstad dat het zich wél uitspreekt voor hernieuwbare energie. Zeker als er geen enkel goed argument te bedenken valt om er tegen te zijn.

  Read More

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Ons programma

  Beloofde groene ruimte blijft grotendeels uit?

  bosrand

  Toen de stadscoalitie aankondigde om LAR zuid toch niet te behouden als open ruimte, werd daar snel bij gezegd dat er een hele boel compensatiegroen zou komen in ruil. De stadscoalitie tweette in die dagen: “Verzet LAR Zuid was nuttig: 46,5 ha nieuwe natuur/open ruimte in Kortrijk. Grootste operatie sedert stadsgroen Marionetten. Ism Natuurpunt.”

  Ook het gemeenschappelijke persbericht van de stad en Natuurpunt was duidelijk: “Voor de omzetting naar natuurgebied maakt de Stad prioritair Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voor het volledige gebied van de Venning en de Kruiskouter.”

  Met Groen stellen we vast dat er van de beloofde 46 ha nieuwe groene ruimte op vandaag (januari 2016) 0 hectare gerealiseerd werd. Ook van de prioritair beloofde ruimtelijke uitvoeringsplannen is er niets in huis gekomen. Het dossier Ghellinck vormt de uitzondering en die plannen juichen we alvast toe.

  Read More

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Sloop huis Kasteelkaai: hoog tijd voor visie op erfgoed

  Een sloopvergunning werd aangevraagd voor het hoekhuis Kasteelkaai- Belfaststraat dat op vermeld staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed[1]. Er zou een appartementsgebouw komen.

   

   

  Het pand vormt een eenheid met de andere woningen met dezelfde typologie in de Belfaststraat 6, 8, 10, 12, 14, (die ook allemaal op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan), bakstenen huizen verfraaid met gecementeerde en natuursteenelementen. Het merendeel dateert van het interbellum. Het hoekhuis is een ontwerp van architect P.Audiens[2].

  Als motivatie om het huis af te breken stelt de bouwheer dat het huis paalt aan een (lelijke) wachtgevel van een appartementsgebouw van acht verdiepingen. Dat is een foute redenering: het is het niet de woning, maar het appartementsgebouw dat uit de eenheid springt en de lijn van de huizen in de Belfaststraat doorbreekt. Het appartementsgebouw dat ernaast staat, is pas een vloek. Dat had nooit mogen gebouwd worden. Immers, dit stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen qua stijl dat men zou moeten vrijwaren. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.

  Als groene partij verdedigen we zeker de herbestemming van gronden en gebouwen binnen de stadsring. Wij pleiten voor verdichting en herwaardering van de stadskern. Voor ons is het ook belangrijk dat je mooie oude panden moet kunnen vrijwaren. De historische diversiteit is een verrijking voor de stad. Het verhoogt de architecturale kwaliteit. Men merkt dikwijls dat een herbestemming van oudere monumenten tot een nieuwe evolutie leidt in de stadscultuur. De trend om vernieuwing samen met historiciteit te ontwikkelen vindt men terug in de interessante Europese steden. Ook in Kortrijk worden de bezoekers aangetrokken door panden met een verhaal, panden die een nieuwe functie krijgen. Denk aan de horeca en aan mode.

  Een herwaardering van de Kasteelkaai en de Belfaststraat zou een meerwaarde voor onze stad zijn. Er zijn alvast twee cafés gevestigd in de nummers 4 en 5. Waarom niet een paar parkeerplaatsen en een bushokje omtoveren tot gezellig plaatsje met een boom en terrasjes.

  Recent, in juni, kaartte Groen een soortgelijk probleem aan, nl. de panden in de Rijselsestraat. Ook deze keer zullen we een bezwaarschrift indienen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 september.

  Is het niet dringend tijd dat de stad Kortrijk een visie gaat ontwikkelen over haar bouwkundig erfgoed ? En dat niet alleen voor de beschermde panden maar ook voor deze die op de inventaris van het waardevol bouwkundig erfgoed staan. Is het niet hoog tijd om na te denken over ensembles, over straten en zelfs wijken? Stop de herhaalde discussie over elk pand afzonderlijk, maar ontwikkel een visie voor de hele stad. Dan weten bouwheren en promotoren ook waar ze aan toe zijn. En schakel daarbij specialisten in bouwkundig erfgoed in. Die zijn er voldoende in Kortrijk.

  Cathy Matthieu
  gemeenteraadslid

  [1]

  Vastegesteld inventaris onroerend erfgoed = https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/59823

  [2]

  1. Audiens*, die ook twee woningen aan de IJzerkaai ontwierp, die eveneens op de lijst onroerend erfgoed staan.

   

  Hoe het anders kan: de betonnen wachtgevel verrijken met een groene gevel. Naast de isolatie heeft zo’n gevel een esthetische en een ecologische waarde. De Kasteelkaai opwaarderen tot een pleintje met terrasjes aan de Leie

   

  Het Nieuwsblad 20/8/2015

  Het nieuwsblad 11/07/2015

  Het Laatste Nieuws 24/2/2015

  Ook op WTV

  Het Nieuwsblad 19/11/2015

  persbericht Stad Kortrijk 3/5/2016

 • Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Vergroening speelplaats / moestuin op school

  Om speelplaatsen te vergroenen en moestuintjes op te starten in scholen, dient Groen een resolutie in voor het creëren van een projectsubsidie.

   

  De stadscoalitie liet eerder al weten dat ze werk wil maken van duurzaamheid. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat een groenere speelplaats minder aanleiding geeft tot pesten en dat de leerprestaties van leerlingen er positief door worden beïnvloed. Daarom vraagt Groen de creatie van een projectsubsidie voor het vergroenen van speelplaatsen en het opzetten van een schoolmoestuin.

  “De speelkwaliteit van een speelplaats met groene elementen ligt hoger dan die van een betonvlakte,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Ook is het belangrijk dat kinderen kennis maken met eerlijke en duurzame voeding. Vandaar het voorstel om daar een eenvoudig subsidiereglement voor uit te werken.”

  Het is de bedoeling dat de financiële steun die de scholen dan krijgen voornamelijk ingezet kan worden voor fysieke verandering in de scholen zelf. Daarnaast kan de stad ervoor kiezen om de scholen optimaal te ondersteunen door workshops en vorming.

   

   

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Meer lef stad voor waarmaken ambitie

  Groen merkt dat de stad nu echt een inspanning doet om de rapportage van de jaarrekening meer begrijpbaar en bruikbaar te maken voor de gemeenteraadsleden. Lees hieronder de belangrijkste bemerkingen vanuit Groen over de prestaties van de stad in 2014.

   

  Investeringen

  De werkelijke realisatie van 22 miljoen euro is volgens Groen erg weinig. Er gebeuren wel een paar nieuwe en toffe dingen, maar een echte transitie is niet op til.

  Het gebrek aan grote investeringen is een constante in de eerste 2 jaar. Belangrijke budgetten blijven ongebruikt. Zo werd slechts 5% van wat voorzien is voor Klimaatstad gebruikt. Ook de investerinsbudgetten voor fietspaden werden maar voor 10% benut. Bovendien is slechts € 130 000 van de voorziene 1,7 miljoen euro gebruikt voor parken, groen en natuurgebied.

  Na de zachte ambities die de stadscoalitie heeft aangekondigd, wacht Kortrijk nu nog op die grote investeringen, de echte stappen vooruit.

   

  De echte indicatoren

  De Groen fractie stelt vast dat de cijfers van kinderarmoede significant beter worden. Een pluim op de hoed van de stadscoalitie mag zeker.

  De cijfers van leegstand geven daarentegen nog geen vooruitgang weer. Twee jaar beleid met offers zoals shoppingzondagen en projecten zoals Kortrijk Zaait blijft het wachten op beterschap. De budgetten om dat probleem te verhelpen blijven helaas deels onbenut.

  De transitie van autostad naar fietsstad blijft ook hangen. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer blijven in Kortrijk op hun honger zitten. Zo blijkt ook uit twitteruitspraken van de schepen van economie, Rudolf Scherpereel: “In de Budastraat komt er nooit een fietsstraat. De handelaars hebben al genoeg geleden.” Als het college vertrekt van een ingesteldheid dat ieder voorstel pro fiets een maatregel is tegen de handel, dan is alles daarmee ook gezegd. Toch opmerkelijk dat de Kortrijkzaan zelf i.k.v. Kortrijk Spreekt een nieuwe mobiliteitsvisie op nummer één zet!

  Ook wat vergroening betreft, hebben we dit jaar weinig grote realisaties gezien. Met Ghellinck (dat is het park dat ontwikkeld wordt in Bissegem als compensatie voor de aanleg van LAR Zuid) is een eerste stap gezet, maar we zullen geen Klimaatstad worden met kleine realisaties.

   

  Besluit

  Gemeenteraadslid Matti Vandemaele besluit: “De financiële vertaling van de ambitites van de stadscoalitie kunnen niet overtuigen. Er gebeuren toffe dingen en er zijn punten waar we op vooruitgaan. Maar keuzes die op papier zijn uitgezet, moeten nu in de praktijk worden omgezet. Daarvoor zal de stadscoalitie toch meer lef en durf moeten hebben. Het blijft dus wachten op de grote stap vooruit.”

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Een groene blik op jaarverslag Parko

  Groen heeft het kersverse jaarverslag van de Parko doorgelicht en ziet enkele positieve punten, maar ook enkele werkpunten.

  Reinvest

  De positieve punten:

  1. Zoals we eerder al zeiden is Groen een voorstander van een gerichte uitrol van shop and go. Zeker als de plaatsen voor Shop&Go echt gelegen zijn aan winkels (bakker, slager …) of diensten (post, bank, mutualiteit…) waar mensen snel binnen en buiten zijn. Maar niet zoals nu, een beetje te ongericht.
  2. De extra parkeerplaatsen aan de Leie maken het een echte pleisterplaats voor campers. Het is echt een aanwinst voor de stad.
  3. De digitalisering en online-betaal-toepassingen en de stevige vormingsinspanningen voor het personeel zijn zeker lovenswaardig.
  4. Over de creatie van een alternatieve tijdelijke parking ‘Haven’ hebben we de loftrompet al eerde bovengehaald.

  De werkpunten:

  1. Groen blijft zich zorgen maken over de ongebreidelde bouwwoede van Parko.
   • De cijfers van Parking Veemarkt tonen eens te meer aan dat het onzinnig is om miljoenen euro’s belastingsgeld te pompen in een onnodige parking (ook al is het een buurtparking). Op 100 meter van de Houtmarkt staat een andere parking van Parko leeg.
   • Helaas kunnen we aan het project Houtmarkt niets meer veranderen. Het enige wat we nu nog kunnen doen is vragen aan de stad om bovengronds in de omgeving versneld parkeerplekken af te bouwen. Vooral de Groeningelaan komt dan in het vizier. Daar een groene inkleuring aangegeven is goed voor de buurt en verlengd het groen lint dat zal ontstaan door de vergroening van de Houtmarkt (ook al was dat laatste mogelijk zonder parking).
   • Voor parking Buda, lijkt het ons logisch dat de parkeerplaatsen op den Dam afgebouwd worden ten voordele van ook daar extra groen. De vele senioren in de buurt zullen de stad daarvoor dankbaar zijn.
  2. Een andere doelgroep waar we toch meer aandacht voor willen vragen is de personen met een verminderde mobiliteit. We krijgen veel signalen dat het voor hen onmogelijk is om te parkeren onder de grond (ze kunnen vaak niet aan de ticketverdelers om binnen te rijden, de parkeervakken zijn te klein…) Ook bovengronds is het voor hen vaak erg problematisch. Veelal is er ook daar te weinig restruimte rond het parkeervak om vlot in en uit de auto te geraken. Onze fractie hoopt volgend jaar in het jaarverslag alvast een groter aandeel te lezen wat deze problematiek betreft. We zullen op de raad van Bestuur van Parko alvast voorstellen om het aantal voorbehouden bovengrondse plekken voor deze doelgroep gevoelig te verhogen. De adviesraad voor personen met een beperking kan hier een goeie partner in zijn.
  3. Wat het fietsparkeren betreft missen we vanuit onze fractie een globale visie en een plan van aanpak. We hebben het gevoeld dat er vertrokken wordt vanuit opportuniteiten (parking Buda bvb), eerder dan vanuit de noden. We willen dus pleiten voor een grotere planmatigheid in het aanpakken van deze uitdaging. Daarnaast denken we dat een stad die fietsstad wil worden verder moet gaan dan een verhouding  1,8/100 (€124.564,61 op €6.778.113,00). Afgerond gaat er in onze stad dus voor elke euro die we investeren in fietsparkeren bijna 50 euro naar autoparkeren. Werk aan de winkel dus.
  4. Een laatste punt dat we hier willen aankaarten zijn de plannen met parking De Kien. Volgens onze visie op parkeerbeleid waarbij we streven naar minder auto’s meer onder de grond en het bovengronds parkeren binnen de R36 willen voorbehouden aan inwoners en minder mobiele mensen past dit niet. Binnen de R36 is er volgens ons enkel plaats voor ondergrondse parkings voor zover de in- en uitrit grenst aan de R36. In die zin zijn we wel te vinden voor de parking aan het station maar kunnen we dus niet akkoord gaan met een ondergrondse parking aan de Kien.  Volgens ons moet een goed stedelijk beleid niet enkel oog hebben voor opportuniteiten maar vooral zelf een ambitie formuleren en zelf de regisseur zijn. Een oefening die zich in die zin in de hele binnenstad opdringt, is het matchen van de verharde ondergrond die aanwezig is in de binnenstad (bij particulier, bij bedrijven, bij openbare diensten…) en die vrijstaat wanneer er bepaalde parkeernoden zijn. Daar valt misschien geen geld mee te verdienen maar het zou de leef- en werk kwaliteit van de inwoners van onze stad wel ten goede komen.

  Het integraal jaarverslag AGB PARKO 2014 vind je hier.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Dalend gebruik parking Veemarkt

  Sinds de opening van Q-park onder K-in-Kortrijk zijn de cijfers van parking Veemarkt (Parko) in vrije val. Voor het derde jaar op rij was er een stevige daling: opnieuw meer dan 8% minder inritten dan het jaar voordien. Als we de evolutie bekijken sinds 2011 is er een daling van meer dan 30%.

  2014 – 8,4%  t.o.v. 2013 243.355 inritten/jaar
  2013 – 11%  t.o.v. 2012 265.791 inritten/jaar
  2012 – 17%  t.o.v. 2011 297.431 inritten/jaar
  2011 357.277 inritten/jaar

  Voor Groen Kortrijk is er een probleem. De stadscoalitie heeft de ambitie om zoveel mogelijk parkeerplekken ondergronds te brengen. Een ambitie die we zeker delen. Helaas slaagt de stadscoalitie niet in die ambitie. Nochtans is het in Kortrijk goedkoop (zeker voor bewoners), veilige en proper parkeren in de ondergrondse parkings.

  Schermafbeelding 2015-05-15 om 10.57.35

  Oorzaken?
  De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de aanwezigheid van een stevige concurrent met Q-park. Met 2 grote spelers werken op de zelfde markt zorgt enkel voor een neerwaartse spiraal qua prijs en bezetting. Het is daarom aangewezen dat de stad bovengronds versneld parkeerplaatsen schrapt. We denken hierbij o.a. aan de bovengrondse parking Groeningelaan. Door die parking weg te doen komen er meer auto’s onder de grond en kan de vergroening van onze pleinen verder gaan.

  Binnenkort is er de eerste evaluatie van shop and go. Maar zelfs zonder evaluatie staat het al vast dat er terug meer gratis bovengronds geparkeerd wordt. Op een aantal plekken in de stad zeker te rechtvaardigen, maar absoluut niet zo massaal als vandaag het geval is. Een stevige evaluatie en bijsturing van shop and go dringt zich op. We moeten deze plekken selectiever inzetten i.p.v. overal waar er laad en loszones zijn.

  De visie achter het parkeerbeleid van de stad is ons niet duidelijk. We hebben de indruk dat er vooral vertrokken wordt vanuit zogenaamde kansen eerder dan vanuit een echt plan, een einddoel. Zo kan men zich de vraag stellen of de parking Veemarkt niet nog meer klanten zal verliezen als er 100 meter verder nog een nieuwe ondergrondse buurtparking opengaat. Na 3 jaar is het nog steeds wachten op het eerste argument waarom parking Veemarkt niet gedeeltelijk kan fungeren als buurtparking voor de Houtmarkt. Een doordachte visie op parkeren in de toekomst en een plan van aanpak ontbreken bij de stadscoalitie en is nochtans erg nodig. Zowel parking Houtmarkt als parking Buda zouden die toets niet doorstaan. Niet elke opportuniteit is ook een meerwaarde voor de stad en haar inwoners.

  Een ernstige evaluatie een bijsturing van het beleid m.b.t. parkeren in onze stad dringt zich op. Vanuit Groen willen we daar constructief aan meewerken. We willen ons laten leiden door een stevige ambitie: minder auto’s parkeren meer onder de grond. We moeten ons daarbij durven vergelijken met andere steden (en niet alleen roepen ‘we zijn wel de goedkoopste’), inpassen in een breed verhaal om de stad opnieuw leefbaar en aantrekkelijk te maken, inpassen in een gedurfd mobiliteitsverhaal en baseren op cijfers en feiten. Als de stadscoalitie aan die oefening begint, willen wij graag partner zijn.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  Jaarverslag luchthaven Wevelgem

  Groen heeft het kersverse jaarverslag van de luchthaven van Wevelgem (Kortrijk Airport ) gronding doorgelicht. “Wie goed leest kijkt doorheen de succespraatjes die dit document de wereld tracht in te sturen”, aldus raadslid Matti Vandemaele.

  Schermafbeelding 2015-05-12 om 22.10.30

  1. In 2014 steeg het aantal professionele vliegtuigbewegingen met 9%. De directie van de luchthaven is het delirium wellicht nabij, wat een succes verhaal! Helaas gaat dit cijfer voorbij aan de volledige waarheid: want als je wat langere terugkijkt, merk je dat er helemaal geen stijging is. Het aantal professionele vliegtuigbewegingen in 2008 bedroeg 5.620 stuks, in 2014 bedroeg dat 4.095 stuks. Dat is een daling met 27%.
  2. De voorstanders van de luchthaven schermen altijd met het economisch belang van de luchthaven. In 2008 was er nog 450 ton hoogwaardige cargo met economische meerwaarde. Een oorverdovende stilte over deze opgedroogde traffic in voorliggend document. De economische meerwaarde zal dan wel elders moeten liggen…
  3. De stijging is te situeren in de rubriek ‘andere vliegtuigbewegingen’. Dat is vooral scholing en training. In 2008: 26.445 stuks, in 2014: 33.970 stuks, een stijging met 12,8%.  Vooral de zogenaamde touch en go’s, waarvan de zakelijke meerwaarde zeer klein is. Helaas, de luchthaven is geen regionale luchthaven voor training, maar voor zakenvluchten en medische vluchten. Ook hier dus een erg beperkte economische meerwaarde
  4. Voor de 71 medische vluchten, dat andere argument van de believers van de luchthaven, zijn de luchthaven van Rijsel en Oostende een volwaardig alternatief. Ook dit argument houdt dus geen stand in onze zoektocht naar de werkelijkheid.

  Hinder voor de inwoners.

  landen1Steeds meer inwoners uit Bissegem, Heule en Kortrijk storen zich aan het lawaaihinder. De luchthavendirectie wilde geen gehoor geven aan de klachten. Na verschillende klachten zijn er geluidscontroles gebeurd door De Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid, in januari en maart van dit jaar. Daaruit blijkt zeer duidelijk lawaaioverlast door de vliegactiviteiten.

  Op 7 maart bijv. werden in een tijdspanne van 1 uur en 22 minuten, 31 vliegbewegingen geregistreerd, waarvan 18 met geluidspieken van meer dan 75 dB(A) en één geluidspiek van 93,9 dB(A). Dat is een verhoging van het geluidsdrukniveau met 25 tot 30 dB(A).

  De repetitieve touch and go vluchten van kleine sportvliegtuigen en van helikopters werden als erg hinderlijk ervaren. Die zijn zeven keer talrijker dan de zakenvluchten. Niet niks dus.

  Economische kosten

  Het totale kosten plaatje van dit alles is 850.000 euro aan subsidies, 790.000 van de Vlaamse overheid en de rest van de gemeenten uit de intercommunale. Er waren 14.612 zakenreizigers, dat komt neer op een subsidie van 58 euro per zakenreiziger. Dat is een pak meer dan de Lijn en de NMBS. En op korte termijn zijn er nieuwe investeringen nodig, die worden geschat op 10 Miljoen euro.

  Conclusie

  Groen zich niet kan vinden in deze aanpak en geldverkwisting. Het is pijnlijk vast te stellen dat de stadscoalitie zich niet inzet om de overlast voor omwonenden te beperken en de schaarse middelen beter in te zetten. Een gemiste kans.

 • Bedachtzaam plannen/ Een groene stad/ Geen categorie

  De kans in de stedelijke ontwikkelingsstrategie

  Stad Kortrijk beseft eindelijk dat de huidige visie op stadsontwikkeling dringend moet herdacht worden. In de studieopdracht worden dan ook de verschillende uitdagingen aangegeven. Op het eerste zicht een goed initiatief.

   

  In de studieopdracht worden o.a. de volgende uitdagingen aangegeven: de stadsvlucht, de economische omschakeling van industriële bedrijven in het centrum naar grotere terreinen, het overaanbod van bepaalde soorten woningen, de uitdagingen op het gebied van klimaatmigratie en -adaptatie.

  “Bij een tweede lezing lijkt het erop dat aan de opdrachtnemer vooral wordt gevraagd naar de visie op het omgaan met invulling van ruimtes voor wonen en werken,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Klimaat en groen wordt wel vluchtig aangehaald, maar wordt bij de formulering van de kern van de opdracht weer resoluut opzij geschoven.”

  “Het zou mooi zijn om veel explicieter in te zetten op de aaneenschakeling van de groene en blauwe linten in de stad,” vervolledigt Groen fractieraadslid Maarten Devos. “Deze studieopdracht geeft de kans om onze stad te herdenken en af te stellen op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Denk maar aan de juiste woonvormen, zuiverdere stadslucht, een gezonde mobiliteit, een stabiele markt voor ondernemers en vooral voldoende groen, water en open ruimte om te ontspannen.”

  “Het economische aspect is uiteraard wel belangrijk, maar we vinden het jammer dat het ecologische in het hele verhaal weer stiefmoederlijk wordt behandeld. We zijn zeker bereid om met de Groen-fractie hieromtrent in dialoog te gaan. We willen mee helpen opbouwen en bespreken om tot het beste resultaat te komen voor alle Kortrijkzanen,” aldus nog Cathy.

   

 • Een groene stad/ Geen categorie

  OCMW kiest voor milieu

  Kortrijk heeft ambitieuze doelstellingen op gebied van klimaat en duurzaamheid. Het OCMW is één van de grootste organisaties van onze stad op gebied van aankopen, personeel en gebouwen. Het OCMW kan dus zeker een duit in het zakje van Kortrijk klimaatstad doen.

   

  Bij openbare aanbestedingen vanuit het OCMW, of bij de aankoop van materiaal –zoals bestelwagens-, vraagt Groen consequent om rekening te houden met sociale en milieuvriendelijke criteria.

  David Wemel, OCMW raadslid voor Groen, is blij met het stijgende milieubewustzijn binnen de diensten van het OCMW. “In februari moesten we de dringende bestelling van twee bestelwagens terugsturen naar de diensten omdat er geen ruimte was voor alternatieven voor diesel. Zoiets doe je niet voor je plezier, want je weet dat je de mensen op de werkvloer langer laat wachten op het nodige materiaal. Maar als de stad het serieus meent met haar ambities, dan moet ze het ook in deze concrete dingen waarmaken.”

  Recent werd nu een bestelwagen aangekocht die rijdt op gas (CNG). “Ook de aanbesteding voor de twee andere bestelwagens is in die zin aangepast,” aldus Wemel. “Dat is qua uitstoot een hele verbetering in vergelijking met diesel. Op die manier draagt ook het OCMW bij om het fijn stof in onze stad terug te dringen en de lucht voor iedereen gezond te houden. Vooral zieken, kinderen een oudere mensen hebben daar baat bij.”

  Groen zal aandachtig blijven voor de voorwaarden die het OCMW stelt bij dit soort aankopen, maar stelt nu al vast dat mens- en milieuvriendelijke criteria spontaan hun weg vinden naar de bestekken vanuit het OCMW. En dat is een goede zaak voor iedereen.

   

   

 • Een groene stad/ Een jong Kortrijk/ Geen categorie

  Kortrijk Speelt

  Omdat het hoog tijd wordt om het centrum van de stad te upgraden tot een aantrekkelijke woon- en leefplaats, wil Groen uitdagende speelplekken in het stadscentrum. Want nog al te vaak is veilig kunnen spelen en ravotten op wandelafstand van je deur een voorrecht van wie niet in het centrum woont.

   

  “Gezien het probleem van de stadsvlucht moet Kortrijk snel in actie schieten om meer jonge gezinnen aan te trekken,” zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Het aantal speelpleinen in het centrum is, op zijn zachtst gezegd, erg beperkt.”

  Groen kijkt alvast uit naar de beloofde waterspeelplaats. Ook het speelplein op de Grote Markt heeft vanzelfsprekend alle steun. Maar Groen vraagt ook om een aantal uitdagende speelplekken te voorzien in het centrum van de stad.

  “Een kind van tien verveelt zich dood op de zoveelste cleane wipkip,” aldus Matti, zelf jonge papa van Juul (2) en Kas (3). “Een speelplek waar je in de bomen mag klimmen en waar je zelfs een kamp kan bouwen, dàt spreekt pas tot de verbeelding!”

  Tientallen hoekjes en kantjes in de stad doen dienst als tijdelijke, vaak vuile of illegale, parking. Die hoekjes omvormen tot uitdagende speelplekken maakt de stad weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen in het centrum.

  Zo zal parking Boerenhol verdwijnen en de enorme krater ernaast heeft een groot speelpotentieel. Ook het lapje grond ‘Ramen‘ in de Papenstraat achter het stadhuis komt in aanmerking. En in de omgeving van de Groeningelaan zijn er zeker ook mogelijkheden.

  “Kijk eens naar de drukte in de Warande en aan Buda-beach,” aldus Matti nog, “zo’n wilde speelplekken in de stad hebben echt potentieel. Zeker nu de lente stilaan weer intreedt!”

   

   

   

 • Een groene stad/ Geen categorie

  3 amendementen LAR Zuid

  Op de gemeenteraad van 9 maart bracht Groen Kortrijk 3 amendementen ter stemming.

  Het eerste punt: de spoorwegonderdoorgang aan LAR Zuid die ‘geprivatiseerd’ wordt mag enkel door fietsers en voetgangers gebruikt worden in de nieuwe invulling. Er mag m.a.w. geen autoverkeer worden aangezogen langs die kant. Groen Kortrijk wil expliciet het autoverkeer uit sluiten.

  Daarom dienen we een amendement in op het besluit: toevoegen bij punt 1: ‘ de spoorwegonderdoorgang die voorzien wordt voor de werknemers van VanMarcke  zal in de toekomst enkel gebruikt worden voor werknemers die te voet of met de fiets komen. Autoverkeer langs die weg zal niet toegelaten zijn.’

  Ons tweede punt gaat over de kosten voor de aanpassingen die voorliggen en het onderhoud nadien zullen worden gedragen door onbekende X. Dat zou de stad kunnen zijn, maar evengoed de ontwikkelaar en het onderhoud dan door de Van Marcke.

  We dienen daarom een amendement in bij punt 1: de kosten voor de aanpassingen vallen ten laste van de ontwikkelaar en de latere eigenaar zal instaan voor het onderhoud van de trage wegen op de site.

  ten derde is er veel onduidelijkheid over het groenscherm dat voorzien zal worden. Om één of andere reden wordt dat steeds ‘dunner’. Daarom zouden we voorstellen om een punt van beslissing toe te voegen met een derde amendement:

  Amendement 3: De Gemeenteraad vraagt dat er in de plannen van de ontwikkeling en de ontwikkeling zelf een maximaal groenscherm wordt voorzien van streekeigen beplanting die de visuele vervuiling die zal ontstaan ten gevolge van de inplanting zal compenseren. 

  wordt vervolgd…

 • Een groene stad/ Geen categorie

  Groen vraagt onderzoek natuurbegraafplaats

  Het concept is bekend: een al dan niet bestaand bos of stuk natuur die dienst doet als begraafplaats. De urnen die er worden begraven zijn vervaardigd uit natuurlijke en organisch afbreekbare materialen, zoals hout en maïs. Op die manier gaat de urne op termijn helemaal op in de natuur en is de cirkel rond.

   

  Ruim 200 natuurbegraafplaatsen zijn er al in Engeland. In Duitsland en Nederland zijn het er tientallen en intussen is het ook hier en daar mogelijk in België om dierbaren op een duurzame manier te begraven.

  “Met Groen zien we dat ook graag mogelijk in Kortrijk,” zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu. “Wij willen dat stad Kortrijk de mogelijkheid onderzoekt om een urnenbos in te richten op Kortrijks grondgebied.”

  Volgens bevoegd schepen Bert Herrewyn zijn er twee mogelijkheden. Een eerste is het omvormen van bestaande begraafplaatsen naar natuurgebieden. Een tweede is het gebruiken van natuurgebied als begraafplaats. Voor die tweede is echter nog een decreetswijziging nodig. De stad zou het nog verder onderzoeken en reageert positief op het voorstel. Ze beloven twee locaties te onderzoeken, nl. Kortrijk-Rollegem en Hoog-Kortrijk.

  “Er is de laatste tijd meer en meer vraag naar zo’n natuurlijke rustplaats die trouwens niet verstoord mag worden. In sommige steden is het begraven van de composteerbare urne zelfs gratis voor eigen bewoners,” aldus nog Cathy.

   

   

 • Een groene stad/ Geen categorie/ Kaffie met Cathy

  Meer waterdoorlatende verhardingen

  waterdrop

  waterdropEr schort iets aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof. Door dichte bebouwing en vele verharde wegen stroomt het water weg waardoor het niet in de bodem terechtkomt. Meer waterdoorlatende verhardingen in onze stad is één mogelijkheid van de vele, aldus Groen gemeenteraadslid Cathy Matthieu.

  Cathy Matthieu: “We bouwen alles letterlijk vol. Zijn het geen gebouwen, dan zijn het wegen en parkings. Daarom kan regen en sneeuw, hemelwater dus, niet meer op een natuurlijke wijze in de ondergrond doorsijpelen. Als het water worden via de rioleringen naar de waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de toevloed niet meer aan. Daarom moeten we steeds meer geld investeren in grotere riolen. Doen we dat niet, dan treden de riool-overstorten in werking en stromen beken, rivieren en straten over.

  Groensel: “Je verwees ook naar grondwater. Hoe zit dat?”

  Cathy: “Omdat er steeds minder natuurlijke doorsijpeling mogelijk is, wordt het grondwater veel minder aangevuld. Dat zijn grote natuurlijke ondergrondse waterreservoirs. Hemelwater dat gewoon kan doorsijpelen naar die ondergrondse reservoirs doorloopt een natuurlijke zuiveringscyclus. Die reservoirs kunnen we dus gebruiken voor ons drinkwater, maar ook voor onze fabrieken. Maar het hemelwater geraakt daar niet meer. We voeren het af naar onze rivieren via de riolen. Dat is het probleem: we moeten die natuurlijke cyclus respecteren. Doen we dat niet, dan moeten we straks opnieuw grote investeringen doen om onszelf van water te voorzien. Dat is te zot. ”

  Groensel: “Dit is toch vooral iets voor regelgeving vanuit Vlaanderen?”

  Cathy: “De Vlaamse Regering heeft recent nieuwe regels goedgekeurd. De principes daarvan zijn goed: regenwater eerst zoveel mogelijk hergebruiken, dan infiltratie mogelijk maken en pas als laatste afvoeren via riolen. De regels gelden in het hele Vlaamse gewest, maar provincies en gemeenten kunnen extra bepalingen afvaardigen voor hun grondgebied.. Over de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater valt wel wat te zeggen. Dat bleek onlangs nog uit een doorlichting van het Rekenhof. Meer natuurlijke insijpeling is echt wel nodig. Ook in onze provincie.

  Groensel: “Wat was nu het concrete voorstel?”

  Cathy: “We denken dat de nieuwe verordeningen een nuttige instrument is om daar werk van te maken. Dat punt wilden we met de fractie nog eens duidelijk stellen. Vooral bij grote werken en verkavelingen kan er meer gedaan worden dan nu wettelijk nodig is. Maar ook bij kleinere werken, in wijken of bij particulieren kunnen er meer waterdoorlatende verhardingen komen. Zo zorgen we voor meer grondwater, kunnen we riolen ontlasten en wordt onze stad een stuk duurzamer.”