• Geen categorie/ persbericht

  Persbericht – Shop&go

  shopandgo

   

  Shop&go doet aantal auto’s verdrievoudigen.

  Groen is blij dat shop&go een eerste evaluatie heeft gekregen. We kijken ook uit naar de evaluatie van afzonderlijke parkeerplekken later dit jaar.

  Algemeen kunnen we stellen dat Groen voorstander blijft van een bescheiden en gerichte uitrol in functie van een deel van de detailhandel van het shop&go systeem. De huidige aanpak is echter te grootschalige en ondoelmatig, zuigt extra auto’s aan en ondergraaft een degelijk en hedendaags mobiliteitsbeleid.

  Meer concreet nu, wat leren we uit de eerste cijfers die de Raad van Bestuur van Parko voorgeschoteld kreeg op 7 juli?

  1. Gratis parkeren is niet altijd goed voor de handel

  Hét argument voor shop&go is dat het goed zou zijn voor de handel. Dat klinkt goed, maar dat is helemaal niet bewezen. Voor de omgekeerde stelling (een stadscentrum waar fietsers en voetgangers zich thuis voelen is interessanter voor handelaars) is dat bewijs er wel. Meer info: http://velotarier.be/mobiliteit/fietsers-zijn-goed-voor-de-omzet/ Vanuit Groen zijn we dan ook erg voorzichtig om de nogal gratuite bewering dat alle handelaars bij shop&go te winnen hebben, over te nemen.

  2. Gratis bovengrondse parking zuigt verkeer aan

  Op een shop&go plek staan gemiddeld 15 auto’s per dag. Ter vergelijking: op een andere niet-gratis kortparkeerplek staan er gemiddeld 5 per dag. Daarmee toont Parko zelf onomstotelijk aan dat het shop&go systeem verkeer aanzuigt en wel met een factor ‘maal 3’. Shop&go is dan misschien wel goed voor een deel van de handelaars, het systeem heeft een negatieve impact op de verkeersstromen in de stad en de leefbaarheid van de binnenstad. Het is niet toevallig dat het systeem in de prijzen valt bij (klassieke) handelaars maar niet bij de mobiliteitsdeskundigen. Ondanks de technologische spitsvondigheid is het eigenlijk een systeem gebaseerd op ideeën uit het verleden.

  3. Het zoekverkeer is opgedroogd (volgens Parko)

  Door de hoeveelheid beschikbare plekken meent Parko te kunnen zeggen dat er geen zoekverkeer meer is. We denken vanuit Groen dat die stelling gedeeltelijk klopt tijdens de daluren en in de week. Wanneer het druk is in de stad, is er volgens ons niet minder zoekverkeer. Volgens Groen werd het zoekverkeer meer aangepakt door het eerste uur gratis ondergronds dan door shop&go. Wat de impact is op het gebruik van dat gratis uurtje onder de grond sinds shop&go kon Parko (nog) geen uitleg geven.

  4. De verdere evaluatie afwachten

  Sommige door ons aangekaarte problemen (shop&go zorgt voor een slecht gebruik van de vroegere kis&ride zones aan het station en shop&go naast de schoolpoort is slecht voor de verkeersveiligheid) moeten nog onderzocht worden. We hopen dat het 2e deel van de evaluatie (beloofd voor het najaar) rekening zal houden met deze vragen.

   

   

  Samengevat:

  Gezien de negatieve impact op de mobiliteit en het sterke aanzuigeffect dringen we vanuit Groen aan op een veel gerichtere en kleinschaligere aanpak dan de huidige uitrol.

  Groen blijft voorstander van dit parkeerprincipe:

  • Bewoners van de binnenstad mogen bovengronds parkeren.
  • De bezoekers moeten maximaal buiten het centrum en als dat niet kan maximaal onder de grond in het centrum parkeren.
  • Ter ondersteuning van bepaalde handelsactiviteiten kan shop&go op een beperkt aantal plaatsen.
  • Daarenboven is de auto niet het vervoermiddel waarmee mensen in de toekomst hoofdzakelijk naar de stad zullen komen. Daarom moeten we veel sterker inzetten op openbaar vervoer en fietsen. Het inzetten op goed openbaar vervoer en degelijke fietsstallingen met faciliteiten zal een positiever effect hebben op de handel dan shop&go.

  Het huidige ondoelmatige en ongerichte (shop&go) beleid zuigt het autoverkeer naar de binnenstad aan en doet de inspanningen van Kortrijk fietsstad haast volledig teniet. De omslag naar een mobiliteitsbeleid van deze eeuw, zullen we niet maken met shop&go.

  contact: Matti Vandemaele

   

 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ persbericht

  persbericht nieuwe moskee

  Beste Journalist,

  Bij deze de reactie van Groen op de aankondiging van de nieuwe plek voor de Kortrijkse Moskee, misschien kan u er wel iets mee:
  Vandaag kregen we te horen dat er een oplossing is voor het aanslepende probleem van de Kortrijkse Moskee. Groen is zeer tevreden dat dit dossier tot een oplossing is gekomen. Op de Gemeenteraad van mei was er vanuit onze fractie nog een interpellatie over dit probleem.
  Een volwaardige integratie verwacht ook faciliteiten om alle aspecten van de identiteit te kunnen ontwikkelen. Het kunnen beschikken over een hedendaagse moskee is in die zin onontbeerlijk voor de moslims in Kortrijk en een stad als Kortrijk zelf.
  Nu het ruimtelijke probleem van de baan lijkt blijven er nog enkele andere zaken over:
  – zal er ook in het Nederlands ‘gepreekt’ worden?
  – is er een erkenning of een aanvraag met kans op slagen?
  In onze gesprekken met voornamelijk jonge moslims kwamen deze vragen de hele tijd terug. We hopen dat er op deze 2 vragen dan ook volmondig mat JA zal worden geantwoord. Maar aangezien we niet over de informatie beschikken, weten we dat op vandaag dus niet.
  Een derde belangrijk element is het streven naar een verwevenheid met de buurt. Het is van groot belang dat er snel werk wordt gemaakt van een goeie relatie met de nieuwe buurt waarin de Moskee terecht komt. Het goed informeren van de buurt is daarin een eerste stap.
  Als laatste aandachtspunt hopen we dat er met deze nieuwe infrastructuur ook aandacht zal zijn voor de sociaal pedagogische taak van de moskee: Moslimjongeren die opgroeien begeleiden en degelijk informeren over hun religie. Groen is grote voorstander van een moskeewerking met ook aandacht voor de sociaal-pedagogische aspecten.
  Aangezien we niet over alle info beschikken zijn een aantal van onze vragen misschien achterhaald en dan wil ik alleen de felicitaties overhouden voor het eindelijk vinden van een oplossing. In het andere geval hoop ik dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden.

  Met vriendelijke groet,

  Matti Vandemaele
  Gemeenteraadslid Groen Kortrijk,
 • Een stad dicht bij de mensen/ Geen categorie/ Ons programma/ persbericht

  Auto te gast in Budastraat

  1. Tevredenheid

  Met Groen Kortrijk zijn we zeer tevreden met de opening van de nieuwe Budabrug. Dat is goed voor de stad en Overleie. Tijdens de opening op 30 januari brengen we aan het begin van de Budastraat 2 reuze verkeersborden aan. Het zijn de verkeersborden van de fietsstraat. We hopen dat de aanwezige beleidsmakers de Budastraat omdopen tot fietsstraat.

  DSC_0578

  1. Tevredenheid voor de fietsers

  De grootste winnaars van de opening van de Budabrug zijn de fietsers en voetgangers. De Overleiestraat – Budastraat – Leiestraat is voor veel fietsers uit Overleie, Heule, Heule-Watermolen, Sente en Kuurne het laatste stukje om met de fiets tot in het centrum te komen.

  We mogen niet vergeten dat in elke mogelijke creatie van een veilige fietsverbinding tussen het centrum en het noorden van de stad de Budabrug en Budastraat het finale stuk zullen zijn.

  1. Een Fietsstraat

  Groen Kortrijk vraagt aan de stadscoalitie om een fietsstraat in te richten in de Budastraat. Op die manier kiest de stad er voor om die invalsweg in de eerste plaats in te richten voor fietsers. Auto’s die van de noordkant de stad in willen hebben de Kluifrotonde, de Noordstraat en de brug aan het Albertpark. 1 van de 4 hoofdverbindingen aan de noordzijde mag voor ons de fietsers een prominente plek geven (dat is niet het zelfde als exclusief gebruik).

  Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

  In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto’s toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto’s zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

  Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden.

  Een fietsstraat is goed voor de veiligheid van de fietsers, is goed voor de leefbaarheid van de inwoners en ook goed voor de handelaars die in de straat werken.

  1. Het bredere kader:

  In de loop van 2016 zal de stad Kortrijk een nieuw mobiliteitsplan ter goedkeuring naar de Gemeenteraad brengen. Als je ziet wat voor dynamiek er in Gent uit gaat van dat proces dan kunnen we daar in Kortrijk alleen maar heel erg jaloers op zijn.

  Omdat we vanuit Groen de stadscoalitie echt willen inspireren, werk Groen Kortrijk ook zelf aan een mobiliteitsplan. Vanaf vandaag tot aan de voorstelling van ons eigen alternatieve mobiliteitsplan zal Groen 10 concrete voorstellen doen die de ‘nieuwe manier van denken’ moeten symboliseren. Deze actie is de eerste.

   

   

   

 • Geen categorie/ persbericht

  David en Philippe naar de PoRa

  Afgelopen weekend was er de provinciale ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie van de partij Groen in het provinciaal domein “De Gavers” in Harelbeke. David Wemel werd er onder de West-Vlaamse leden verkozen om in de Politieke Raad in Brussel te gaan zetelen. Eerder werd ook Philippe Avijn uit Kortrijk verkozen in de Politiek Raad door Groen Plus, de ouderenwerking van de partij.

  “De Politieke Raad is het parlement van de partij. We komen één maal per maand samen in Brussel om de algemene politieke lijn van de partij te bespreken,” verduidelijkt Philippe Avijn.

  “Groen zit in de lift,” vult David Wemel aan. “Het is heel belangrijk dat we vanuit Kortrijk ook de vinger aan de pols houden van wat in Brussel leeft en dat we in Brussel ook blijvend aandacht vragen voor de eigenheid van onze streek in politieke dossiers. We hebben de ambitie om Groen in Kortrijk nog meer op de kaart te zetten en om vanuit de oppositie te blijven wegen op de besluitvorming in onze stad.”

  Auteur:  David Wemel
  Email: david.wemel@groen.be
  Organisatie: Groen Kortrijk
  Adres: Plaats:  Telefoon: 0479685322

 • Geen categorie/ persbericht

  Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden

  Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

  De toestand van de fietsverlichting op de ‘nieuwe’ Kortrijkse bruggen over de Leie is dramatisch.

  Groen Gemeenteraadslid Matti Vandemaele trok op onderzoek en deed volgende vasstellingen:

  – De westelijke Ringbrug (R36, tussen Kluifrotonde en Euroshop):

  • van de 348 lichten zijn er 102 kapot, dat is net geen 30%
  • van de 348 armaturen zijn er 35 met een gebroken glas.
  • de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers (zeker bij mist en regenweer) is ondermaats.

  – De fietsersbrug (ter hoogte van St-Amandscollege Noord):

  • van de bijna 100 lichten die ingewerkt zijn in de brug werken er nog 5.
  • de zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers in nihil.

  De toestand van de andere bruggen in de Noordstraat (7 kapotte lichten op 120) en de Groeningebrug (alle lampen werken) is een pak beter.

  Matti Vandemaele (gemeenteraadslid kortrijk): Al maanden zijn er problemen met de verlichting van de fietsersbrug en de brug op de westelijke ring. Hoe langer het duurt voor een oplossing komt hoe erger het wordt. Het is onbegrijpelijk dat er niet ingegrepen wordt. Het Vlaams gewest is bevoegd en het is al vanaf dag 1 dat er problemen zijn.

  Bart Caron (Vlaams parlementslid): Ik zal de verantwoordelijke minister Ben Weyts ondervragen over de aanhoudende problemen. het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het Vlaams Gewest haar eigendommen onderhoudt zoals een goeie huisvader.

  Matti Vandemaele: In afwachting van een oplossing door het Vlaams gewest, die hopelijk niet lang op zich zal laten wachten, verwachten we dat de stad Kortrijk tijdelijk noodverlichting voorziet. De stad vindt van zichzelf dat ze een fietsstad is, zo’n kleine inspanning kan dus zeker geen probleem zijn voor fietsstad Kortrijk.

  Voor meer info:

  Matti Vandemaele

  0497/92.46.28.

 • Diverse samenleving/ Een stad dicht bij de mensen/ persbericht/ Welzijn en zorg

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  Groen vraagt aandacht voor gender in teksten OCMW

  “Als nieuw OCMW raadslid in Kortrijk, vroeg ik bij aanvang van mijn mandaat het huishoudelijk reglement op. Toen al viel me op dat, wanneer er verwezen werd naar de voorzitter, de secretaris en de financieel beheerder, er steeds verwezen werd naar ‘hij’. Bij het voorbereiden van de volgende raadszitting viel het me opnieuw op. In het huishoudelijk reglement van een kinderopvanginitiatief dit keer. Blijkbaar zijn alle kindjes in Kortrijk jongentjes. Ik dacht dat genderneutraliteit in beleidsteksten vanzelfsprekend was, maar blijkbaar is dat niet zo.” Aan het woord is David Wemel, kersvers OCMW raadslid voor Groen in Kortrijk.

  Genderneutraal schrijven betekent dat je niet steeds de mannelijke vorm gebruikt om te verwijzen naar personen. Onze samenleving draagt de gelijke behandeling van man en vrouw hoog in het vaandel. Ik Kortrijk kijken we trouwens al lang niet meer vreemd op van een vrouwelijke voorzitter of secretaris van het OCMW.

  Er bestaan een aantal eenvoudige truukjes om dit in teksten op te lossen, zonder dat je daarom de tekst minder leesbaar maakt. Een korte zoektocht op het internet levert al meteen tal van nuttige tips op.

  David Wemel zal het punt alvast aankaarten op de OCMW raad van 22 januari.

   

  Meer info:

  David Wemel

  David.wemel@groen.be

  0479/68.53.22